Съобщение по чл. 128, ал.3 от ЗУТ за одобрен проект в кв. 56 по РП на гр. Шабла

Община Шабла на основание чл. 61, ал. (3) от АПК и във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица по чл.131 , ал.2 т.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-04-528 от 18.05.2021 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за УПИ XХ, УПИ ХXI , УПИ XХII и ХXIII в кв.56 по регулационния план на гр.Шабла, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите лица може да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич чрез Общинска администрация Шабла в 14 дневен срок от съобщението по чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ

Изнесена приемна на Областният информационен център – Добрич

Областният информационен център – Добрич кани всички жители на община Шабла да посетят изнесената приемна, където експертите от центъра ще Ви информират и консултират за възможностите за финансиране на вашите проектни идеи с европейски средства по Оперативните програми 2014-2020 г. и Програмата за развитие на селските 2014-2020 г. Ще получите актуална информация за отворените в момента процедури и мерки, насочени към бизнеса и земеделските стопани, както и към други бенефициенти. Подготвили сме Ви и много информационни и рекламни материали.

Събитието ще се проведе на 19 октомври (вторник) 2021 г., от 11:00 часа, пред сградата на Община Шабла

При провеждане на изнесената приемна ще бъдат спазени въведените от Министерството на здравеопазването епидемиологични мерки за безопасност на всички посетители.
Посещението и консултирането на изнесената приемна е напълно безплатно. Очакваме Ви!

Вярваме, че инициативата ще представлява интерес за Вас!

ИНФОРМАЦИЯТА МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ И ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

ОИЦ – Добрич, е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.
За допълнителна информация:

Тел.: 058 602 758
e-mail: [email protected]

Съобщение по чл.4, ал.2, изр.2 от Наредбата за извършване на ОВОС

На основание чл. 4, ал. 2, изр. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение, свързано с „Изграждане на поливна система и водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение“ в ПИ 30394.15.16, земеделска територия, с площ 78723 кв. м., НТП „Нива“, с. Захари Стояново, община Шабла, област Добрич с възложител: ЕТ „ТЕРА – НОНА ВАЛЕНТИНОВА“, с. Захари Стояново, община Шабла, област Добрич.
Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 13.10.2021 г.
Публикувано на 12.10.2021 г.

Уведомление по чл. 4 от Наредбата за ОВОС

Съобщение за изработен ПУП в кв.5 по РП на с. Езерец

Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:
1.ПУП-ПР /Подробен устройствен план -план за промяна на регулация /за УПИ ХХIVи план застрояване/ ПЗ/ за новообразуваните УПИ ХХIV-5, УПИ ХХIV-общ. и УПИ ХХIV-5 в кв.5 по регулационния план на с.Езерец, община Шабла
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1

Съобщение за изработен ПУП в кв. 9 по РП на с. Езерец

Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:
1.ПУП-ПРЗ/Подробен устройствен план -план за регулация и застрояване/ в обхват ПИ 27108.46.21 за които са отредени УПИ ХIХ-46.21, УПИ ХХ-46.21 УПИ ХХI-46.21 в кв.9 и нова улична отсечка от о.т 501 до о.т 507 по регулационния план на с.Езерец, община Шабла
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1