Обява „Патронажна грижа“

Във връзка с одобрено проектно предложение по  процедура BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ с проект „Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд:

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
֍ Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора
֍ Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране.

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
    – възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване.
    – хора с увреждания и техните семейства.

Желаещите да бъдат включени в социалната услуга подават заявление по образец  лично или чрез законния си представител или изрично упълномощено лице (Приложение № 1), по настоящ адрес в общината.Краен срок 31.07.2019 г. Информационен център – 106 стая на 1 вия етаж на община Шабла.
Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги е за период от 12 месеца.
ВСЯКО ЛИЦЕ ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА МОЖЕ ДА ПОЛУЧАВА ЗДРАВНО – СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ДО 2 ЧАСА НА ДЕН.

Кандидатите за Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания за длъжностите  „Домашен чистач/санитар”, по проекта подават заявление по образец лично  (Приложение № 2), по настоящ адрес в общината. Краен срок 31.07.2019 г. Информационен център – 106 стая на 1 вия етаж на община Шабла.
Всеки, който е завършил обучителен курс по сходни програми/проекти, трябва да приложи копие на удостоверение/сертификат (или декларация – свободен текст, с описание за завършения обучителен курс).
Кандидатите за Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания за длъжностите „Медицински.специалист” и „Психолог” по проекта подават заявление по образец лично (Приложение № 3),  по настоящ адрес в общината. Краен срок 31.07.2019 г. Информационен център – 106 стая на 1 вия етаж на община Шабла.
На лицата подали заявления в Община  Шабла  за  ползване на услуга патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  се изготвя  индивидуална оценка на потребностите  от специалист на Община Шабла, след което се извършва оценка за подбор на потребителите на базата на компоненти, включени във формуляра за оценка на потребностите  от социалната услуга. Ще бъдат класирани 19 потребители на почасови здравно-социални услуги.
С подалите заявления за работа ще се проведе интервю след като е осъществено класирането на потребителите. В зависимост от резултатите от това интервю и предпочитанията на потребителите ще бъдат класирани за назначаване на работа на трудов договор домашни чистачи/санитари, които трябва да полагат почасови грижи за потребителите.
С одобрените кандидати за работа като медицински специалист и психолог ще се сключи договор за почасови услуги.
Очакваните резултати от реализацията на проекта са:
•    Подобрено качество за живот и грижа на лица с тежки заболявания и увреждания и самотно живеещи хора, чийто самообслужване е невъзможно
•    Намален риск от зависимост от институционален тип грижи на лица, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално включване чрез превенция на риска и подкрепена ре интеграция в случаите, в които услугата е предоставена на лица изведени от специализирана институция.
Образци на документите изтеглете от прикачените файлове към обявата, както и от Информационния център – 106 стая на 1 – вия етаж на община Шабла.

Заявление потребител на услугатата 1

Заявление за работа дом помощ. прил 2

Заявление за работа мед. спец. и психолог 3

 

Обява за подбор за длъжността „Преподавател“ – Клуб „Безопасност на движението“

Във връзка с проект „Заедно можем повече“ финансиран по договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.018-0041-2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „ Наука и образование и интелигентен растеж“, дейност 2 „Подобряване на образователната среда в ДГ „Дора Габе“ чрез сформиране на четири клуба, насочени към развитие на допълнителни умения на децата от етническите малцинства и техните връстници за съхраняване и развитие на културната им идентичност в интеграционна  мултикутурна среда“

За длъжността „Преподавател за Клуб „Безопасност на движението“ – 2 бр. при следните изисквания и условия:
Длъжността е с НКПД: 23595031
Минимални изисквания за заемане на длъжността: Педагогически специалист със специалност „предучилищна педагогика“ степен: проф. бакалавър, бакалавър или магистър. Професионална квалификация „учител“ в трудово правоотношение с Община Шабла
Брой часове: 180 учебни часа на преподавател

Месторабота – Детска градина „Дора Габе“ – гр. Шабла
Работодател – община Шабла

Предимство при извършване на подбора:
•    Професионален опит над 7 години като учители;
•    Опит в изпълнение на сходни дейности;
•    Работа по изпълнение на проекти.

Кратко описание на дейността:
Преподавател, клуб „ Безопасност на движението“ сформира клуба, изготвя програма на Клуба по „Безопасност на движението“, и провежда занятията по график.

Начин на провеждане на подбора: по документи

Сключване на договор: с одобрените кандидати ще се сключи трудов договор

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора са:
Заявление за участие (по образец);
Автобиография  (по образец);
Копие от диплома за придобита образователна степен;
Копие от допълнителни квалификации;
Копие от трудова книжка удостоверяваща професионалния опит.

Образци на документите изтеглите от прикачените файлове към обявата на сайта на община Шабла.

Продължителност на заетостта: до 31 декември 2020 г.

Краен срок за подаване на документите: до 17.00 часа на 11 юли 2019 г.

Място на подаване на документите: Деловодството на Община Шабла – Информационен център – 106 стая на 1- ви етаж, ул. „Равно поле“ № 35

Обявяване на резултатите
Информационното табло в сградата на Община Шабла и информационното табло на Детска градина „ Дора Габе“.

 

Автобиография по образец 1

Заявление-за-участие

Обява за подбор за длъжността „Общ работник“

 

В изпълнение на  проект „Заедно можем повече“ финансиран по договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.018 -0041-C01 по OП „Развитие на човешките ресурси“, Дейност 2 Включване в заетост, община Шабла информира всички заинтересовани страни, че се обявяват следните свободни работни места:

    За длъжността „Общ работник“  – 4 бр. при следните изисквания и условия:
    Длъжността е с НКПД: 96220001
    Образование – не се поставят изисквания за завършено образование;
    Трудов стаж – не се изисква;
    Трудов договор за 8 часов работен ден за период до 12 месеца;

    Месторабота –  община Шабла

Работодател : Община Шабла

Документи за кандидатстване:
    Заявление по образец;
    Автобиография;
    Лична карта за справка;
    Медицинско свидетелство ( при одобрение за работа);

Образци на документите изтеглете от прикачените файлове към обявата, както и от Информационния център – 106 стая на 1 – вия етаж на община Шабла.

Място за подаване на документи: Деловодството на Община Шабла – Информационен център – 106 стая на 1- ви етаж, ул. „Равно поле“ № 35

Краен срок за подаване на документи: до 17.00 часа на 04 юни 2019 г., включително.

Място за провеждане на интервю с кандидатите: Община Шабла, гр. Шабла.
Дата за провеждане на интервю с кандидатите:
Списък с допуснатите кандидати ще бъдe обявен на информационното табло на Община Шабла.
Обявяване на резултатите: информационното табло в сградата на Община Шабла.

Автобиография по образец

Заявление 1 – ОП РЧР

Обява за свободни работни места

В изпълнение на Проект „Заедно можем повече“ финансиран по договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.018 -0041-C01 по OП „Развитие на човешките ресурси“, Дейност 2 „Включване в заетост“, по процедура BG05M9OP001-2.018, община Шабла информира всички заинтересовани страни, че се обявяват следните свободни работни места:
    За длъжността „Чистач хигиенист“  – 2 бр. при следните изисквания и условия:
    Длъжността е с НКПД: 91120004
    Образование – не се поставят изисквания за завършено образование;
    Трудов стаж не се изисква;
    Трудов договор за 8 часов работен ден за период до 12 месеца

    За длъжността „Работник- кухня“  – 4 бр. при следните изисквания и условия:
    Длъжността е с НКПД: 94120003
    Образование – не се поставят изисквания за завършено образование;
    Трудов стаж не се изисква;
    Трудов договор на пълно работно време – 8 часов работен ден за период до 12 месеца
Месторабота: Къмпинг „Добруджа“, гр. Шабла

Работодател: РОСИ ЕРЖИ ЕООД

Продължителност на заетостта: 12 месеца

Документи за кандидатстване:
    Заявление по образец;
    Автобиография;
    Лична карта за справка;
    Медицинско свидетелство (при одобрение за работа);

Образци на документите изтеглете от прикачените файлове към обявата, както и от офиса на Роси Ержи ЕООД.

Място за подаване на документи: Офис на Роси Ержи ЕООД, ул. „Добруджа № 1 А

Краен срок за подаване на документи: До 17.00 часа на 28 май 2019  г., включително.

 

Автобиография по образец

Заявление 1 – ОП РЧР

Обява за работници – Роси Ержи

Обява за подбор за длъжността младши специалист „Трудов медиатор“

В изпълнение на Проект „Заедно можем повече“ финансиран по договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.018 -0041-C01 по OП „Развитие на човешките ресурси“, дейност 1 „Активиране на икономически неактивните лица“ по процедура BG05M9OP001-2.018
Описание на длъжността:
Насърчаване активното поведение на пазара на труда на неактивните, включително обезкуражаващи лица, с цел да се съкрати / прекрати престоя им без работа и да се насочат към реализация на трудовия пазар посредством мотивиране да търсят работа и да работят, включително и да се регистрират в „Бюро по труда“ – филиал Шабла
Ще участват активно в провеждането на обучения, мотивационни семинари, кампании, които ще се предоставят по проекта.

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
•    Средно образование  – завършена образователна степен;
•    Компютърна грамотност – Microsoft office, ел. поща, интернет;
•    Добри организационни и комуникативни умения;
•    Умения за работа в екип;
•    Да не са осъждани.

Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
•    Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство;
•    Опит в изпълнението на програми и проекти;
•    Умения за общностна работа;
•    Да се ползва с доверието на местната ромска общност

Начин на извършване на подбора:
    Първичен подбор по документи;
    Интервю с кандидатите, одобрени след проверка на документите.

До участие в подбора не се допускат лица, които не са представили  всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.
Брой работни места, за които е обявен подборът –1 работно място
Работно време –  не пълно работно време – 4-ри часов работен ден

Продължителност на заетостта: до 31 декември 2020 г.

Документи за кандидатстване:
    Заявление по образец;
    Автобиография по образец;
    Лична карта за справка;
    Копие на диплом за придобита образователно – квалификационна степен, съобразно изискванията;
    Копие на документ, удостоверяващ професионален опит (в случай, че кандидатът притежава такъв).
    Медицинско свидетелство (при одобрение за работа);

Образци на документите изтеглете от прикачените файлове към обявата, както и от Информационния център – 106 стая на 1 – вия етаж на община Шабла.

Място за подаване на документи: Деловодството на Община Шабла – Информационен център – 106 стая на 1- ви етаж, ул. „Равно поле“ № 35

Краен срок за подаване на документи: до 17.00 часа на 28 май 2019 г., включително.

Място за провеждане на интервю с кандидатите: Община Шабла, гр. Шабла

Дата за провеждане на интервю с кандидатите: Списък с допуснатите кандидати ще бъдe обявен на информационното табло на Община Шабла.

Обявяване на резултатите: Информационното табло в сградата на Община Шабла.

 

Обява за Трудов медиатор

Автобиография по образец

Заявление 1 – ОП РЧР