Проект „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с обществено предназначение в гр. Шабла“

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с обществено предназначение в гр. Шабла“, финансиран по Административен договор за БФП № BGENERGY-2.002-0040-C01 от 29.04.2022 г., който се осъществява по Процедура BGENERGY-2.002 – „Енергийна ефективност в сгради“, Приоритетна ос „Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините“ към Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2014-2021.
Проектът включва въвеждането на мерки за енергийна ефективност в две административни сгради на територията на община Шабла – на Общинска администрация и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. Шабла. За изпълнение са предвидени следните енергоспестяващи мерки: топлоизолиране на външни стени, подмяна на дограма, топлоизолиране на покривни конструкции, топлоизолиране на подови конструкции, въвеждане на термо-помпена система за охлаждане/отопление, подмяна на осветителни тела, изграждане на фотоволтаична система за собствена консумация. След внедряването на системите в двете сгради ще се постигнат следните подобрения:
• Намаляване на закупуваната енергия от външен доставчик;
• Оползотворяване на енергия от възобновяем енергиен източник;
• Осигуряване на енергийна независимост;
• Високо ниво на енергийна ефективност.
Планираните дейности имат за цел да се повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на сградите. Основна цел на проекта е намаляване на въглеродната интензивност, както и постигане на следните резултати:
* Подобряване на енергийните характеристики на сградите и трансформацията им в сгради с близко до нулево потребление;
* Намаляване на емисиите на парникови газове;
* Намаляване на енергийните разходи;
* Повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници;
* Повишаване на експертния капацитет на бенефициента в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управлението на енергия.
Освен намаляване на преките разходи за ел. енергия, от изпълнението на мерките се очакват и финансови икономии от намаляване на годишните разходи за експлоатация и поддръжка. Тези икономии се дължат на оптимизацията на осветлението и отоплението на сградата, като в т.ч. влизат разходи за труд и материали.  Ще се подобрят условията на труд в двете сгради и ще се повиши качеството на предлаганите услуги, което ще допринесе до подобряване на благосъстоянието на общината и нейните жители.
Проектът ще се изпълнява в сътрудничество с партньор от Норвегия – Сдружение „INTERNATIONAL DEVELOPMENT NORWAY ASSOCIATION“, което ще подпомага и подкрепя Община Шабла с обмяна на опит, знания и най-добри практики. Срокът за реализация на проекта е 24 месеца, а общата стойност е в размер на 1 774 468,96 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ.

Проект „Повишаване на енергийната ефективност и естетизация на сграда за обществено обслужване в с. Крапец, общ. Шабла“

Проект „Повишаване на енергийната ефективност и естетизация на сграда за обществено обслужване в с. Крапец, общ. Шабла“, финансиран със Споразумение № РД-17-33/28.02.2022 г. по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” към Проект „Красива България“ 2022 г. е одобрен с Решение №1/16.02.2022 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България“ при Министерство на труда и социалната политика.
Общата стойност на проекта е в размер на 126 466,00 лв. с ДДС, като съфинансирането от страна на община Шабла е в размер на 60%. Настоящият проект предвижда в сградата на бившата Поща в с. Крапец да бъдат изпълнени следните мерки: топлоизолация на стени, подмяна на старата дограма с нова, полагане на топлоизолация върху таванска плоча, както и подмяна на покривно покритие. След изпълнение на посочените мерки за повишаване на енергийната ефективност, очакванията са сградата да отговоря на клас „А“ от скалата на енергопотребление.
Проектът е с краен срок на изпълнение и отчитане 28.11.2022 г.

Проект „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж – гр. Шабла чрез доставка на кухненско оборудване”

Проект „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж – гр. Шабла чрез доставка на кухненско оборудване” е финансиран по Договор за съвместна дейност № РД04-8/18.02.2022 г. от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика. Проектът е одобрен с Решение на УС на ФСЗ от 14.02.2022 г.
Общата стойност на проекта е в размер на 46 807,96 лв. с ДДС, от които финансовият принос на ФСЗ е в размер на 36 000 лв., а съфинансирането, което ще бъде осигурено от община Шабла е в размер на 23,09 %. Проектът предвижда доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване, необходимо за подобряване на условията и средата в Домашен социален патронаж гр. Шабла. Старите силно амортизирани електроуреди ще бъдат подменени с нови. Проектът е с краен срок на изпълнение ноември 2022 г.

Проект „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Шабла чрез обновяване на системата за улично осветление в град Шабла“

Проект „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Шабла чрез обновяване на системата за улично осветление в град Шабла“, финансиран по Административен договор за БФП № BGENERGY-2.001-0028-C01 от 15.09.2021 г., който се осъществява по Процедура  BGENERGY-2.001 – „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на ЕИП за периода 2014-2021 г.
Проектът има за цел да се повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, което ще доведе до подобряване на условията на живот на населението, както и постигане на следните резултати:
–    Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление на територията на град Шабла;
–    Намаляване на емисиите на парникови газове;
–    Намаляване на енергийните разходи на общината;
–    Подобряване на качеството на уличното осветление и увеличаване на процента на светене;
–    Подобряване на безопасността по пътищата за шофьори и пешеходци в нощно време;
–    Повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници;
–    Повишаване на експертния капацитет на бенефициента в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управлението на енергия.
Проектното предложение предвижда изпълнението на мерки за енергоспестяване, предписани в изготвено обследване за енергийна ефективност на уличното осветление в гр. Шабла, включващи: подмяна на осветители, въвеждане на система за управление на енергията и използване на ВЕИ, изграждане на система за мониторинг на енергопотреблението, изграждане на система за автоматизация и управление на енергопотреблението, изграждане на фотоволтаична система и др.
Проектът ще се изпълнява в сътрудничество с партньор от Норвегия – Сдружение „INTERNATIONAL DEVELOPMENT NORWAY ASSOCIATION“, което ще подпомага и подкрепя Община Шабла с обмяна на опит, знания и най-добри практики. Срокът за реализация на проекта е 18 месеца. Общата стойност е в размер на 531 977,87 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ.

Проект „Патронажна грижа + в община Шабла“

На 16 юли 2021 година община Шабла подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Шабла“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., приоритетни оси „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.
Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.
Проектът ще се изпълнява от звено към общинската администрация.
По дейност „Патронажна грижа +“ ще се осигури здравна, социална и психологическа подкрепа на минимум 19 лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. Всеки потребител ще получава комплекс от услуги до 2 часа на ден: помощ в дома (почистване, пране, социални контакти и др.); медицински услуги, които не се предоставят по НЗОК в домашна среда като: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.; психологическа подкрепа с фокус към възстановяване на социалната интеграция на лицата в обществения живот; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги. За предоставянето на услугите ще бъде сформиран мултидисциплинарен екип от пет лица – трима домашни помощници, медицински специалист и психолог.
Дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ ще се свежда до:
• осигуряване на лични предпазни средства на персонала в социалните услуги;
• въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности;
• осигуряване на компютърна техника с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране).
В тази връзка, за период от 12 месеца, ще се назначи помощен персонал от четирима хигиенисти, които ще извършват дезинфекция и почистване и други спомагателни дейности, свързани с епидемичната обстановка на помещенията, в които се предоставят социални услуги.
Продължителността на проекта е 14 месеца, считано от 13 септември 2021 година – 2 месеца подготвителни дейности и 12 месеца реално предоставяне на социални услуги.
Проект „Патронажна грижа + в община Шабла“ се финансира от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съгласно договор № BG05M9OP001-6.002-0183-C01. Стойността на предоставеното безвъзмедно финансиране е 100 798,56 лв. и представлява 100 % от одобрените и реално извършени разходи.

.shablatable { background-color: #fff !important; }