Проект „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Шабла чрез обновяване на системата за улично осветление в град Шабла“

Проект „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Шабла чрез обновяване на системата за улично осветление в град Шабла“, финансиран по Административен договор за БФП № BGENERGY-2.001-0028-C01 от 15.09.2021 г., който се осъществява по Процедура  BGENERGY-2.001 – „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на ЕИО и Норвегия за периода 2014-2021 г.
Проектът предвижда изпълнението на мерки за енергоспестяване, предписани в изготвено обследване за енергийна ефективност на част от уличното осветление в гр. Шабла, включващи: подмяна на осветители, въвеждане на система за управление на енергията и използване на ВЕИ, изграждане на система за мониторинг на енергопотреблението, изграждане на система за автоматизация и управление на енергопотреблението, изграждане на фотоволтаична система и др.
Дейностите, предвидени за изпълнение са: управление на проекта; изпълнение на строително-монтажни работи; обмяна на опит, знания и най-добри практики с партньора; дейности за информираност и публичност; одит на проекта. Планираните дейности имат за цел да се повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление.
Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца и е на обща стойност 531 977,87 с ДДС, представляващи 100% БФП от реално извършените и одобрени разходи.

Проект „Патронажна грижа + в община Шабла“

На 16 юли 2021 година община Шабла подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Шабла“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., приоритетни оси „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.
Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.
Проектът ще се изпълнява от звено към общинската администрация.
По дейност „Патронажна грижа +“ ще се осигури здравна, социална и психологическа подкрепа на минимум 19 лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. Всеки потребител ще получава комплекс от услуги до 2 часа на ден: помощ в дома (почистване, пране, социални контакти и др.); медицински услуги, които не се предоставят по НЗОК в домашна среда като: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.; психологическа подкрепа с фокус към възстановяване на социалната интеграция на лицата в обществения живот; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги. За предоставянето на услугите ще бъде сформиран мултидисциплинарен екип от пет лица – трима домашни помощници, медицински специалист и психолог.
Дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ ще се свежда до:
• осигуряване на лични предпазни средства на персонала в социалните услуги;
• въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности;
• осигуряване на компютърна техника с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране).
В тази връзка, за период от 12 месеца, ще се назначи помощен персонал от четирима хигиенисти, които ще извършват дезинфекция и почистване и други спомагателни дейности, свързани с епидемичната обстановка на помещенията, в които се предоставят социални услуги.
Продължителността на проекта е 14 месеца, считано от 13 септември 2021 година – 2 месеца подготвителни дейности и 12 месеца реално предоставяне на социални услуги.
Проект „Патронажна грижа + в община Шабла“ се финансира от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съгласно договор № BG05M9OP001-6.002-0183-C01. Стойността на предоставеното безвъзмедно финансиране е 100 798,56 лв. и представлява 100 % от одобрените и реално извършени разходи.

Проект „Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)“

Име на проекта: Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis,  Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)
Процедура: ОП „Околна среда 2014-2020 г.“
Приоритетна ос: НАТУРА 2000 и биоразнообразие
Процедура: Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици – 2 BG16M1OP002-3.027
Обща цел:
Подобряване на природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis), чрез изпълнение на конкретни мерки от действащия План за действие за вида, в определени Защитени зони за опазване на дивите птици (целеви райони), част от Мрежата Натура 2000 в страната.
Конкретни цели:
1. Обезпечаване на адекватни природозащитни режими за опазване на вида на основата на проучване на екологичните му изисквания, миграционните му пътища и “тесните места” в жизнения му цикъл.
2. Осигуряване на познание за влиянието на външни въздействия върху популацията на зимуващите птици – ловна преса, безпокойство и токсични влияния.
3. Повишаване на осведомеността и природозащитната култура на населението и повишаване на чувствителността на обществото към проблемите, свързани с вида и неговото опазване, чрез разпространяване на материали за вида и провеждане на специални събития.
Резюме:
Червеногушата гъска (Branta ruficollis) е в Червения списък на световно застрашените видове на Международния съюз за защита на природата (IUCN) в категория „Уязвим“ (Vulnerable) и е отнесен към видовете със световно природозащитно значение. България от средата на 90-те години на XX век се оформя като ключова страна за опазването на вида, с оглед нейното значение за зимуването на световната популация, която към момента се определя средно на около 50 хил. птици. В района на Шабленският езерен комплекс и Дуранкулашкото езеро може да се концентрират за кратък период от време до 70 – 90% от световната популация на вида. Тези защитени зони попадат изцяло на територията на община Шабла. Въпреки провежданите близо 20 години проучвания, все още има значителни празноти свързани с биологията, екологията и миграциите на вида. Част от познанието за вида не е актуално. Това създава проблеми при планиране на интегрирани мерки за неговото опазване. На първо място в проекта са предвидени провеждането на 5 проучвания свързани с екологичните изисквания, ежедневни и сезонни миграции, „тесните места“ в жизнения цикъл на вида и факторите на безпокойство, което ще създаде условия за подобряване на опазването на вида у нас. Значителна част от мерките за опазване на всеки вид са свързани с ангажиране на широката общественост към неговото опазване. В проекта е предвидено отпечатване и разпространяване на помагала за вида насочени към ученици и ловци, които ще повишат техните познания и ангажираност с опазването на вида. Предвидено е осигуряване на материално-техническа база и ежегодното провеждане в гр. Шабла на два фестивала свързани с гъската – есенен Фестивал на хвърчилата и Зимен фестивал посветен на вида.
Целеви територии на проекта са:
BG0002050 Дуранкулашко езеро 3 356.0 ха.;
BG0000156 Шабленски езерен комплекс 3 174.9 ха.,
BG0002051 Калиакра 16 171.8 ха.;
с обща площ 22 702.70 ха.
Предвидени са и дейности по организация и управление на проекта и спомагателни дейности.
Дейности:
Дейност № 1: Провеждане на специализирани проучвания и изследвания свързани с вида Червеногуша гъска – I-ви етап.
Дейност № 2: Провеждане на специализирани проучвания и изследвания свързани с вида Червеногуша гъска – II-ри етап.
Дейност № 3: Изграждане на капацитет за спасителни действия на бедстващи птици чрез инфраструктурни мерки.
Дейност № 4: Ангажиране на широката общественост в опазването на червеногушата гъска – популяризиране на вида и неговото опазване, чрез отпечатване и разпространение на печатни материали.
Дейност № 5: Ангажиране на широката общественост в опазването на червеногушата гъска – организиране и провеждане на фестивали свързани с вида.
Дейност № 6: Организация и управление на проекта. Дейности по информация и комуникация
Дейност № 7: Спомагателни дейности – подготовка на проектното предложение
Начало: 4 януари 2021 г.
Край: 4 май 2024 г.
Продължителност: 40 месеца.
Стойност: 1 079 127,52 лв., от които 917 258,40 лв. европейско и 161 869,12 лв. е национално съфинансиране.


Пресконференция по проект „Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)“ ще бъде проведена в община Шабла


Промяна на мястото на провеждане на пресконференция по проект BG16M1OP002-3.027-0002


В община Шабла се проведе пресконференция по проект „Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)“

Проект „Изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла”

Проект „Изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла“  е одобрен с Договор МДТ-ИП-01-6 от 11.03.2020 г. и се осъществява по Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, финансирана от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. с финансовата подкрепа на ЕС чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и Националния бюджет на Република България.

Целта на проекта е в съответствие с основната цел на мярката, а именно „да се насърчи социалното благополучие, намаляването на бедността и икономическото развитие в територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, чрез инвестиции в подобряване средата на живот”. Той е в съответствие и със следната специфична цел на ВОМР, а именно „насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за рибарство и аквакултури, включително рибарството, аквакултурите и морското културно наследство.”

Предвижда се да бъде изградена и оборудвана двуетажна сграда, в която след реализацията на проекта ще предоставя условия за провеждане на обучения, срещи, информационни събития и други мероприятия, пряко свързани с морските спортове, целящи като резултат привличане на млади хора към рибарството. Инвестицията е насочена също и към рибарите – за подобряване на условията за живот в рибарската общност, както и за популяризиране и съхранение на морското дело и рибарство, специфично за региона.

Проектът е на обща стойност в размер на 315 837,10 лв. /триста и петнадесет хиляди осемстотин тридесет и седем лева и десет стотинки/ без ДДС, представляващи 100% от одобрените и реално извършени разходи. Срокът на изпълнение е до 18 месеца.

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла“

Проект ”Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла”, финансиран по Договор № BG05M9OP001-2.040-0100-C01/11.06.2019 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектното предложение е изготвено съвместно между общините Балчик, Каварна и Шабла.

Дейностите по Проекта са насочени към оказване на подкрепа на хора с увреждания и хронични заболявания и на възрастни хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване. За целта за период от 12 месеца, за 106 лица от всички населени места на трите общини се предоставя  услугата патронажна грижа, която включва здравни грижи, психологична и социална подкрепа в домашна среда. Включените в проекта лица от целевата група получават здравно-социални услуги до 2 часа на ден. По проекта са закупени транспортни средства за общините Балчик и Каварна, с цел извършване на мобилната работа, а община Шабла обзаведе и оборудва кабинет за екипа свързано с изпълнението на дейностите по проекта.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 287 428,64 лв. с ДДС, представляващи 100% от одобрените и реално извършени разходи, от които за община Шабла  е 51 520,21 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение на проекта е до 11.01.2021 г.