Съобщение за изработен ПУП в кв. 2 по РП на с. Горун

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица че е изработен :
1.ПУП-ПР /Подробен устройствен план -план за регулация  / промяна за УПИ I,  УПИ II, УПИ IV , УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, и УПИ IX –план застрояване за УПИ VI кв.2  по регулационния план  на с.Горун, община Шабла
В  четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1

Съобщение за изработен ПУП в кв. 8 по РП на с. Тюленово

Общинска администрация гр.Шабла  на основание чл.128,ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:
1.ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -план за промяна на  регулация/ -промяна за УПИ II ,УПИ III,УПИ IV,УПИ V ,УПИ VI, УПИ VII , УПИ Х и УПИ Х VII  УПИ XVIII, УПИ XIX и ПЗ /план застрояване/ УПИ  II и IVот квартал 8, по регулационния план  на с.Тюленово, община Шабла
В  четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1

Съобщение за изработен ПУП в кв.53 по РП на гр. Шабла

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3  от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица че е изработен :
1.ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -план за регулация и застроявяне / -промяна  за УПИ V и УПИ VI  кв.53  по регулационния план  на гр.Шабла, община Шабла
В  четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1

Съобщение по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение, свързано с „Изграждане на поливна система и водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение“ в ПИ 30394.15.16, земеделска територия, с площ 78723 кв. м., НТП „Нива“, с. Захари Стояново, община Шабла, област Добрич с възложител: ЕТ „ТЕРА – НОНА ВАЛЕНТИНОВА“, с. Захари Стояново, община Шабла, област Добрич.
За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС чрез Интернет страницата на община Шабла, както и в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла и в кметско наместничество с. Захари Стояново, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа, за срок от 14 дни – от 27 октомври до 10 ноември 2021 година включително.

Община Шабла
27.10.2021 г.

Информация за преценка ОВОС

Съобщение по чл. 128, ал.3 от ЗУТ за одобрен проект по РП на гр. Шабла

Община Шабла на основание чл. 61, ал. (3) от АПК и във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица по чл.131 , ал.2 т.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-04-521 от 7.10.2021 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за УПИ V, УПИ VI и УПИ III в кв.17 по регулационния план на гр.Шабла , община Шабла, област Добрич. Заинтересованите лица може да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич чрез Общинска администрация Шабла в 14 дневен срок от съобщението по чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ