Обява за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на проект „Нептун Дийп“ за добив на природен газ в Черно море в изключителната икономическа зона на Румъния с възложители OMW Petrom S.A. и RomGaz Black Sea Ltd.

На основание чл. 97, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), във връзка с трансгранична процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно Конвенцията за ОВОС в трансграничен контекст, Министерство на околната среда и водите (МОСВ)
УВЕДОМЯВА
всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за:
Проект „Нептун Дийп“ за добив на природен газ в Черно море в изключителната икономическа зона на Румъния с възложители OMW Petrom S.A. и RomGaz Black Sea Ltd.
Срещата ще се проведе на 15 май 2024 г. от 10.00 ч. в залата на община Каварна на адрес гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26.
Докладът за ОВОС и приложенията към него е на разположение на интересуващите се на интернет страницата на община Каварна https://www.kavarna.bg/ в раздел Новини и съобщения.
При необходимост от съдействие, обществен достъп на интересуващите до доклада и приложенията към него е осигурен на всички интересуващите се всеки работен ден от 10 до 16.30 часа в община Каварна, на адрес гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26 в отдел „Екология и зелена система“, ет.3, ст. 306. Лице за контакт: н-к отдел „ЕЗС“ Елица Петрова, тел. 0570/8 18 29, моб. тел. 0887853115.
Докладът за ОВОС с всички приложения към него е достъпен и на интернет страницата на МОСВ в Превантивна дейност/ОВОС/Трансгранични процедури по ОВОС/трансгранични процедури по ОВОС, в които България е засегната страна/проект „Нептун Дийп“ за добив на природен газ на територията на Румъния на адрес: https://www.moew.government.bg/bg/proekt-neptun-dijp-za-dobiv-na-priroden-gaz-na-teritoriyata-na-rumuniya/.
Писмени становища могат да се предоставят в община Каварна, 9650, гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26, Министерство на околната среда и водите, 1000, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22 или на срещата за обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане:
Мая Ганджова – координатор на трансграничната процедура по ОВОС, дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ“ на МОСВ, тел. 02/940 6269, моб. тел. 0889235934 е-mail; [email protected].

Забрана за извършване на строителни и монтажни дейности за определен период

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.15, ал.2 от ЗУЧК уведомява всички заинтересовони физически и юридическои лица че с Решение №77, протокол №9 от 15.02.2024 г. на Общински съвет – Шабла е определен период и територии в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи както следва:
1. От 3 юни 2024 г. (понеделник) до 13 септември 2024 г. (петък) включително
за територията на СО „Кария“, СО „Къмпинг Добруджа“, къмпинг „Космос“-Дуранкулак
2. От 1 юли 2024 г. (понеделник) до 30 август 2024 г. (петък) включително
за територията на: гр. Шабла, с. Крапец
I. Забраната в определените в т.I, 1 територии не се отнася за строителството на линейните обекти на техническата инфраструктура, обекти с национално значение, обекти с регионално значение и обекти, финансирани по оперативни програми със средства на Европейския съюз и с бюджетни средства от Община Шабла и държавата.
II. На основание чл.15, ал.4 от ЗУЧК, строителни и монтажни работи в определените в т.I, 1 територии и периоди се допускат само за неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности.
03.2024 г.

Обява за провеждане на конкурс за войници от състава на Военновъздушните сили

Със заповед на командира на Военновъздушните сили № РД-83/06.02.2024 г., са обявени следните вакантни длъжности за лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина:

в. ф. – 36780 – Шабла – 3 вакантни длъжности;
в. ф. – 36910 – Балчик – 3 вакантни длъжности;
в. ф. – 28770 – Балчик – 8 вакантни длъжности;

Срок за подаване на заявленията до 22.03.2024г.

Повече информация може да получите от офиса за военен отчет към общината или на телефон: 0888/ 321 253, както от сайтовете на Централно военно окръжие: www.comd.bg и
Министерство на отбраната: www.mod.bg
Образци от формулярите и подробностите за кандидатстване са изложени във Военно окръжие – Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет. 4, тел. 058/664 764 и 0882/552 019,
където се подават необходимите документи.

Обявление на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, общинска администация-Шабла обявява, че със Заповед №РД-04-18/16.01.2023 год. на кмета на община Шабла е разрешено изработването на ПУП – ПРЗ  за УПИ XVII, XVIII, УПИ XVI , КВ.94 по плана на гр. Шабла община Шабла.

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, гр. Шабла

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.46, чл.47, ал.1, чл.93, ал.1, т.2 и чл.95, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 572/30.08.2023г. по Протокол №63 на Общински съвет гр. Шабла и Заповед № РД-04-631/13.12.2023г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за продажба на ПИ 83017.505.464 с площ 103 кв.м по кадастралната карта на гр.Шабла, идентичен с УПИ V, кв.2, с начална тръжна цена в размер на 4 012,00лв. без ДДС.
Търгът ще се проведе на 04.01.2024г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Стойността на документацията за участие в търга е 60,00 лв./шестдесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 ч. на 02.01.2023г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, от 21.12.2023г. до 02.01.2024г. след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 21.12.2023г. до 02.01.2024г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 10% от посочената начална тръжна цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 16:00 часа на 02.01.2024г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 21.12.2023г. до 16:00 часа на 02.01.2024г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108.