На основание  чл. 4, ал. 2, от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, община Шабла съобщава за осигурен обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за изработване на изменение на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ II и УПИ VII в кв. 1 по плана на СО „Кария“, землище гр. Шабла (ПИ 83017.505.55, ПИ 83017.505.15, ПИ 83017.505.14 и ПИ 83017.505.452) и инвестиционен проект за обект „Изграждане на специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовни дейности – „Място за временно укритие на риболовните кораби“ (покрита лодкостоянка) в ПИ 83017.505.55, ПИ 83017.505.15, ПИ 83017.505.14 и ПИ 83017.505.452 – СО „Кария“, община Шабла“, с възложител Община Шабла.
Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 17.02.2021 г.
Публикувано на 16.02.2021 г.

Uvedomlenie-IP-RIEW-lodkostoyanka-Karia

Prilojenie 3 Predpisanie

Prilojenie 2 Zapoved

Prilojenie 1 skici AOS

Shabla_graph

Shabla_zapiska

Графично приложение 1 – Извадка

Графично приложение 2 – Изменение на ПУП-ПР

Графично приложение 3 – План на застрояване

ОЗ – ПУП