Обява за подбор за длъжността „Преподавател“ – Клуб „Мамо приказка ми прочети, с мен театър направи“

ОБЩИНА ШАБЛА

ОБЯВЯВА ПОДБОР

ЗА ДЛЪЖНОСТТАПРЕПОДАВАТЕЛ“- КЛУБ „МАМО ПРИКАЗКА МИ ПРОЧЕТИ С МЕН ТЕАТЪР НАПРАВИ“

Код по НКПД: 23555019

Във връзка с проект „Заедно можем повече“ финансиран по договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.018-0041-2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, дейност 2 „Подобряване на образователната среда в ДГ „Дора Габе“ чрез сформиране на четири клуба, насочени към развитие на допълнителни умения на децата от етническите малцинства и техните връстници за съхраняване и развитие на културната им идентичност в интеграционна  мултикутурна среда“

 • За длъжността „Преподавател за Клуб „Мамо приказка ми прочети с мен театър направи“ – 2 бр. при следните изисквания и условия:
 • Длъжността е с НКПД: 23555019
 • Минимални изисквания за заемане на длъжността: Педагогически специалист със специалност „предучилищна педагогика“ степен: проф. бакалавър, бакалавър или магистър.
 • Брой часове: 180 учебни часа на преподавател
 • Месторабота – Детска градина „Дора Габе“ – гр. Шабла
 • Работодател – Община Шабла

Предимство при извършване на подбора:

 • Професионален опит над 7 години като учители;
 • Опит в изпълнение на сходни дейности;
 • Работа по изпълнение на проекти.

Кратко описание на дейността:

Преподавател, клуб „Мамо приказка ми прочети с мен театър направи“ сформира клуба, изготвя програма на Клуба по „Мамо приказка ми прочети с мен театър направи“, и провежда занятията по график.

Начин на провеждане на подбора: по документи

Сключване на договор: с одобрените кандидати ще се сключи трудов договор

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора са:

 • Заявление за участие (по образец);
 • Автобиография (по образец);
 • Копие от диплома за придобита образователна степен;
 • Копие от допълнителни квалификации;
 • Копие от трудова книжка удостоверяваща професионалния опит.

Образци на документите изтеглите от прикачените файлове към обявата на сайта на община Шабла.

Продължителност на заетостта: до 31 декември 2020 г.

Краен срок за подаване на документите: до 17.00 часа на 20 септември 2019 г.

Място на подаване на документите: Деловодството на Община Шабла – Информационен център – 106 стая на 1- ви етаж, ул. „Равно поле“ № 35    

Обявяване на резултатите:

Информационното табло в сградата на Община Шабла и информационното табло на Детска градина „ Дора Габе“.

Автобиография-по-образец

Заявление-за-участие

Обява за подбор за длъжността „Преподавател“ – Клуб „Здравото дете е щастливото дете“

ОБЩИНА ШАБЛА

ОБЯВЯВА ПОДБОР

 ЗА ДЛЪЖНОСТТАПРЕПОДАВАТЕЛ– КЛУБ „ЗДРАВОТО ДЕТЕ Е ЩАСТЛИВОТО ДЕТЕ“

Код по НКПД: 23595031

 

Във връзка с проект „Заедно можем повече“ финансиран по договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.018-0041-2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, дейност 2 „Подобряване на образователната среда в ДГ „Дора Габе“ чрез сформиране на четири клуба, насочени към развитие на допълнителни умения на децата от етническите малцинства и техните връстници за съхраняване и развитие на културната им идентичност в интеграционна  мултикутурна среда“

 • За длъжността „Преподавател за Клуб „Здравото дете е щастливото дете“ – 2 бр. при следните изисквания и условия:
 • Длъжността е с НКПД: 23595031
 • Минимални изисквания за заемане на длъжността: Педагогически специалист със специалност „предучилищна педагогика“ степен: проф. бакалавър, бакалавър или магистър
 • Брой часове: 180 учебни часа на преподавател
 • Месторабота – Детска градина „Дора Габе“ – гр. Шабла
 • Работодател – Община Шабла

Предимство при извършване на подбора:

 • Професионален опит над 7 години като учители;
 • Опит в изпълнение на сходни дейности;
 • Работа по изпълнение на проекти.

Кратко описание на дейността:

Преподавател, клуб „Здравото дете е щастливото дете“ сформира клуба, изготвя програма на Клуба по „Здравото дете е щастливото дете“ и провежда занятията по график.

Начин на провеждане на подбора: по документи

Сключване на договор: с одобрените кандидати ще се сключи трудов договор

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора са:

 • Заявление за участие (по образец);
 • Автобиография (по образец);
 • Копие от диплома за придобита образователна степен;
 • Копие от допълнителни квалификации;
 • Копие от трудова книжка удостоверяваща професионалния опит.

Образци на документите изтеглите от прикачените файлове към обявата на сайта на община Шабла.

Продължителност на заетостта: до 31 декември 2020 г.

Краен срок за подаване на документите: до 17.00 часа на 20 септември 2019 г.

Място на подаване на документите: Деловодството на Община Шабла – Информационен център – 106 стая на 1- ви етаж, ул. „Равно поле“ № 35    

Обявяване на резултатите:

Информационното табло в сградата на Община Шабла и информационното табло на Детска градина „ Дора Габе“.

Автобиография-по-образец

Заявление-за-участие

Обява за подбор за длъжността „Преподавател за допълнително обучение по български език“

ОБЩИНА ШАБЛА

ОБЯВЯВА  ПОДБОР

ЗА ДЛЪЖНОСТТАПРЕПОДАВАТЕЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК”

Код по НКПД: 23595013

 

Във връзка с проект „Заедно можем повече“ финансиран по договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.018-0041-2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, дейност 1 „Организиране и провеждане на допълнително обучение по български език за децата, за които българския език не е майчин за преодоляване на пропуските, повишаване на знанията и подготовка за продължаване на образованието“

 • За длъжността „Преподавател за допълнително обучение по български език“ – 2 бр. при следните изисквания и условия:
 • Длъжността е с НКПД: 23595013
 • Минимални изисквания за заемане на длъжността: Педагогически специалист със специалност „предучилищна педагогика“ степен: проф. бакалавър, бакалавър или магистър.
 • Брой часове: 180 учебни часа на преподавател
 • Месторабота – Детска градина „Дора Габе“ – гр. Шабла
 • Работодател – Община Шабла

Предимство при извършване на подбора:

 • Професионален опит над 7 години като учители;
 • Опит в изпълнение на сходни дейности;
 • Работа по изпълнение на проекти.

Кратко описание на дейността:

Преподавател за допълнително обучение по български език“ сформира група, изготвя програма за допълнително обучение по БЕЛ, които ще включват: цели, теми и очаквани резултати. Занятията ще се провеждат по график.

Начин на провеждане на подбора: по документи

Сключване на договор: с одобрените кандидати ще се сключи трудов договор

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора са:

 • Заявление за участие (по образец);
 • Автобиография (по образец);
 • Копие от диплома за придобита образователна степен;
 • Копие от допълнителни квалификации;
 • Копие от трудова книжка удостоверяваща професионалния опит.

Образци на документите изтеглите от прикачените файлове към обявата на сайта на община Шабла.

Продължителност на заетостта: до 31 декември 2020 г.

Краен срок за подаване на документите: до 17.00 часа на 20 септември 2019 г.

Място на подаване на документите: Деловодството на Община Шабла – Информационен център – 106 стая на 1- ви етаж, ул. „Равно поле“ № 35

Обявяване на резултатите:

Информационното табло в сградата на Община Шабла и информационното табло на Детска градина „ Дора Габе“.

Автобиография-по-образец

Заявление-за-участие

 

 

Обява за подбор за длъжността младши специалист „Общностен медиатор“

В изпълнение на Проект „Заедно можем повече“, финансиран по договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.018 -0041-C01 по OП „Развитие на човешките ресурси“, дейност 3 „Подобряване достъпа до качествени и здравни услуги и предоставяне такива услуги“ по процедура BG05M9OP001-2.018
Описание на длъжността:
Провеждане на кампании, беседи в общността за повишаване на здравната култура, промяна на нагласите за включване в здравно – осигурителната система. Организиране на профилактични прегледи и предоставяне на пакет от здравни услуги от различни специалисти и др.

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
• Средно образование – завършена образователна степен;
• Компютърна грамотност – Microsoft office, ел.поща, интернет;
• Добри организационни и комуникативни умения;
• Умения за работа в екип;
• Да не са осъждани.

Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
• Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство;
• Знания в областта на националното законодателство касаещо въпросите за здравните услуги;
• Опит в изпълнението на програми и проекти;
• Умения за общностна работа;

Начин на извършване на подбора:
– подбор по документи;
– интервю

До участие в подбора не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.

Брой работни места, за които е обявен подборът –1 работно място

Работно време – не пълно работно време – 4-ри часов работен ден

Продължителност на заетостта: до 31 декември 2020 г.

Документи за кандидатстване:
– Заявление по образец;
– Автобиография по образец;
– Лична карта за справка;
– Копие на диплом за придобита образователно – квалификационна степен, съобразно изискванията;
– Копие на документ, удостоверяващ професионален опит (в случай, че кандидатът притежава такъв);
– Медицинско свидетелство (при одобрение за работа).

Образци на документите изтеглете от прикачените файлове към обявата, както и от Информационния център – 106 стая на 1 – вия етаж на община Шабла.

Място за подаване на документи:
Деловодството на Община Шабла – Информационен център – 106 стая на 1- ви етаж, ул. „Равно поле“ № 35

Краен срок за подаване на документи:
До 17.00 часа на 05.09.2019 г., включително.

Място за провеждане на интервю с кандидатите
Община Шабла, гр. Шабла

Дата за провеждане на интервю с кандидатите
Списък с допуснатите кандидати ще бъдe обявен на информационното табло на Община Шабла.

Обявяване на резултатите
Информационното табло в сградата на Община Шабла.

Автобиография по образец

Заявление 1 – ОП РЧР