Проект „Реконструкция и естетизация на централния градски площад и околното пространство на гр.Шабла”

Проект „Реконструкция и естетизация на централния градски площад и околното пространство на гр.Шабла”. Проектът се финансира по договор № 08/322/01030/06.12.2013 г. с МЗХ, по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони.
Проектът бе свързан с реконструкцията и естетизацията на централния градски площад на гр. Шабла като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие и бе насочен към постигане на една от основните цели на мярката, а именно подобряване на средата за живот в населените места от селските райони.

Конкретни цели на проекта:

 • Подобряване привлекателността на града с цел осигуряване на адекватно качество на живот чрез реконструкция и естетизация на централния градски площад в гр. Шабла;
 • Повишаване на безопасността и подобряване сигурността на населението в гр. Шабла чрез реконструкция и функционална организация на централния градски площад;
 • Осигуряване на общодостъпна среда на централния градски площад в гр. Шабла;
 • Повишаване привлекателността на региона за посетителите и външните инвеститори;
 • Подобряване на качеството на живот, на жизнената и на работната среда в района.
 • Постигане на устойчивото и интегрирано развитие на центровете в селските райони;

Срокът за изпълнение на проекта бе до 15.07.2015 г. Строително-монтажните работи бяха успешно извършени.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, са в размер на 1 731 473,99 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.

 

Проект „Развитие на спорта в община Шабла – реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в гр.Шабла, община Шабла”

Проект „Развитие на спорта в община Шабла – реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в гр.Шабла, община Шабла”. Проектът се финансира по договор № 08/321/01381/27.11.2012 г. с МЗХ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони.

Общата цел на проекта бе да се подобри качеството на живот в общината посредством рехабилитация на наличната и изграждане на нова спортна инфраструктура.

Главната цел на проекта бе да се подобри жизнената средата и качеството на живот в частност да се погрижим за здравето, удобството и възможностите за спорт и отдих  в общината, което да допринесе за задържане на живущото там население и за привличане на повече туристи.

Подобряването на спортната инфраструктура благоприятства за достъпността на района, развитието на малките и средни предприятия и привличането на инвестиции, което пък ще доведе до икономически растеж и повишаване на привлекателността за живеене в района.

Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца, считано от подписването на договора. Строително-монтажните работи бяха изпълнени само в I-етап на проекта.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, са в размер на 5 007 460,49 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.

Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Ваклино, с.Дуранкулак, с.Езерец и с.Крапец, община Шабла”

Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Ваклино, с.Дуранкулак, с.Езерец и с.Крапец, община Шабла”. Проектът се финансира по договор № 08/321/01362/27.11.2012 г. с МЗХ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони.

Проектът бе свързан с реконструкция и модернизация  на водоснабдителната мрежа на с. Ваклино, с.Дуранкулак, с.Езерец и с.Крапец и бе насочен към постигане на една от основните цели на мярката, а именно подобряване условията за живот в селските райони чрез подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура.
Основната цел на проекта би могла да се дефинира най-кратко като: изграждане на качествена, съответстваща на всички стандарти в областта и незастрашаваща здравето на населението водоснабдителна мрежа в с.Ваклино, с.Дуранкулак, с.Езерец и с.Крапец.

Конкретните цели на проекта биха могли да бъдат разделени на няколко групи:

 •  Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа и въвеждането й в съответствие с нормативно установените стандарти в с. Ваклино, с.Дуранкулак, с.Езерец и с.Крапец.
  •    Спазване на всички изисквания на Закона за опазване на околната среда и водите и Наредба № 6 на МОСВ /ДВ97/2000 Г/
 •  Намаляване на загубите на питейна вода
 •  Повишаване качеството на подаваната „вода за пиене”

Срокът за изпълнение на проекта бе 30 месеца, считано от подписването на договора.
Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, са в размер на 5 602 512.49 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.

Проект „Създаване на екологично и културно-туристически продукт – „Селищна могила на Големия остров”, с.Дуранкулак, община Шабла”.

Проект „Създаване на екологично и културно-туристически продукт – „Селищна могила на Големия остров”, с.Дуранкулак, община Шабла”. Проектът се финансира по договор № 08/313/0200/19.11.2012 г. с МЗХ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програма за развитие на селските райони.

Общата цел на проекта бе да се създадат условия за увеличаване на притока от туристи в община Шабла, чрез създаване и популяризиране на туристически продукт за културно-исторически и екологичен туризъм ”Селищна могила на Големия остров” в района на Дуранкулашкото езеро.

Общата цел бе постигната чрез реализирането на следните конкретни цели на настоящия проект:

 •  Създаване на пешеходен маршрут с дължина 750 м. по западния бряг на Дуранкулашкото езеро през ПИ 68610.14.27 и ПИ 68610.14.114
 •  Популяризиране на туристическия продукт „Селищна могила на Големия остров”

Срокът за изпълнение на проекта bе 24 месеца, считано от датата на подписването на договора.
Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, са в размер на 308 645.33 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.

Проект “Обновяване и естетизация на градски парк – гр. Шабла”.

Проект Обновяване и естетизация на градски парк – гр. Шабла”. Проектът се финансира по договор № 08/322/00357/27.10.2009 г. с МЗХ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” на Програмата за развитие на селските райони.
Общата цел на проектното предложение бе насочена към подобряване на привлекателността на жизнената среда в гр. Шабла,  община Шабла, което доведе до повишаване качеството на живот на населението и бе стъпка към постигане на устойчиво развитие.

Конкретната цел на проекта бе подобряване на средата за живот в центъра на общината – гр. Шабла, чрез:

 • рехабилитация на обществени зелени площи – Градски парк;
 • съвременна организация и модерно управление на зелената система на общината;
 • изграждане на спортни съоръжения и детски кътове в парка;
 • създаване на възможности за пълноценно и здравословно осмисляне на свободното време на жителите и гостите на общината;
 • повишаване институционалния капацитет на Община Шабла за управление на инфраструктурни проекти, финансирани от ЕС.

Всички дейности по проекта бяха заложени като приоритетни и в Плана за развитие на Община Шабла за периода 2005 – 2013 г. Проектът съответства пряко на целите и приоритетите на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., тъй като:
• Обновяването и модернизирането на парковите пространства, оформянето на кътове и места за масов спорт през свободното време подобри качеството на живот на населението в целевия район, осигури по-привлекателна среда за хората и ограничи процеса на обезлюдяване на общината;

 • Създадени са възможности за по-ефективно използване на обществените зелени площи, като след рехабилитацията им в тях се предлагат нови и на европейско ниво възможности за отдих, спорт или детски игри – съществен принос за постигане на устойчиво социално-икономическо развитие на района;
 • С реализирането на дейностите по проекта се допринесе и за облагородяване, естетизиране и адаптация на ключови елементи от централното пространство;
  • Създадени са предпоставки за привличане на нови хора, които трайно да се заселят на територията на общината и да развиват алтернативни икономически дейности.
  Стойността на проекта бе 1 316 832,77 лв. с ДДС, което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.

 

.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }