Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 55/11.09.2019 г.

До ЯРН ХАУС ЕООД
С адрес: гр. Казанлък, ж.к.Изток №42, вх.Г, ап.78, ет.8
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000222-1/13.06.2019 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 11.09.2019г. до 24.09.2019г.
Дата на поставяне на съобщението: 11.09.2019 г.
М. Великова: Г.Семерджиева:
/подпис/ /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 25.09.2019 г.
М. Великова: Г.Семерджиева :
/подпис/ /подпис/
Валидно до: 24.09.2019 г.

Съобщение по чл. 128, ал.3 от ЗУТ

Общинска администрация Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ПРЗ/Подробен устройствен план-план регулация и застрояване / изменение на плана за регулация на част от кв.28 в обхват УПИ І, УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ХІ, УПИХІІ и УПИ ХІІІ по плана на с.Тюленово, община Шабла
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница на общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устроиствен план до Общинска администрация гр.Шабла

Съобщение за изработен ПУП-ПРЗ по плана на с. Тюленово

Общинска администрация Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ПРЗ/Подробен устройствен план-план регулация и застрояване / изменение на плана за регулация на част от кв.24 в обхват УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ ХVІІІа по плана на с.Тюленово, община Шабла
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница на общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устроиствен план до Общинска администрация гр.Шабла

Съобщение за изработен ПУП-ПРЗ

Общинска администрация Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ПРЗ/Подробен устройствен план регулация и застрояване/ промяна на улична отсечка от о.т.398 до о.т.477/ и обособяване на нов УПИ по плана на гр.Шабла, община Шабла
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница на общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устроиствен план до Общинска администрация гр.Шабла

Кампания за събиране на непотребни електроуреди

На 25 и 26 септември 2019 година (сряда и четвъртък) „Елтехресурс” АД, съвместно с oбщина Шабла, организират кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване във всички населени места на общината.

Гражданите и фирмите могат да се освободят от неработещите си електроуреди (печки, хладилници, перални, телевизори, компютри и др.) с предварителна заявка за извозване, подадена до 25 септември 2019 година, на безплатен национален телефон 0800 14 100 и на номер 0885 77 00 41, както и на електронен адрес [email protected].

На всички граждани, предали неработещи електроуреди, ще се предоставят ваучери за отстъпки при пазаруване във верига магазини «Технополис», а фирмите ще получат документи, съгласно Закона за управление на отпадъците.