Регистър на издадените разрешения за строеж за първо тримесечие на 2024 г.

Регистър на търговските дружества с общинско участие в капитала

Регистър на общинските предприятия

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва Шабла

Регистрирани места за настаняване от клас В (стаи за гости и апартаменти за гости) на територията на община Шабла

Регистър на издадените карти за преференциално паркиране за 2022 г.

Регистър на издадените карти за преференциално паркиране 2021 г.

Регистър на издадените карти за преференциално паркиране за 2023 г.

Регистър на категоризираните заведения за хранене и развлечения на територията на община Шабла актуален към 01.01.2024 г.

Регистър на категоризираните места за настаняване на територията на община Шабла актуален към 01.01.2024 г.

Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие

Регистър на допуснатите изменения на ПУП през 2023 г.

Регистър за Разрешения за строеж през 2023 г.

Регистър на допуснатите изменения на ПУП  през 2022 г.

Регистър за разрешения за строеж – 2022 г.

Регистър за допуснати изменения на ПУП-ПРЗ в населените места на община Шабла, актуален към май 2022 г.

Регистър на допуснати изменения на ПУП-ПРЗ в населените места на община Шабла през 2022 г.

Регистър на издадените Разрешения за строеж през 2021

Регистър на издадените Разрешения за строеж през 2020 г.

Регистър на издадените Разрешения за строеж през 2019 г.

Регистър на издадените Разрешения за строеж през 2018 г.

Регистър публична общинска собственост към 02.02.2024 г.

Регистър частна общинска собственост към 02.02.2024 г.

Публичен регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници в община Шабла – актуален към 2017 г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ КЪМ 02.02.2024