Обява за подбор на персонал по проект „Патронажна грижа + в община Шабла”


Община Шабла, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0183 „Патронажна грижа + в община Шабла”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. обявява, че от 20.09.2021 г. до 08.10.2021 г. приема документи за подбор на персонал за предоставяне здравно-социални услуги, както следва:

1. По дейност „Патронажна грижа +“.
1.1. Домашен санитар – 3 лица. Изисквания относно придобито образование за заемане на длъжността – минимум начално завършено образование. Описание на длъжността: изпълнение на социално-битови дейности в помощ на потребителите по проекта: помощ в дома (почистване, пране, социални контакти и др.); доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства; заплащане на битови сметки; заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги.
1.2. Медицинско лице/ специалист по „Здравни грижи“ – 1 лице. Изисквания относно придобито образование за заемане на длъжността: професионална квалификация „медицинска сестра“, „фелдшер“ или „акушерка“. Описание на длъжността: изпълнява медицински услуги за потребителите на проекта в домашна среда, които не се предоставят по НЗОК: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.
1.3. Психолог – 1 лице. Изисквания относно придобито образование за заемане на длъжността: – висше, образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”, специалност „Психология“. Описание на длъжността: работи с потребителите по проекта и семействата им, провежда консултации с тях и техните близки и оказва психологическа подкрепа, съдейства при възникнали трудности в общуването и в поведението с фокус към възстановяване на социалната интеграция на лицата в обществения живот.
Кандидатите и за трите обявени позиции по дейност „Патронажна грижа +“ следва да са физически и психически здрави, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на съответната длъжност, да притежават психическа нагласа и желание за работа в домовете на потребителите – болни и възрастни самотни хора, които не могат да се грижат сами за себе си. Опитът в упражняването на същата или подобна дейност ще се счита за предимство.

2. По дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“.
Хигиенист – 4 лица. Изисквания за заемане на длъжността: минимум начално завършено образование; физически и психически здрави, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността; да притежават психическа нагласа и желание за работа с деца и лица в неравностойно положение и с увреждания; опитът в същата или подобна дейност ще се счита за предимство. Описание на длъжността: поддържа хигиената и извършва редовна дезинфекция на помещенията на ЦОП и ЦСРИ, следи за спазването на противоепидемичните мерки и ползването на предпазни средства за превенция на разпространението на COVID-19, периодично зарежда помещенията на ЦОП и ЦСРИ с необходимите санитарно–хигиенни и дезинфекционни материали.

Кандидатите за обявените позиции подават заявление по образец с приложени към него Декларация по Закона за защита на личните данни, документи за придобита образователно-квалификационна степен и автобиография в деловодството на Община Шабла – ст. 106 на първия етаж в сградата на общината, в срок до 08.10.2021 г.
Образци на заявления могат да бъдат получени на място, в деловодството на община Шабла – ст. 106 или изтеглени от официалната интернет страница на Община Шабла – www.shabla.bg.

С кандидатите, които отговарят на изискванията за допустимост, ще се проведе интервю.
С одобрените кандидати за длъжностите „Домашен санитар” и „Хигиенист” ще бъдат сключени трудови договори на 8-часов работен ден, за срок от 12 месеца.
С одобрените кандидати за длъжностите Психолог и Медицинско лице/ специалист по „Здравни грижи“ ще се сключат договори за предоставяне на почасови услуги, за срок от 12 месеца.

Телефон за контакти: 05743/ 5037 – Галя Камберова, ръководител проект и Виктория Момчева, координатор проект.

Заявление персонал

Декларация лични данни

Автобиография

Обява за подбор на кандидати за потребители по проект „Патронажна грижа + в община Шабла”

Община Шабла, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0183 „Патронажна грижа + в община Шабла”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. обявява, че от 20.09.2021 г., в изпълнение на Дейност „Патронажна грижа +“ стартира прием на документи от кандидати за потребители за предоставяне на почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Целта на Дейност „Патронажна грижа +“ е да се осигури здравна, социална и психологическа подкрепа нa минимум 19 лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. Всеки потребител ще получава комплекс от услуги до 2 часа на ден: помощ в дома (почистване, пране, социални контакти и др.); доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги; медицински услуги, които не се предоставят по НЗОК в домашна среда като: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.; психологическа подкрепа с фокус към възстановяване на социалната интеграция на лицата в обществения живот.
Кандидатите за потребители следва да са от следните допустими целеви групи: хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, включително лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.
На кандидатите за потребители, които отговарят на изискванията за допустимост, се изготвя индивидуална оценка на потребностите, след което се извършва подбор, на базата на компоненти, включени във формуляра за оценка.
За предоставяните по проекта услуги в домашна среда не се заплаща месечна потребителска такса.
Проектът е с период на изпълнение до 13.11.2022 година. Заявления от кандидати за потребители се приемат в деловодството на Община Шабла – ст. 106 на първия етаж в сградата на общината, до 1 месец преди изтичане на крайния срок за изпълнение на проекта, като първоначално ще бъдат разгледани и оценени тези, които са подадени до 22.10.2021 година. Останалите ще бъдат включени в резервен списък.
Желаещите да бъдат включени в социалната услуга подават заявление по образец  с приложени към него Декларация по Закона за защита на личните данни и медицински документи (експертно решение на ТЕЛК, актуална  епикриза, етапна епикриза и др.) лично или чрез законния си представител или изрично упълномощено лице, в деловодството на община Шабла – ст. 106 на първия етаж в сградата на общината.
Образци на заявления могат да бъдат получени на място, в деловодството на община Шабла – ст. 106 или изтеглени от официалната интернет страница на Община Шабла – www.shabla.bg.
Телефон за контакти: 05743/ 5037 – Галя Камберова, ръководител проект и Виктория Момчева, координатор проект.

Заявление потребител

Декларация лични данни

Обява за свободно работно място за длъжността „Главен юрисконсулт“

Общинска администрация – гр. Шабла обявява свободно работно място за

длъжността „Главен юрисконсулт“

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

  • Образование: висше;
  • Придобита степен: магистър;
  • Специалност: Право;
  • Изискване за професионален опит и/или трудов стаж – минимум 3 г.;
  • Компютърни умения: работа с Word, Exel, електронна поща;
  • Допълнителни умения: организаторски умения, работоспособност, комуникативност, отговорност, социални умения, мобилност, предприемчивост, творчески умения, мотивация, работа в екип, технически умения;
  • Начин на кандидатстване: чрез трудов посредник, като документите се подават в Общинска администрация град Шабла – стая 106;
  • Изисквания за провеждане на допълнителен специализиран подбор: чрез интервю;
  • Срок за подаване на документите: до 20.03.2020 г. включително.
.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }