Обява за подбор на персонал по проект „Грижа в дома в община Шабла”

Община Шабла, в качеството си на бенефициент по проект „Грижа в дома в община Шабла“, финансиран по Договор № BG05SFPR002-2.001-0042-C01 от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ+ обявява, че от 19.12.2022 г. до 13.01.2023 г. приема документи за подбор на персонал за предоставяне здравно-социални услуги, както следва:
1. Домашен санитар – 10 лица. Изисквания относно придобито образование за заемане на длъжността – минимум начално завършено образование. Описание на длъжността: изпълнение на социално-битови дейности в помощ на потребителите по проекта:
– закупуване на лекарства, хранителни продукти, нехранителни продукти и др. (със средства на потребителя);
– заплащане на битови сметки (със средства на потребителя);
– административна помощ – съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК, при настаняване и/или изписване от болница: попълване и подаване на необходимите формуляри като данъчни декларации, попълване и подаване на заявления за отпускане на помощи и ползване на социални услуги до дирекции „Социално подпомагане“ или до други институции; съдействие за получаване на помощни средства по ЗХУ;
– помощ в домакинството – поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава, в т. ч. разтребване, почистване, миене на съдове и др.;
– съдействие при приготвяне на храна, съобразно здравословното състояние на лицето;
– превенция на разпространението на инфекции;
– овладяване на аварийни ситуации;
– придружаване до лечебно или здравно заведение за извършване на медицински прегледи и/или манипулации (при необходимост).
2. Медицинско лице/ специалист по „Здравни грижи“ – 1 лице. Изисквания относно придобито образование за заемане на длъжността: професионална квалификация „медицинска сестра“, „фелдшер“ или „акушерка“. Описание на длъжността: изпълнява медицински услуги за потребителите на проекта в домашна среда, които не се предоставят по НЗОК: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.
3. Психолог – 1 лице. Изисквания относно придобито образование за заемане на длъжността: – висше, образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”, специалност „Психология“. Описание на длъжността: работи с потребителите по проекта и семействата им, провежда консултации с тях и техните близки и оказва психологическа подкрепа, съдейства при възникнали трудности в общуването и в поведението с фокус към възстановяване на социалната интеграция на лицата в обществения живот.
Кандидатите и за трите обявени позиции следва да са физически и психически здрави, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на съответната длъжност, да притежават психическа нагласа и желание за работа в домовете на потребителите – болни и възрастни самотни хора, които не могат да се грижат сами за себе си. Опитът в упражняването на същата или подобна дейност ще се счита за предимство.

Кандидатите за обявените позиции подават заявление по образец с приложени към него Декларация по Закона за защита на личните данни, документи за придобита образователно-квалификационна степен и автобиография в деловодството на Община Шабла – ст. 106 на първия етаж в сградата на общината, в срок до 13.01.2023 г.
Образци на заявления могат да бъдат получени на място, в деловодството на община Шабла – ст. 106 или изтеглени от официалната интернет страница на Община Шабла – www.shabla.bg.

С кандидатите, които отговарят на изискванията за допустимост, ще се проведе интервю.
С одобрените кандидати за длъжността „Домашен санитар” ще бъдат сключени трудови договори на 8-часов работен ден, за срок от 12 месеца.
С одобрените кандидати за длъжностите Психолог и Медицинско лице/ специалист по „Здравни грижи“ ще се сключат договори за предоставяне на почасови услуги, за срок от 12 месеца.

Телефон за контакти: 05743/ 5037 – Галя Камберова, ръководител и Виктория Момчева, технически сътрудник.

Заявление персонал

Декларация ЗЗЛД

Автобиография

Обява за подбор на кандидати за потребители по проект „Грижа в дома в община Шабла”

Община Шабла, в качеството си на бенефициент по проект „Грижа в дома в община Шабла“, финансиран по Договор № BG05SFPR002-2.001-0042-C01 от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ + обявява, че от 19.12.2022 г. стартира прием на документи от кандидати за потребители за предоставяне на почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.
Целта на дейността е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Това ще бъде постигнато с изпълнение на следните поддейности: предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора; предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги; медицински услуги, които не се предоставят по НЗОК в домашна среда като: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.; психологическа подкрепа с фокус към възстановяване на социалната интеграция на лицата в обществения живот. На лицата ще бъде предоставена информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.
Кандидатите за потребители следва да са от следните допустими целеви групи: лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност от самообслужване, зависими от грижа със следните нужди и проблеми:
– затруднения и нужда от помощ при пазаруване на хранителни продукти, нехранителни продукти и лекарства;
– затруднения при заплащане на битови сметки;
– нужда от съдействие за заявяване на административни услуги и придружаване до институции;
– нужда от помощ в домакинството, като разтребване, почистване, миене на съдове;
– нужда от медицинска грижа и психологична подкрепа, за лица, които желаят ползването на такива.
На кандидатите за потребители, които отговарят на изискванията за допустимост, се изготвя индивидуална оценка на потребностите, след което се извършва подбор, на базата на компоненти, включени във формуляра за оценка.
За предоставяните по проекта услуги в домашна среда не се заплаща месечна потребителска такса.
Проектът е с период на изпълнение 12 месеца. Заявления от кандидати за потребители се приемат в деловодството на Община Шабла – ст. 106 на първия етаж в сградата на общината, до 1 месец преди изтичане на крайния срок за изпълнение на проекта, като първоначално ще бъдат разгледани и оценени тези, които са подадени до 13.01.2023 година. Останалите ще бъдат включени в резервен списък.
Желаещите да бъдат включени в социалната услуга подават заявление по образец с приложени към него Декларация по Закона за защита на личните данни и медицински документи (експертно решение на ТЕЛК, актуална епикриза, етапна епикриза и др.) лично или чрез законния си представител или изрично упълномощено лице, в деловодството на община Шабла – ст. 106 на първия етаж в сградата на общината.
Образци на заявления могат да бъдат получени на място, в деловодството на община Шабла – ст. 106 или изтеглени от официалната интернет страница на Община Шабла – www.shabla.bg.
Телефон за контакти: 05743/5037 – Галя Камберова, ръководител и Виктория Момчева, технически сътрудник.

Заявление потребител

Декларация ЗЗЛД

Прием на документи по проект „Топъл обяд“

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМЩ
ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с одобрено проектно предложение по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд “ за най-нуждаещите се лица от Община Шабла по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от европейски социален фонд плюс

ОБЯВЯВА
ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА ЛИЦА, ПОПАДАЩИ В СЛЕДНИТЕ:

Основни целеви групи за предоставяне на топъл обяд :

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
5. скитащи и бездомни лица;
6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
Неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията за съхранение, може да бъде разпределян на лица от целевите групи, посочени в чл. 4, ал. 1 и 2, чл. 6, ал. 1 от

2. Документи за кандидатстване:
1. Заявление-декларация /по образец/;
2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (по образец)
3. Документ за самоличност на лицето или настойника/попечителя (за справка).
4. Копие на ТЕЛК/НЕЛК (при наличие).

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА „ТОПЪЛ ОБЯД“ СЕ ПОДАВАТ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ШАБЛА
ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ДО 16.00 ЧАСА НА 16 ДЕКЕМВРИ 2022 г.

Топлият обяд ще бъде предоставен от Домашен Социален Патронаж Шабла, ул. „Равно поле“ № 35 за периода 1 януари 2023 г.- 30 април 2023 г. и от 1 октомври 2023 г. – 31 декември 2023 г.

Всяко подадено заявление подлежи на проверка от Дирекция „Социално подпомагане“ -Каварна за принадлежност към допустимите целеви групи.

Приложение 1 Заявление декларация

Приложение 6 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация

Обява за подбор на персонал по проект „Патронажна грижа + в община Шабла”


Община Шабла, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0183 „Патронажна грижа + в община Шабла”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. обявява, че от 20.09.2021 г. до 08.10.2021 г. приема документи за подбор на персонал за предоставяне здравно-социални услуги, както следва:

1. По дейност „Патронажна грижа +“.
1.1. Домашен санитар – 3 лица. Изисквания относно придобито образование за заемане на длъжността – минимум начално завършено образование. Описание на длъжността: изпълнение на социално-битови дейности в помощ на потребителите по проекта: помощ в дома (почистване, пране, социални контакти и др.); доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства; заплащане на битови сметки; заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги.
1.2. Медицинско лице/ специалист по „Здравни грижи“ – 1 лице. Изисквания относно придобито образование за заемане на длъжността: професионална квалификация „медицинска сестра“, „фелдшер“ или „акушерка“. Описание на длъжността: изпълнява медицински услуги за потребителите на проекта в домашна среда, които не се предоставят по НЗОК: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.
1.3. Психолог – 1 лице. Изисквания относно придобито образование за заемане на длъжността: – висше, образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”, специалност „Психология“. Описание на длъжността: работи с потребителите по проекта и семействата им, провежда консултации с тях и техните близки и оказва психологическа подкрепа, съдейства при възникнали трудности в общуването и в поведението с фокус към възстановяване на социалната интеграция на лицата в обществения живот.
Кандидатите и за трите обявени позиции по дейност „Патронажна грижа +“ следва да са физически и психически здрави, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на съответната длъжност, да притежават психическа нагласа и желание за работа в домовете на потребителите – болни и възрастни самотни хора, които не могат да се грижат сами за себе си. Опитът в упражняването на същата или подобна дейност ще се счита за предимство.

2. По дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“.
Хигиенист – 4 лица. Изисквания за заемане на длъжността: минимум начално завършено образование; физически и психически здрави, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността; да притежават психическа нагласа и желание за работа с деца и лица в неравностойно положение и с увреждания; опитът в същата или подобна дейност ще се счита за предимство. Описание на длъжността: поддържа хигиената и извършва редовна дезинфекция на помещенията на ЦОП и ЦСРИ, следи за спазването на противоепидемичните мерки и ползването на предпазни средства за превенция на разпространението на COVID-19, периодично зарежда помещенията на ЦОП и ЦСРИ с необходимите санитарно–хигиенни и дезинфекционни материали.

Кандидатите за обявените позиции подават заявление по образец с приложени към него Декларация по Закона за защита на личните данни, документи за придобита образователно-квалификационна степен и автобиография в деловодството на Община Шабла – ст. 106 на първия етаж в сградата на общината, в срок до 08.10.2021 г.
Образци на заявления могат да бъдат получени на място, в деловодството на община Шабла – ст. 106 или изтеглени от официалната интернет страница на Община Шабла – www.shabla.bg.

С кандидатите, които отговарят на изискванията за допустимост, ще се проведе интервю.
С одобрените кандидати за длъжностите „Домашен санитар” и „Хигиенист” ще бъдат сключени трудови договори на 8-часов работен ден, за срок от 12 месеца.
С одобрените кандидати за длъжностите Психолог и Медицинско лице/ специалист по „Здравни грижи“ ще се сключат договори за предоставяне на почасови услуги, за срок от 12 месеца.

Телефон за контакти: 05743/ 5037 – Галя Камберова, ръководител проект и Виктория Момчева, координатор проект.

Заявление персонал

Декларация лични данни

Автобиография

Обява за подбор на кандидати за потребители по проект „Патронажна грижа + в община Шабла”

Община Шабла, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0183 „Патронажна грижа + в община Шабла”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. обявява, че от 20.09.2021 г., в изпълнение на Дейност „Патронажна грижа +“ стартира прием на документи от кандидати за потребители за предоставяне на почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Целта на Дейност „Патронажна грижа +“ е да се осигури здравна, социална и психологическа подкрепа нa минимум 19 лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. Всеки потребител ще получава комплекс от услуги до 2 часа на ден: помощ в дома (почистване, пране, социални контакти и др.); доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги; медицински услуги, които не се предоставят по НЗОК в домашна среда като: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.; психологическа подкрепа с фокус към възстановяване на социалната интеграция на лицата в обществения живот.
Кандидатите за потребители следва да са от следните допустими целеви групи: хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, включително лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.
На кандидатите за потребители, които отговарят на изискванията за допустимост, се изготвя индивидуална оценка на потребностите, след което се извършва подбор, на базата на компоненти, включени във формуляра за оценка.
За предоставяните по проекта услуги в домашна среда не се заплаща месечна потребителска такса.
Проектът е с период на изпълнение до 13.11.2022 година. Заявления от кандидати за потребители се приемат в деловодството на Община Шабла – ст. 106 на първия етаж в сградата на общината, до 1 месец преди изтичане на крайния срок за изпълнение на проекта, като първоначално ще бъдат разгледани и оценени тези, които са подадени до 22.10.2021 година. Останалите ще бъдат включени в резервен списък.
Желаещите да бъдат включени в социалната услуга подават заявление по образец  с приложени към него Декларация по Закона за защита на личните данни и медицински документи (експертно решение на ТЕЛК, актуална  епикриза, етапна епикриза и др.) лично или чрез законния си представител или изрично упълномощено лице, в деловодството на община Шабла – ст. 106 на първия етаж в сградата на общината.
Образци на заявления могат да бъдат получени на място, в деловодството на община Шабла – ст. 106 или изтеглени от официалната интернет страница на Община Шабла – www.shabla.bg.
Телефон за контакти: 05743/ 5037 – Галя Камберова, ръководител проект и Виктория Момчева, координатор проект.

Заявление потребител

Декларация лични данни