Набиране на предложения за членове на Съвета на децата

Община Шабла набира предложения за членове на Съвета на децата до 24 май 2019 г. Всички желаещи да кандидатстват могат да подадат документи на място или по пощата на адрес: град Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, както и по електронен път на e-mail: [email protected] Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на Процедурата по избор на членове на Съвета на децата, публикувана на сайта на Община Шабла /www.shabla.bg/.
Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето, който работи в изпълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения.

Критерии, на които трябва да отговарят кандидатите за членове на Съвета:

 Активност;
 Креативност;
 Толерантност;
 Ангажираност към обща кауза;
 Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;
 Ориентираност към резултати;
 Организаторски умения;
 Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата;
 Умение за изказване на позиция от името на другите деца;
 Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи,
 които имат нужда от подкрепа).

Желаещите могат да кандидатстват за участие в подбор по следните направления:

1. Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски /младежки съвети, парламенти и др.;
2. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
3. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
4. Индивидуални кандидатури.

Формуляр за кандидатстване и Мотивационно писмо може да изтеглите от сайта на Община Шабла.

В срок до 30 май 2019 г. комисия, назначена от кмета на Община Шабла, ще разгледа постъпилите кандидатури и ще извърши подбор на членове на Съвета, съгласно посочените в Процедурата критерии и изготви предложение.
В срок до 15 юни 2019 г. одобрените предложения ще бъдат представени пред Областния управител.

Мотивационно писмо – за Съвета на децата

Процедура за избор на нови членове на Съвета на децата

Формуляр за кандидатстване – Съвет на децата

Обява за приемане на военна служба след Приемане на военна служба след провеждане конкурс на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Обява за приемане на военна служба след провеждане конкурс на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина