Информацията е публикувана под формата на файлове за изтегляне:

График за провеждане на годишни технически прегледи на земеделската техника – 10.2023

Обява на Комисия по земеделие

Кампания „Да спрем Африканската чума по свинете“ 2023 г. – https://www.namrb.org/bg/aktualno/kampaniya-ada-sprem-afrikanskata-tchuma-po-svinetev-2023-g, https://multimedia.efsa.europa.eu/asf/#/bg/

Протокол на комисия, назначена със Заповед № РД-04-185/28.04.2023 г. на кмета на община Шабла за ползване на общински пасища/мери

Списък на общинските мери и пасища, одобрени за ползване през 2023г.

Обява по чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи от Общинска служба по земеделие гр. Шабла за изготвени предварителни регистри на имотите на всичките 16 броя землища на община Шабла

Заповед № ПО-09-243/ 01.08.2022 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Добрич, за откриване на процедура по сключване на споразумения и назначаване на комисия по чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за определяне на масиви за ползване на земеделски земи и организиране на сключването на споразумения за ползването между ползватели, за всяко землище на територията на област Добрич, за стопанската 2022/ 2023 г.

График за извършване на ГТП на трактори, ремаркета и СТП на машинен инвентар за Пролетна кампания в община Шабла за 2022 г утвърден от Директора на ОД „Земеделие“ – Добрич

Заповед № РД-09-788/05.08.2021 г. на Министъра на земеделието, храните и горите за осъществяване на превантивни дейности с цел отстраняване на източниците на опасност за причиняване на пожари

Заповед № РД-04-120/02.08.2021 г. на Областна дирекция „Земеделие“ Добрич  за определяне на масиви за ползване на земеделски земи и организиране на сключването на споразумения за ползването им между собствениците и/или ползвателите за всяко землище

Протокол на комисия, назначена със Заповед № РД-04-182/27.04.2021 г. на кмета на община Шабла за разпределение на площи нужни за паша на животни 

Правила за ползването на мерите, пасищата и ливадите на територията на община Шабла

Задължения на община Шабла и на ползвателите за поддържането на общинските мери, пасища и ливади -2021

График за технически прегледи на земеделската техника, м. май 2021 г.

Годишен план за паша – 2021 година

Нов ред за регистрация на пчелните семейства

График за годишни технически прегледи на земеделската техника, март 2021 г.

Списък на общинските мери и пасища, одобрени за ползване през 2021 г.

Нов ред за оповестяване на растителнозащитните мероприятия

Протокол от проведено заседание на комисия за разпределяне на пасища 2020 г. на 26.05.2020 г. 

Списък на общинските мери, пасища и ливади, одобрени за ползване през 2020 година

Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената епизоотична обстановка свързана със заболяването Африканска чума по свинете

Годишен план за паша – 2020 година

Задължения на Община Шабла и на ползвателите за поддържането на общинските мери, пасища и ливади