Кампания за събиране на непотребни електроуреди

На 24 и 25 октомври 2017 година (вторник и сряда) „Елтехресурс” АД, съвместно с oбщина Шабла, организират кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване във всички населени места на общината.

Гражданите и фирмите могат да се освободят от неработещите си електроуреди (печки, хладилници, перални, телевизори, компютри и др.) с предварителна заявка за извозване, подадена до 24 октомври 2017 година, на безплатен национален телефон 0800 14 100 и на номер 0885 77 00 41, както и на електронен адрес [email protected].

На всички граждани, предали неработещи електроуреди, ще се предоставят ваучери за отстъпки при пазаруване във верига магазини «Технополис», а фирмите ще получат документи, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Съобщение по чл. 128 от ЗУТ

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-план за промяна на регулация и застрояване /изменение/ за УПИ ІV,V, VІ- 39 , кв.87 по плана на гр. Шабла, община Шабла. Подробният устройствен план може да бъде разгледан на официалната страница на общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтерисованите лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/, стая 105

Да запазим костите си здрави!

По традиция ежегодно в страната се провежда информационна и скринингова кампания за запознаване с личните рискови фактори и ранна профилактика на остеопорозата. В рамките на тази кампания със съдействието на Община ШАБЛА на 11 септември 2017 г.(понеделник) от 10,00 до 16,30 часа в Поликлиниката на втория етаж ще се проведе информационно събитие под мотото „Да запазим костите си здрави!“, на което посетителите ще могат да научат кои са основните рискове за развитие на остеопороза при мъже и жени и какви мерки да следват, за да запазят костите си здрави през всеки етап от живота, да попълнят тестове за определяне на личния си риск и да научат повече за ролята на храненето и двигателната активност при профилактиката на това заболяване. По време на събитието ще се проведат измервания на костна плътност и телесен състав на цена 10,00 с предварително записване на тел. 0884 71 44 39 .
Информационното събитие „Да запазим костите си здрави!“ е част от глобалната инициатива на Международната фондация по остеопороза, която се провежда в над 200 страни в света с цел повишаване на информираността и ограничаване на разпространението на остеопорозни фрактури – една от водещите причини за ранна инвалидизация и смъртност сред възрастното население на планетата.

София Преслист: Асоциация „Жени без остеопороза“,
член на Международната фондация по остеопороза

Съобщение по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план-план за застрояване/ за ПИ 39493.28.10 по плана на с.Крапец, община Шабла.
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/

Съобщение за изработен ПУП-ППР за квартали 34, 35 и 36 по регулационния план на с. Тюленово

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че е изработен ПУП-ППР/Подробен устройствен план – план за промяна на регулация за квартали 34, 35 и 36 по регулационния план на с.Тюленово, община Шабла
В едномесечен срок от обявлението на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/- стая 105