Проект „Изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла”

Проект „Изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла” е одобрен с Договор МДР-ИП-01-6 от 11.03.20 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.008 МИРГ – ШКБ- 2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, с финансовата подкрепа на ЕС чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и Националния бюджет на Република България.

Целта на проекта е в съответствие с основната цел на мярката, а именно „да се насърчи социалното благополучие, намаляването на бедността и икономическото развитие в територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, чрез инвестиции в подобряване средата на живот”. Той е в съответствие и със следната специфична цел на ВОМР, а именно „насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за рибарство и аквакултури, включително рибарството, аквакултурите и морското културно наследство.”

Предвижда се да бъде изградена и оборудвана двуетажна сграда, в която след реализацията на проекта ще предоставя условия за провеждане на обучения, срещи, информационни събития и други мероприятия, пряко свързани с морските спортове, целящи като резултат привличане на млади хора към рибарството. Инвестицията е насочена също и към рибарите – за подобряване на условията за живот в рибарската общност, както и за популяризиране и съхранение на морското дело и рибарство, специфично за региона.

Проектът е на обща стойност в размер на 315 837,10 лв. /триста и петнадесет хиляди осемстотин тридесет и седем лева и десет стотинки/ без ДДС, представляващи 100% от одобрените и реално извършени разходи. Срокът на изпълнение е до 18 месеца.

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла

Проект ”Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла”, финансиран по Договор № BG05M9OP001-2.040-0100-C01/11.06.2019 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектното предложение е изготвено съвместно между общините Балчик, Каварна и Шабла.

Дейностите по Проекта са насочени към оказване на подкрепа на хора с увреждания и хронични заболявания и на възрастни хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване. За целта за период от 12 месеца, за 106 лица от всички населени места на трите общини се предоставя  услугата патронажна грижа, която включва здравни грижи, психологична и социална подкрепа в домашна среда. Включените в проекта лица от целевата група получават здравно-социални услуги до 2 часа на ден. По проекта са закупени транспортни средства за общините Балчик и Каварна, с цел извършване на мобилната работа, а община Шабла обзаведе и оборудва кабинет за екипа свързано с изпълнението на дейностите по проекта.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 287 428,64 лв. с ДДС, представляващи 100% от одобрените и реално извършени разходи, от които за община Шабла  е 51 520,21 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение на проекта е до 11.01.2021 г.

Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Шабла, община Шабла”

Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Шабла, община Шабла”, одобрен с Договор № BG06RDNP001-7.001-0002-C01 от 23.05.2019 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът има за цел възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на съществуващата пътна настилка на части от уличната мрежа в гр. Шабла.

Инвестиционният проект предвижда изпълнението на строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръжения и принадлежностите към тях в гр. Шабла. За реконструкция и рехабилитация са предвидени 7 улици,  а именно: ул. „Нов живот”; ул. „Заводска” – от кръстовището с ул. „Нефтяник” до кръстовището с ул. „Струма”; ул. „Комсомолска”; ул. „Беласица”; ул. „Свобода”; ул. „Марица” – от кръстовището с ул. „Добруджа” до кръстовището с ул. „Кубрат”; ул. „Мусала” – от кръстовището с ул. „Ропотамо” до кръстовището с ул. „Равно поле”.

Първоначално одобрената  безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 168 151,03 лв. без ДДС, представляващи 100% от одобрените и реално извършени разходи за осъществяването на проекта. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Проект „Заедно можем повече“

Община Шабла започна изпълнението на интегриран проект „Заедно можем повече“ в подкрепа на уязвими групи в общината.

На 07.03.2019 година бе подписан административен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Шабла на обща стойност на проекта 380 889,67  лв. Срокът за изпълнение на проекта е до 31.12.2020 г. Договорът се финансира по две оперативни програми: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. с регистрационен номер на договора BG05M9OP001-2.018-0041-С01 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. с регистрационен номер на договора BG05M9OP001-2.018-0041-2014BG05M2OP001-C01. Проекта цели да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и за трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите, чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход. Предвижда се да се изпълняват следните дейности по ОП “РЧР“ като: активиране на икономически неактивните лица и включването им  в заетост, предоставяне на качествени здравни услуги и развитие на ромската общност за преодоляване на негативните стереотипи.
Друга група дейности по ОП „НОИР“ включва допълнително обучение по български език за деца за които не е майчин, осигуряване на подходяща образователна среда в Детската градина „Дора Габе“ чрез сформиране на четири клуба насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда. Също така са включени дейности насърчаване участието на родителите в образователния процес и сформиране на две извънкласни школи в СУ „ Асен Златаров“ насочени към развиване и допълнителни умения на учениците на етническите малцинства и техните връстници за развитие и съхранение на културната идентичност в интеграционна и мулткултурна среда.
Партньори по проекта са: община Шабла, ДГ „Дора Габе“, Роси Ержи ЕООД и Център за етнически диалог „Амалипе“.
Асоциирани партньори по проекта са Министерство на образованието и науката, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта и Регионална здравна инспекция

Проект № ROBG-338 „Joint resources and initiatives dedicated to the environment / Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“

Проект № ROBG-338 „Joint resources and initiatives dedicated to the environment / Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, финансиран по Договор № 100718/05.09.2018, Приоритетна ос 2: „Зелен регион“, Специфична цел 2.1: „Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Общата цел на проекта е: устойчиво развитие на туризма чрез оптимално използване на екологичните ресурси, поддържане на важни екологични процеси и подпомагане на опазването на природните ресурси, като биологичното разнообразие само по себе си е основата за икономическо развитие и социално благоденствие на местните общности.

Основните дейности, които са заложени по проекта са:
–    Обща оценка на устойчивия туристически потенциал на всеки партньор
–    JOYRIDE мрежа
–    Повишаване на компетенциите на местните заинтересовани страни в туризма

Партньорите по проекта са 4: община Шабла и община Берковица от Българска страна и румънска страна – община Банеаса и община Аджиджа, като община Банеаса е водещ партньор по проекта.

Максималната безвъзмездна финансова помощ, която е одобрена по проекта е в размер на 506 313,73 евро. Общият размер на бюджета на община Шабла е 80 275,03 евро. Съфинансирането от страна на община Шабла като партньор е в размер на 2% от общия й бюджет по проекта или 1 606,30 евро.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

Вестник Joyride бр. 1

Вестник Joyride бр. 2

Вестник Joyride бр. 3