Публичен търг за отдаване под наем на стоматологичен кабинет и манипулационна

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл. 14, ал.7 от ЗОС, чл.19, ал.1, чл.95, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 574/30.08.2023г. по Протокол № 63 на Общински съвет гр. Шабла и Заповед № РД-04-601/24.11.2023г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване на 14.12.2023г. /четвъртък/ от 11:00ч. в заседателната зала на Общинска администрация Шабла за отдаване под наем на:
•част от ПИ 83017.504.4305.3.4 с площ 25 кв.м – стоматологичен кабинет – с начална тръжна цена 12.50лв. с ДДС на месец;
•част от ПИ 83017.504.4305.3.4 с площ 25 кв.м – манипулационна – с начална тръжна цена 12.50лв. с ДДС на месец.
Помещенията се отдава за срок от 5 години.
Стойността на документацията за участие в конкурса е 10,00 лв./десет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 13.12.2023г.
Получаването на конкурсната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, от 04.12.2023г. до 13.12.2023г. след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 04.12.2023г. до 13.12.2023г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Депозитната вноска за участие в конкурса е в размер на 20% от началната цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 13.12.2023г.
Предложенията за участие в конкурса се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 04.12.2023г. до 17:00 часа на 13.12.2023г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108.

Обявление за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация Шабла съобщава, че със заповед на областния управител на област Добрич № РкД-20-155/19.09.2023 год. е разрешено изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КИИП/ за изграждане на обект „Подземен електропровод 20Кv от одобрен със заповед №РД-08-717/ 15.07.2009г. ПУП-ПП до ПИ 12275.3.76 по КК на с. Горун община Шабла. Регистър със засегнатите имоти находящи се в землищата на селата с. Черноморци, с. Смин, с. Ваклино, с. Божаново, с. Твърдица, с. Пролез, с. Горичане и с. Горун е представен и е на разположение в Техническа служба стая 105 на Общинска администрация гр. Шабла.

29.09.2023 г.