Проект № ROBG-407 „Restoration of unique common cultural heritage and promotion of joint tourism product „Hamangia – first civilisation of old Europe / Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия – първа цивилизация на Стара Европа”

Проект № ROBG-407 „Restoration of unique common cultural heritage and promotion of joint tourism product „Hamangia – first civilisation of old Europe / Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия – първа цивилизация на Стара Европа”, финансиран по Договор № 81781/17.07.2018, Приоритетна ос 2: „Зелен регион“, Специфична цел 2.1: „Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Общата цел на проекта е да се подобри устойчивото използване на културното наследство – културата „Хаманджия“ в българския и румънския Добруджански регион чрез общи усилия и действия по опазване и валоризация на културното наследство на Хаманджия с оглед разработването на съвместен интегриран туристически продукт „Хаманджия“ „и съвместното му популяризиране и управление.

Специфичните цели по проекта са:

  • Изследване на културата „Хаманджия“ на целевия трансграничен регион като информационна база за по-нататъшно обосновано съвместно развитие на туристическия продукт „Хаманджия“;
  • Разработване на съвместен интегриран туристически продукт „Хамандижя“, вкл. съвместен туристически маршрут и иновативни туристически услуги, базирани на ИКТ;
  • Валоризация на ресурсите и подобряване на привлекателността на археологическия обект „Археологически парк Дуранкулак-Хаманджия“ в община Шабла;
  • Валоризация на историческите и културни ресурси на Черна вода чрез изграждане на център „Хаманджия“;
  • Популяризиране на туристическия продукт „Хаманджия“ чрез организиране на промоционални кампании сред целевите групи в съответствие с маркетинговата стратегия, разработена по проекта.
  • Устойчиво използване и управление на културното наследство Хаманджия чрез интегриран план за управление, разработен по проекта.

Партньорите по проекта са 2: община Шабла и община Чернавода, Румъния, като община Шабла е водещ партньор по проекта.

Максималната безвъзмездна финансова помощ, която е одобрена по проекта е в размер на 1 494 037,66 евро. Общият размер на бюджета на община Шабла е 830 425,69 евро. Съфинансирането от страна на община Шабла като партньор е в размер на 2% от общия й бюджет по проекта или 16 608,51 евро.

Срокът за изпълнение на проекта е 54 месеца.

Електронна страница на проекта: www.hamangia.eu