Съобщение по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен  ПУП-ПРЗ/Подробен устройствен план-план за застрояване и регулация / за УПИ VІІІ в кв.74 по регулационния план на гр.Шабла, община Шабла  /ПИ 83017.502.2146 и 83017.502.2147 /по кадастралната карта.
В 14-дневен  срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писменни възражения,  предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/
стая 105

Съобщение по чл.129 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-260 от 05.07.2018 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за ПУП-ПЗ за ПИ 10032.10.22 по кадастралната карта на с.Ваклино, община Шабла, област Добрич.
Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”.
В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр.Добрич

Съобщение по чл.128, ал.3 от ЗУТ

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Съобщава на заинтересованите лица, че е изработен  ПУП-ПР /Подробен устройствен план-план за регулация / за УПИ І и УПИ ІІ, кв.12 по регулационния план на село Ваклино, община Шабла  /ПИ 10032.501.126 и 10032.501.128 /по кадастралната карта.

В четиринадесет дневен  срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писменни възражения,  предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/
стая 105

Съобщение по чл. 129 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-237 от 19.06.2018 г. на кмета на община Шабла е одобрен изменение проект за ПУП-ПР за УПИ VІІІ,УПИ ІХ и УПИ Х кв.12 по плана на с.Тюленово, община Шабла, област Добрич.
Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”.
В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр.Добрич

20.06.2018г.