Информацията е публикувана под формата на файлове за изтегляне:

Заседание на комисия по чл.72б, ал.4 от ППЗСПЗЗ

Задължения на община Шабла и на ползвателите за поддържането на общинските мери, пасища и ливади – 2024

Годишен план за паша за 2024 година

График за провеждане на годишни технически прегледи на земеделската техника – 03.2024

График за провеждане на годишни технически прегледи на земеделската техника – 10.2023

Обява на Комисия по земеделие

Кампания „Да спрем Африканската чума по свинете“ 2023 г. – https://www.namrb.org/bg/aktualno/kampaniya-ada-sprem-afrikanskata-tchuma-po-svinetev-2023-g, https://multimedia.efsa.europa.eu/asf/#/bg/

Протокол на комисия, назначена със Заповед № РД-04-185/28.04.2023 г. на кмета на община Шабла за ползване на общински пасища/мери

Списък на общинските мери и пасища, одобрени за ползване през 2023г.

Обява по чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи от Общинска служба по земеделие гр. Шабла за изготвени предварителни регистри на имотите на всичките 16 броя землища на община Шабла

Заповед № ПО-09-243/ 01.08.2022 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Добрич, за откриване на процедура по сключване на споразумения и назначаване на комисия по чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за определяне на масиви за ползване на земеделски земи и организиране на сключването на споразумения за ползването между ползватели, за всяко землище на територията на област Добрич, за стопанската 2022/ 2023 г.

График за извършване на ГТП на трактори, ремаркета и СТП на машинен инвентар за Пролетна кампания в община Шабла за 2022 г утвърден от Директора на ОД „Земеделие“ – Добрич

Заповед № РД-09-788/05.08.2021 г. на Министъра на земеделието, храните и горите за осъществяване на превантивни дейности с цел отстраняване на източниците на опасност за причиняване на пожари

Заповед № РД-04-120/02.08.2021 г. на Областна дирекция „Земеделие“ Добрич  за определяне на масиви за ползване на земеделски земи и организиране на сключването на споразумения за ползването им между собствениците и/или ползвателите за всяко землище

Протокол на комисия, назначена със Заповед № РД-04-182/27.04.2021 г. на кмета на община Шабла за разпределение на площи нужни за паша на животни 

Правила за ползването на мерите, пасищата и ливадите на територията на община Шабла

График за технически прегледи на земеделската техника, м. май 2021 г.

Нов ред за регистрация на пчелните семейства

График за годишни технически прегледи на земеделската техника, март 2021 г.

Списък на общинските мери и пасища, одобрени за ползване през 2021 г.

Нов ред за оповестяване на растителнозащитните мероприятия

Протокол от проведено заседание на комисия за разпределяне на пасища 2020 г. на 26.05.2020 г. 

Списък на общинските мери, пасища и ливади, одобрени за ползване през 2020 година

Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената епизоотична обстановка свързана със заболяването Африканска чума по свинете