Проект 16.5.2.063 „Borderless health through sport and cooperation – united in the battle against diseases” /„Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество – обединени в битката срещу заболяванията“/

 

Проект 16.5.2.063 „Borderless health through sport and cooperation – united in the battle against diseases” /„Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество – обединени в битката срещу заболяванията“/, финансиран по Договор № 47404/03.04.2017 г., Приоритетна ос 5: Ефективен регион, специфична цел 5.1 „Повишаване на кооперативния капацитет и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество“ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г.

Главната цел на проекта е: Съвместно разработване на нови подходи в областта на общественото здраве на равнище местно управление в граничната зона Шабла – Хършова.

Основните дейности, които са заложени по проекта са:
– подобряване на материалната база в двете общини, което се изразява в модернизиране на Спорната зала в гр. Шабла и стадиона в гр. Хършова, закупуване на специализирани уреди за превенция на различни заболявания и поддържане състояние на оптимално здраве през целия живот, като по този начин, несъмнено се увеличава  капацитета за сътрудничество между двете публични институции, участващи в проекта, но и тяхната ефективност в политиката за общественото здраве на местно ниво;
– провеждане на разяснителна кампания за информиране на обществото за значението на спорта в областта на здравеопазването;
– провеждане на спортни занимания с деца и възрастни на територията на двата града.

Партньорите по проекта са 3: община Шабла, община Хършова и Румънската федерация по Ойна, като община Хършова е водещ партньор по проекта.

Максималната безвъзмездна финансова помощ, която е одобрена по проекта е в размер на 1 489 666,82 евро. Общият размер на бюджета на община Шабла е 672 453,89 евро. Съфинансирането от страна на община Шабла като партньор е в размер на 2% от общия й бюджет по проекта или 13 449,08 евро.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.