Проект „Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)“

Име на проекта: Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis,  Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)
Процедура: ОП „Околна среда 2014-2020 г.“
Приоритетна ос: НАТУРА 2000 и биоразнообразие
Процедура: Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици – 2 BG16M1OP002-3.027
Обща цел:
Подобряване на природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis), чрез изпълнение на конкретни мерки от действащия План за действие за вида, в определени Защитени зони за опазване на дивите птици (целеви райони), част от Мрежата Натура 2000 в страната.
Конкретни цели:
1. Обезпечаване на адекватни природозащитни режими за опазване на вида на основата на проучване на екологичните му изисквания, миграционните му пътища и “тесните места” в жизнения му цикъл.
2. Осигуряване на познание за влиянието на външни въздействия върху популацията на зимуващите птици – ловна преса, безпокойство и токсични влияния.
3. Повишаване на осведомеността и природозащитната култура на населението и повишаване на чувствителността на обществото към проблемите, свързани с вида и неговото опазване, чрез разпространяване на материали за вида и провеждане на специални събития.
Резюме:
Червеногушата гъска (Branta ruficollis) е в Червения списък на световно застрашените видове на Международния съюз за защита на природата (IUCN) в категория „Уязвим“ (Vulnerable) и е отнесен към видовете със световно природозащитно значение. България от средата на 90-те години на XX век се оформя като ключова страна за опазването на вида, с оглед нейното значение за зимуването на световната популация, която към момента се определя средно на около 50 хил. птици. В района на Шабленският езерен комплекс и Дуранкулашкото езеро може да се концентрират за кратък период от време до 70 – 90% от световната популация на вида. Тези защитени зони попадат изцяло на територията на община Шабла. Въпреки провежданите близо 20 години проучвания, все още има значителни празноти свързани с биологията, екологията и миграциите на вида. Част от познанието за вида не е актуално. Това създава проблеми при планиране на интегрирани мерки за неговото опазване. На първо място в проекта са предвидени провеждането на 5 проучвания свързани с екологичните изисквания, ежедневни и сезонни миграции, „тесните места“ в жизнения цикъл на вида и факторите на безпокойство, което ще създаде условия за подобряване на опазването на вида у нас. Значителна част от мерките за опазване на всеки вид са свързани с ангажиране на широката общественост към неговото опазване. В проекта е предвидено отпечатване и разпространяване на помагала за вида насочени към ученици и ловци, които ще повишат техните познания и ангажираност с опазването на вида. Предвидено е осигуряване на материално-техническа база и ежегодното провеждане в гр. Шабла на два фестивала свързани с гъската – есенен Фестивал на хвърчилата и Зимен фестивал посветен на вида.
Целеви територии на проекта са:
BG0002050 Дуранкулашко езеро 3 356.0 ха.;
BG0000156 Шабленски езерен комплекс 3 174.9 ха.,
BG0002051 Калиакра 16 171.8 ха.;
с обща площ 22 702.70 ха.
Предвидени са и дейности по организация и управление на проекта и спомагателни дейности.
Дейности:
Дейност № 1: Провеждане на специализирани проучвания и изследвания свързани с вида Червеногуша гъска – I-ви етап.
Дейност № 2: Провеждане на специализирани проучвания и изследвания свързани с вида Червеногуша гъска – II-ри етап.
Дейност № 3: Изграждане на капацитет за спасителни действия на бедстващи птици чрез инфраструктурни мерки.
Дейност № 4: Ангажиране на широката общественост в опазването на червеногушата гъска – популяризиране на вида и неговото опазване, чрез отпечатване и разпространение на печатни материали.
Дейност № 5: Ангажиране на широката общественост в опазването на червеногушата гъска – организиране и провеждане на фестивали свързани с вида.
Дейност № 6: Организация и управление на проекта. Дейности по информация и комуникация
Дейност № 7: Спомагателни дейности – подготовка на проектното предложение
Начало: 4 януари 2021 г.
Край: 4 май 2024 г.
Продължителност: 40 месеца.
Стойност: 1 079 127,52 лв., от които 917 258,40 лв. европейско и 161 869,12 лв. е национално съфинансиране.


Пресконференция по проект „Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)“ ще бъде проведена в община Шабла


Промяна на мястото на провеждане на пресконференция по проект BG16M1OP002-3.027-0002


В община Шабла се проведе пресконференция по проект „Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)“

Проект „Изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла”

Проект „Изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла“  е одобрен с Договор МДТ-ИП-01-6 от 11.03.2020 г. и се осъществява по Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, финансирана от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. с финансовата подкрепа на ЕС чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и Националния бюджет на Република България.

Целта на проекта е в съответствие с основната цел на мярката, а именно „да се насърчи социалното благополучие, намаляването на бедността и икономическото развитие в територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, чрез инвестиции в подобряване средата на живот”. Той е в съответствие и със следната специфична цел на ВОМР, а именно „насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за рибарство и аквакултури, включително рибарството, аквакултурите и морското културно наследство.”

Предвижда се да бъде изградена и оборудвана двуетажна сграда, в която след реализацията на проекта ще предоставя условия за провеждане на обучения, срещи, информационни събития и други мероприятия, пряко свързани с морските спортове, целящи като резултат привличане на млади хора към рибарството. Инвестицията е насочена също и към рибарите – за подобряване на условията за живот в рибарската общност, както и за популяризиране и съхранение на морското дело и рибарство, специфично за региона.

Проектът е на обща стойност в размер на 315 837,10 лв. /триста и петнадесет хиляди осемстотин тридесет и седем лева и десет стотинки/ без ДДС, представляващи 100% от одобрените и реално извършени разходи. Срокът на изпълнение е до 18 месеца.

Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Шабла, община Шабла”

Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Шабла, община Шабла”, одобрен с Договор № BG06RDNP001-7.001-0002-C01 от 23.05.2019 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът има за цел възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на съществуващата пътна настилка на части от уличната мрежа в гр. Шабла.

Инвестиционният проект предвижда изпълнението на строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръжения и принадлежностите към тях в гр. Шабла. За реконструкция и рехабилитация са предвидени 7 улици,  а именно: ул. „Нов живот”; ул. „Заводска” – от кръстовището с ул. „Нефтяник” до кръстовището с ул. „Струма”; ул. „Комсомолска”; ул. „Беласица”; ул. „Свобода”; ул. „Марица” – от кръстовището с ул. „Добруджа” до кръстовището с ул. „Кубрат”; ул. „Мусала” – от кръстовището с ул. „Ропотамо” до кръстовището с ул. „Равно поле”.

Първоначално одобрената  безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 168 151,03 лв. без ДДС, представляващи 100% от одобрените и реално извършени разходи за осъществяването на проекта. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Проект „Заедно можем повече“

Община Шабла започна изпълнението на интегриран проект „Заедно можем повече“ в подкрепа на уязвими групи в общината.

На 07.03.2019 година бе подписан административен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Шабла на обща стойност на проекта 380 889,67  лв. Срокът за изпълнение на проекта е до 31.12.2020 г. Договорът се финансира по две оперативни програми: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. с регистрационен номер на договора BG05M9OP001-2.018-0041-С01 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. с регистрационен номер на договора BG05M9OP001-2.018-0041-2014BG05M2OP001-C01. Проекта цели да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и за трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите, чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход. Предвижда се да се изпълняват следните дейности по ОП “РЧР“ като: активиране на икономически неактивните лица и включването им  в заетост, предоставяне на качествени здравни услуги и развитие на ромската общност за преодоляване на негативните стереотипи.
Друга група дейности по ОП „НОИР“ включва допълнително обучение по български език за деца за които не е майчин, осигуряване на подходяща образователна среда в Детската градина „Дора Габе“ чрез сформиране на четири клуба насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда. Също така са включени дейности насърчаване участието на родителите в образователния процес и сформиране на две извънкласни школи в СУ „ Асен Златаров“ насочени към развиване и допълнителни умения на учениците на етническите малцинства и техните връстници за развитие и съхранение на културната идентичност в интеграционна и мулткултурна среда.
Партньори по проекта са: община Шабла, ДГ „Дора Габе“, Роси Ержи ЕООД и Център за етнически диалог „Амалипе“.
Асоциирани партньори по проекта са Министерство на образованието и науката, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта и Регионална здравна инспекция

Проектът е удължен с Допълнително споразумение № 2 от 31.12.2020 г. към договор по ОП „РЧР” BG05M9OP001-2.018-0041-C01 и към договор по ОП „НОИР” -2.018-0041-2014BG05M2OP001-C01. Общият бюджет е в размер на 530 889,67 лв. с ДДС.

Проект № ROBG-407 „Restoration of unique common cultural heritage and promotion of joint tourism product „Hamangia – first civilisation of old Europe / Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия – първа цивилизация на Стара Европа”

Проект № ROBG-407 „Restoration of unique common cultural heritage and promotion of joint tourism product „Hamangia – first civilisation of old Europe / Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия – първа цивилизация на Стара Европа”, финансиран по Договор № 81781/17.07.2018, Приоритетна ос 2: „Зелен регион“, Специфична цел 2.1: „Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Общата цел на проекта е да се подобри устойчивото използване на културното наследство – културата „Хаманджия“ в българския и румънския Добруджански регион чрез общи усилия и действия по опазване и валоризация на културното наследство на Хаманджия с оглед разработването на съвместен интегриран туристически продукт „Хаманджия“ „и съвместното му популяризиране и управление.

Специфичните цели по проекта са:

  • Изследване на културата „Хаманджия“ на целевия трансграничен регион като информационна база за по-нататъшно обосновано съвместно развитие на туристическия продукт „Хаманджия“;
  • Разработване на съвместен интегриран туристически продукт „Хамандижя“, вкл. съвместен туристически маршрут и иновативни туристически услуги, базирани на ИКТ;
  • Валоризация на ресурсите и подобряване на привлекателността на археологическия обект „Археологически парк Дуранкулак-Хаманджия“ в община Шабла;
  • Валоризация на историческите и културни ресурси на Черна вода чрез изграждане на център „Хаманджия“;
  • Популяризиране на туристическия продукт „Хаманджия“ чрез организиране на промоционални кампании сред целевите групи в съответствие с маркетинговата стратегия, разработена по проекта.
  • Устойчиво използване и управление на културното наследство Хаманджия чрез интегриран план за управление, разработен по проекта.

Партньорите по проекта са 2: община Шабла и община Чернавода, Румъния, като община Шабла е водещ партньор по проекта.

Максималната безвъзмездна финансова помощ, която е одобрена по проекта е в размер на 1 494 037,66 евро. Общият размер на бюджета на община Шабла е 830 425,69 евро. Съфинансирането от страна на община Шабла като партньор е в размер на 2% от общия й бюджет по проекта или 16 608,51 евро.

Срокът за изпълнение на проекта е 54 месеца.

Електронна страница на проекта: www.hamangia.eu