Обява за подбор за длъжността „Общ работник“

 

В изпълнение на  проект „Заедно можем повече“ финансиран по договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.018 -0041-C01 по OП „Развитие на човешките ресурси“, Дейност 2 Включване в заетост, община Шабла информира всички заинтересовани страни, че се обявяват следните свободни работни места:

    За длъжността „Общ работник“  – 4 бр. при следните изисквания и условия:
    Длъжността е с НКПД: 96220001
    Образование – не се поставят изисквания за завършено образование;
    Трудов стаж – не се изисква;
    Трудов договор за 8 часов работен ден за период до 12 месеца;

    Месторабота –  община Шабла

Работодател : Община Шабла

Документи за кандидатстване:
    Заявление по образец;
    Автобиография;
    Лична карта за справка;
    Медицинско свидетелство ( при одобрение за работа);

Образци на документите изтеглете от прикачените файлове към обявата, както и от Информационния център – 106 стая на 1 – вия етаж на община Шабла.

Място за подаване на документи: Деловодството на Община Шабла – Информационен център – 106 стая на 1- ви етаж, ул. „Равно поле“ № 35

Краен срок за подаване на документи: до 17.00 часа на 04 юни 2019 г., включително.

Място за провеждане на интервю с кандидатите: Община Шабла, гр. Шабла.
Дата за провеждане на интервю с кандидатите:
Списък с допуснатите кандидати ще бъдe обявен на информационното табло на Община Шабла.
Обявяване на резултатите: информационното табло в сградата на Община Шабла.

Автобиография по образец

Заявление 1 – ОП РЧР

Обява за свободни работни места

В изпълнение на Проект „Заедно можем повече“ финансиран по договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.018 -0041-C01 по OП „Развитие на човешките ресурси“, Дейност 2 „Включване в заетост“, по процедура BG05M9OP001-2.018, община Шабла информира всички заинтересовани страни, че се обявяват следните свободни работни места:
    За длъжността „Чистач хигиенист“  – 2 бр. при следните изисквания и условия:
    Длъжността е с НКПД: 91120004
    Образование – не се поставят изисквания за завършено образование;
    Трудов стаж не се изисква;
    Трудов договор за 8 часов работен ден за период до 12 месеца

    За длъжността „Работник- кухня“  – 4 бр. при следните изисквания и условия:
    Длъжността е с НКПД: 94120003
    Образование – не се поставят изисквания за завършено образование;
    Трудов стаж не се изисква;
    Трудов договор на пълно работно време – 8 часов работен ден за период до 12 месеца
Месторабота: Къмпинг „Добруджа“, гр. Шабла

Работодател: РОСИ ЕРЖИ ЕООД

Продължителност на заетостта: 12 месеца

Документи за кандидатстване:
    Заявление по образец;
    Автобиография;
    Лична карта за справка;
    Медицинско свидетелство (при одобрение за работа);

Образци на документите изтеглете от прикачените файлове към обявата, както и от офиса на Роси Ержи ЕООД.

Място за подаване на документи: Офис на Роси Ержи ЕООД, ул. „Добруджа № 1 А

Краен срок за подаване на документи: До 17.00 часа на 28 май 2019  г., включително.

 

Автобиография по образец

Заявление 1 – ОП РЧР

Обява за работници – Роси Ержи

Обява за подбор за длъжността младши специалист „Трудов медиатор“

В изпълнение на Проект „Заедно можем повече“ финансиран по договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.018 -0041-C01 по OП „Развитие на човешките ресурси“, дейност 1 „Активиране на икономически неактивните лица“ по процедура BG05M9OP001-2.018
Описание на длъжността:
Насърчаване активното поведение на пазара на труда на неактивните, включително обезкуражаващи лица, с цел да се съкрати / прекрати престоя им без работа и да се насочат към реализация на трудовия пазар посредством мотивиране да търсят работа и да работят, включително и да се регистрират в „Бюро по труда“ – филиал Шабла
Ще участват активно в провеждането на обучения, мотивационни семинари, кампании, които ще се предоставят по проекта.

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
•    Средно образование  – завършена образователна степен;
•    Компютърна грамотност – Microsoft office, ел. поща, интернет;
•    Добри организационни и комуникативни умения;
•    Умения за работа в екип;
•    Да не са осъждани.

Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
•    Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство;
•    Опит в изпълнението на програми и проекти;
•    Умения за общностна работа;
•    Да се ползва с доверието на местната ромска общност

Начин на извършване на подбора:
    Първичен подбор по документи;
    Интервю с кандидатите, одобрени след проверка на документите.

До участие в подбора не се допускат лица, които не са представили  всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.
Брой работни места, за които е обявен подборът –1 работно място
Работно време –  не пълно работно време – 4-ри часов работен ден

Продължителност на заетостта: до 31 декември 2020 г.

Документи за кандидатстване:
    Заявление по образец;
    Автобиография по образец;
    Лична карта за справка;
    Копие на диплом за придобита образователно – квалификационна степен, съобразно изискванията;
    Копие на документ, удостоверяващ професионален опит (в случай, че кандидатът притежава такъв).
    Медицинско свидетелство (при одобрение за работа);

Образци на документите изтеглете от прикачените файлове към обявата, както и от Информационния център – 106 стая на 1 – вия етаж на община Шабла.

Място за подаване на документи: Деловодството на Община Шабла – Информационен център – 106 стая на 1- ви етаж, ул. „Равно поле“ № 35

Краен срок за подаване на документи: до 17.00 часа на 28 май 2019 г., включително.

Място за провеждане на интервю с кандидатите: Община Шабла, гр. Шабла

Дата за провеждане на интервю с кандидатите: Списък с допуснатите кандидати ще бъдe обявен на информационното табло на Община Шабла.

Обявяване на резултатите: Информационното табло в сградата на Община Шабла.

 

Обява за Трудов медиатор

Автобиография по образец

Заявление 1 – ОП РЧР

 

Набиране на предложения за членове на Съвета на децата

Община Шабла набира предложения за членове на Съвета на децата до 24 май 2019 г. Всички желаещи да кандидатстват могат да подадат документи на място или по пощата на адрес: град Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, както и по електронен път на e-mail: [email protected]. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на Процедурата по избор на членове на Съвета на децата, публикувана на сайта на Община Шабла /www.shabla.bg/.
Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето, който работи в изпълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения.

Критерии, на които трябва да отговарят кандидатите за членове на Съвета:

 Активност;
 Креативност;
 Толерантност;
 Ангажираност към обща кауза;
 Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;
 Ориентираност към резултати;
 Организаторски умения;
 Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата;
 Умение за изказване на позиция от името на другите деца;
 Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи,
 които имат нужда от подкрепа).

Желаещите могат да кандидатстват за участие в подбор по следните направления:

1. Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски /младежки съвети, парламенти и др.;
2. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
3. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
4. Индивидуални кандидатури.

Формуляр за кандидатстване и Мотивационно писмо може да изтеглите от сайта на Община Шабла.

В срок до 30 май 2019 г. комисия, назначена от кмета на Община Шабла, ще разгледа постъпилите кандидатури и ще извърши подбор на членове на Съвета, съгласно посочените в Процедурата критерии и изготви предложение.
В срок до 15 юни 2019 г. одобрените предложения ще бъдат представени пред Областния управител.

Мотивационно писмо – за Съвета на децата

Процедура за избор на нови членове на Съвета на децата

Формуляр за кандидатстване – Съвет на децата

Обява за приемане на военна служба след Приемане на военна служба след провеждане конкурс на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Обява за приемане на военна служба след провеждане конкурс на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина