Обява за подбор на потребители и домашни санитари по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла”

Във връзка с одобрено проектно предложение по  процедура BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ с проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла” Договор №BG05M9OP001-2.040-0100-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд:

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
֍ Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора
֍ Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране.

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
– възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване.
– хора с увреждания и техните семейства.

Желаещите да бъдат включени в социалната услуга подават заявление по образец  лично или чрез законния си представител или изрично упълномощено лице (Приложение № 1), по настоящ адрес в общината.Краен срок 13.12.2019 г. Информационен център – 106 стая на 1 вия етаж на община Шабла.
Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги е за период от 12 месеца.
ВСЯКО ЛИЦЕ ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА МОЖЕ ДА ПОЛУЧАВА ЗДРАВНО – СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ДО 2 ЧАСА НА ДЕН.

Кандидатите за Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания за длъжностите  „Домашен чистач/санитар”, по проекта подават заявление по образец лично  (Приложение № 2), по настоящ адрес в общината. Краен срок 13.12.2019 г. Информационен център – 106 стая на 1 вия етаж на община Шабла.
Всеки, който е завършил обучителен курс по сходни програми/проекти, трябва да приложи копие на удостоверение/сертификат (или декларация – свободен текст, с описание за завършения обучителен курс).
На лицата подали заявления в Община  Шабла  за  ползване на услуга патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  се изготвя  индивидуална оценка на потребностите  от специалист на Община Шабла, след което се извършва оценка за подбор на потребителите на базата на компоненти, включени във формуляра за оценка на потребностите  от социалната услуга. Ще бъдат класирани 19 потребители на почасови здравно-социални услуги.
С подалите заявления за работа ще се проведе интервю след като е осъществено класирането на потребителите. В зависимост от резултатите от това интервю и предпочитанията на потребителите ще бъдат класирани за назначаване на работа на трудов договор домашни чистачи/санитари, които трябва да полагат почасови грижи за потребителите.
С одобрените кандидати за работа като медицински специалист и психолог ще се сключи договор за почасови услуги.
Очакваните резултати от реализацията на проекта са:
•    Подобрено качество за живот и грижа на лица с тежки заболявания и увреждания и самотно живеещи хора, чийто самообслужване е невъзможно
•    Намален риск от зависимост от институционален тип грижи на лица, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално включване чрез превенция на риска и подкрепена ре интеграция в случаите, в които услугата е предоставена на лица изведени от специализирана институция.

Образци на документите изтеглете от прикачените файлове към обявата, както и от Информационния център – 106 стая на 1 – вия етаж на община Шабла.

Заявление потребител на услугатата 1

Заявление за работа дом помощ. прил 2

Обява за подбор за длъжността „Преподавател“ – Школа по танцово изкуство


ОБЩИНА ШАБЛА

ОБЯВЯВА ПОДБОР

ЗА ДЛЪЖНОСТТА“ПРЕПОДАВАТЕЛ”- ШКОЛА ПО ТАНЦОВО ИЗКУСТВО
Код по НКПД: 23555013

Във връзка с проект „Заедно можем повече“ финансиран по договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.018-0041-2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, дейност 4 „Сформиране на две извънкласни школи насочени към развиване на допълнителни умения на учениците по етническите малцинства и техните връстници за съхраняване и развитие на културната идентичност в интеграционна мултикултурна среда“

– За длъжността „Преподавател“ за Школа по танцово изкуство – 1 бр. при следните изисквания и условия:
– Длъжността е с НКПД: 23555013
– Минимални изисквания за заемане на длъжността: средно образование и опит в областта на танцовото изкуство.

– Брой часове: 312 часа

Месторабота – Община Шабла

Работодател – Община Шабла

Предимство при извършване на подбора:
• Опит в областта на танцовото изкуство;
• Работа по изпълнение на проекти.

Кратко описание на дейността:
Преподавател „Школа по танцово изкуство“ сформира и изготвя програма на „Школата по танцово изкуство“, провежда занятията по график.

Начин на провеждане на подбора: по документи

Сключване на договор: с одобрените кандидати ще се сключи трудов договор

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора са:
Заявление за участие (по образец);
Автобиография (по образец);
Копие от диплома за придобито образование и/или степен;

Копие от допълнителни квалификации;
Копие от трудова книжка.

Образци на документите изтеглите от прикачените файлове към обявата на сайта на община Шабла.

Продължителност на заетостта: до 31 декември 2020 г.

Краен срок за подаване на документите: до 17.00 часа на 18 ноември 2019 г.

Място на подаване на документите: Деловодството на Община Шабла – Информационен център – 106 стая на 1- ви етаж, ул. „Равно поле“ № 35

Обявяване на резултатите:
Информационното табло в сградата на Община Шабла.

Заявление-за-участие

Автобиография-по-образец

Обява за подбор за длъжността „Преподавател“ – Школа по танцово изкуство

ОБЩИНА ШАБЛА

ОБЯВЯВА ПОДБОР

ЗА ДЛЪЖНОСТТА“ПРЕПОДАВАТЕЛ”- ШКОЛА ПО ТАНЦОВО ИЗКУСТВО
Код по НКПД: 23555013

Във връзка с проект „Заедно можем повече“ финансиран по договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.018-0041-2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, дейност 4 „Сформиране на две извънкласни школи насочени към развиване на допълнителни умения на учениците по етническите малцинства и техните връстници за съхраняване и развитие на културната идентичност в интеграционна мултикултурна среда“

За длъжността „Преподавател“ за Школа по танцово изкуство – 1 бр. при следните изисквания и условия:
-Длъжността е с НКПД: 23555013
-Минимални изисквания за заемане на длъжността: висше музикално образование в областта на танцовото изкуство,професионална квалификация: хореограф – педагог.

-Брой часове: 312  часа

Месторабота – Община Шабла

Работодател – Община Шабла

Предимство при извършване на подбора:
•    Опит в областта на танцовото изкуство;
•    Опит в изпълнение на сходни дейности;
•    Работа по изпълнение на проекти.

Кратко описание на дейността:
Преподавател „Школа по танцово изкуство“ сформира и изготвя програма на „Школата по танцово изкуство“, провежда занятията по график.

Начин на провеждане на подбора: по документи

Сключване на договор: с одобрените кандидати ще се сключи трудов договор

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора са:
Заявление за участие (по образец);
Автобиография  (по образец);
Копие от диплома за придобито образование и/или степен;

Копие от допълнителни квалификации;
Копие от трудова книжка.

Образци на документите изтеглите от прикачените файлове към обявата на сайта на община Шабла.

Продължителност на заетостта: до 31 декември 2020 г.

Краен срок за подаване на документите: до 17.00 часа на 30 септември 2019 г.

Място на подаване на документите: Деловодството на Община Шабла – Информационен център – 106 стая на 1- ви етаж, ул. „Равно поле“ № 35

Обявяване на резултатите:
Информационното табло в сградата на Община Шабла.

Заявление-за-участие

Автобиография-по-образец

Обява за подбор за длъжността „Преподавател“ – Школа по духова музика

ОБЩИНА ШАБЛА

ОБЯВЯВА ПОДБОР

ЗА ДЛЪЖНОСТТА“ПРЕПОДАВАТЕЛ”- ШКОЛА ПО ДУХОВА МУЗИКА
Код по НКПД: 23545001

Във връзка с проект „Заедно можем повече“ финансиран по договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.018-0041-2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, дейност 4 „Сформиране на две извънкласни школи насочени към развиване на допълнителни умения на учениците по етническите малцинства и техните връстници за съхраняване и развитие на културната идентичност в интеграционна мултикултурна среда“

За длъжността „Преподавател“ за Школа по духова музика – 3 бр. при следните изисквания и условия:
-Длъжността е с НКПД: 23545001
-Минимални изисквания за заемане на длъжността: средно – специално музикално образование.

Брой часове: 312 часа на преподавател.

Месторабота – Община Шабла

Работодател – Община Шабла

Предимство при извършване на подбора:
• Професионален опит над 7 години в областта на духовата музика;
• Опит в изпълнение на сходни дейности;
• Работа по изпълнение на проекти.

Кратко описание на дейността:
Преподавател „Школа по духова музика“ сформира и изготвя програма на „Школата по духова музика“, провежда занятията по график.

Начин на провеждане на подбора: по документи

Сключване на договор: с одобрените кандидати ще се сключи трудов договор

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора са:
Заявление за участие (по образец);
Автобиография (по образец);
Копие от диплома за придобита образователна степен;
Копие от допълнителни квалификации;
Копие от трудова книжка.

Образци на документите изтеглите от прикачените файлове към обявата на сайта на община Шабла.

Продължителност на заетостта: до 31 декември 2020 г.

Краен срок за подаване на документите: до 17.00 часа на 30 септември 2019 г.

Място на подаване на документите: Деловодството на Община Шабла – Информационен център – 106 стая на 1- ви етаж, ул. „Равно поле“ № 35

Обявяване на резултатите:
Информационното табло в сградата на Община Шабла.

Автобиография-по-образец

Заявление-за-участие

Обява за подбор за длъжността „Преподавател“ – Клуб „Шанс за всяко дете да играе, пее и се весели с другарчета добри“

 

ОБЩИНА ШАБЛА

ОБЯВЯВА ПОДБОР

ЗА ДЛЪЖНОСТТАПРЕПОДАВАТЕЛ– КЛУБ „ШАНС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ ДА ИГРАЕ,ПЕЕ И СЕ ВЕСЕЛИ С ДРУГАРЧЕТА ДОБРИ“

Код по НКПД: 23555013

 

Във връзка с проект „Заедно можем повече“ финансиран по договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.018-0041-2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, дейност 2 „Подобряване на образователната среда в ДГ „Дора Габе“ чрез сформиране на четири клуба, насочени към развитие на допълнителни умения на децата от етническите малцинства и техните връстници за съхраняване и развитие на културната им идентичност в интеграционна  мултикутурна среда“

 • За длъжността „Преподавател за Клуб „Шанс за всяко дете да играе, пее и се всели с другарчета добри“ – 2 бр. при следните изисквания и условия:
 • За длъжността е с НКПД: 23555013
 • Минимални изисквания за заемане на длъжността: Педагогически специалист със специалност „предучилищна педагогика“ степен: проф. бакалавър, бакалавър или магистър.
 • Брой часове: 180 учебни часа на преподавател
 • Месторабота – Детска градина „Дора Габе“ – гр. Шабла
 • Работодател – Община Шабла

Предимство при извършване на подбора:

 • Професионален опит над 7 години като учители;
 • Опит в изпълнение на сходни дейности;
 • Работа по изпълнение на проекти.

Кратко описание на дейността:

Преподавател  клуб „Шанс за всяко дете да играе, пее и се всели с другарчета добри“ сформира клуба, изготвя програма на Клуба поШанс за всяко дете да играе, пее и се всели с другарчета добри“, и провежда занятията по график.

Начин на провеждане на подбора: по документи

Сключване на договор: с одобрените кандидати ще се сключи трудов договор

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора са:

 • Заявление за участие (по образец);
 • Автобиография (по образец);
 • Копие от диплома за придобита образователна степен;
 • Копие от допълнителни квалификации;
 • Копие от трудова книжка удостоверяваща професионалния опит.

Образци на документите изтеглите от прикачените файлове към обявата на сайта на община Шабла.

Продължителност на заетостта: до 31 декември 2020 г.

Краен срок за подаване на документите: до 17.00 часа на 20 септември 2019 г.

Място на подаване на документите: Деловодството на Община Шабла – Информационен център – 106 стая на 1- ви етаж, ул. „Равно поле“ № 35    

Обявяване на резултатите:

Информационното табло в сградата на Община Шабла и информационното табло на Детска градина „ Дора Габе“.

Автобиография-по-образец

Заявление-за-участие