Откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за организиране на услуга от обществен интерес

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 2, чл. 71, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 17, ал. 3 от Закона за концесиите и одобрение от Общински съвет – Шабла, дадено с Решение № 441, взето на заседанието му проведено на 31.07.2018г., Протокол № 45, и Решения №№326/14.08.2018г. и РД-04-384/25.09.2018  на Кмета на община Шабла, Общинска администрация Шабла обявява откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за организиране на услуга от обществен интерес: „Техническа експлоатация, поддържане и ремонт на обект рибарник, разположен в: поземлен имот с идентификатор 24102.37.182, поземлен имот с идентификатор 24102.38.182, поземлен имот с идентификатор 24102.37.101, в землището на с. Дуранкулак и предоставяне на условия за индивидуален и спортен риболов, туристически и спортни мероприятия”
Срок за подаване на оферти: 16:00 часа на 22.10.2018г. /понеделник/ в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Пълна информация и документация за участие може да получите на www.shabla.bg в раздел Обяви или www.nkr.government.bg в раздел Процедури.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

Договор проект 1

Обосновка

Обявление

Решение за откриване на концесия

Актуално обявляние

Документация за концесията

Поправка на обявление

Решение за поправка