На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Шабла организира публично  обсъждане на Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Шабла за 2019 година.
Д-р Йорданка Стоева – председател на Общински Съвет град Шабла отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане.
Обсъждането ще се проведе на 26.08.2020 година (сряда) от 14:00 часа в Пленарна зала на Община Шабла  на  II  етаж – гр. Шабла, ул. „Равно поле” №35.
Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Шабла за 2019 година е публикуван на интернет страницата на Общината: www.shabla.bg

ОТЧЕТ 2019Г.

Приложение № 1 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2019

Приложение № 7 Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-ДМП 31.12.2019г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8_ПЛАН-СМЕТКА ЧИСТОТА 2019

Приложение №2 Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-РА 31.12.2019г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3А_ТЕКУЩ РЕМОНТ 31.12.2019

Приложение №4 Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства 31.12.2019г.

Приложение №5 Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-КСФ 31.12.2019г.

Приложение №6 Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-ДЕС 31.12.2019г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №9 СПРАВКА ЗА КОМАНДИРOВКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №14