Проект „Благоустрояване и подобряване на инфраструктурата на терен в полза на малка рибарска общност и развитието на туризма в с.Тюленово, община Шабла”.

Проект „Благоустрояване и подобряване на инфраструктурата на терен в полза на малка рибарска общност и развитието на туризма в с.Тюленово, община Шабла”.

Проектът се финансира по Договор № 216/13.08.2013г. с ИАРА, по мярка BG MIRG SH-K-B/1-1.4. „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности” в рамките на Приоритет 1 „Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област“ на Местната стратегия за развитие на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик”.

Целта на проекта бе в съответствие с основната цел на мярката, а именно повишаване качеството на жизнената среда в полза на рибарските общности. Той предвиждаше терените, обект на интервенция да се благоустроят, като се извърши вертикална планировка, изпълнение на трайни настилки, прокарване на инженерна инфраструктура и озеленяване. Продължи се съществуващата асфалтова настилка до рибарската лодкостоянка. Изпълниха се уширения за паркиране и маневриране.

Част от УПИ V в кв.20 по плана на с.Тюленово се оформи като зона за рекреация и наблюдение на морето и скалните образувания с малък амфитеатър и се изпълни стълбище за пешеходната му връзка с кея.

За подобряване на функционалното и естетическо възприятие на зоната крайбрежните алеи за разходка северно и южно от УПИ V в кв.20, представляващи най-източната част на кв.5, 20, 21, 31, 32 и 34 на селото и подхода към УПИ V в кв.20 се оформиха като пешеходни алеи, като се почистиха от растителността, настелиха със ситен чакъл и валираха, а в скалите около тях се монтира художествено осветление.

Срокът за изпълнение на проекта бе 12 месеца.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, са в размер на 314 243,35 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.

Проект „Залог за бъдещето“

Проект „Залог за бъдещето“. Проектът се финансира по Договор № 215/13.08.2013г. с ИАРА, по мярка BG MIRG SH-K-B/2-2.1. „Преструктуриране и пренасочване на икономически дейности, по-специално чрез насърчаване на екотуризма, при условие че тези дейности не водят към повишаване на риболовното усилие ” в рамките на Приоритет 1 „Оползотворяване на местните природни и културни ресурси“ на Местната стратегия за развитие на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик”.

Общата цел на проекта бе насърчаване на младите хора към практикуване на приложни дейности, свързани с традиционния поминък на рибарския район и опознаване и опазване на околната среда. Чрез реализирането на настоящия проект се предоставиха възможности за осмисляне свободното време на подрастващите и се провокира интереса им към дейности, свързани с морето и езерата, техните ресурси и опазването им.

Специфичните цели на проекта:

  1.  Придобиване на основни теоретични познания и практични умения относно работа с природни материали и развиване на естетично и артистично чувство в децата.
  2.  Запознаване с видовете водоеми и техните обитатели в района на община Шабла. Придобиване на основни теоретични и практични познания относно основни техники на риболов, забранителни режими и ограничителни мерки за опазване на водните ресурси.
    Срокът за изпълнение на проекта бе 6 месеца.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, са в размер на 65 363,03 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.

Проект „Фитнес център на открито”

Проект „Фитнес център на открито” на община Шабла в партньорство с Българска асоциация „Спорт за всички” (БАСВ). Проектът се реализира по Наредба 1 на Министерството на физическото възпитание и спорта. Безвъзмездната финансова помощ по проекта бе 20 000 лв. с ДДС.

Проектът изпълни основната си цел, а именно изграждане на фитнес център на открито, находящ се в градски парк гр.Шабла. Фитнес оборудването бе разположено върху една обща площадка с площ 80,00 м2, предназначено за физически упражнения и рехабилитация. То е достъпно както за възрастни и за деца над 12 години, така и за хора с двигателни увреждания.

Проект „Изграждане на комбинирана спортна площадка в гр.Шабла, общ.Шабла, УПИ I, кв.48”

Проект „Изграждане на комбинирана спортна площадка в гр.Шабла, общ.Шабла, УПИ I, кв.48” на община Шабла в партньорство със Спортен клуб „Кария” гр.Шабла. Проектът се реализира по Наредба Н-1 от 08.02.2007г. за условията и реда за финансово подпомагане на Министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности. Стойността на проекта бе 135 544,50 лв. с ДДС, а съфинансирането от страна на община Шабла бе 8 400 лв.

Основната цел на проекта бе изграждане на комбинирана спортна площадка за баскетбол и тенис на корт в УПИ I, кв.48 на гр.Шабла, община Шабла. Проектът изпълни целта си и приключи в срок до 31.12.2012 г.

Проект “Изграждане на Зелен образователен център

Проект “Изграждане на Зелен образователен център” по Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие между Република България и Кралство Норвегия. Водеща организация в изпълнението му бе община Шабла, партньори са община Сондреленд, Норвегия, консултантска компания „Дикон груп” ООД и Българско дружество за защита на птиците. Общата стойност на договора бе 535 000 евро, от които 435 000 евро е Норвежки грант и 100 000 евро се съфинансират от общината (51 000 евро – финансов принос и 49 000 евро – нефинансов принос).

В хода на проекта сградата на старото училище в Шабла бе обновена и обзаведена за нуждите на образователен център за природозащитна и туристическа дейност. Изградена бе зелена инфраструктура в прилежащия на центъра район. Проведени са три обучителни семинара, насочени съответно към проблемите и перспективите на екотуристическия бизнес, развитието на екотуризма в района и обучението на местните власти в принципите на опазване на околната среда. Поставени са камери за он-лайн наблюдение на влажните зони в общината.

Услугите, които предоставя Зеления образователен център, допринасят за опознаване богатството на природните ресурси и културното наследство на региона. В центъра се организират и провеждат семинари, дискусии и работни срещи. Той се ползва като средище на културни прояви от населението и многото туристи. Центърът допринася за повишаването на интереса към община Шабла от страна на туристически агенции и туроператори, за развитието на устойчивия туризъм и трайното намаляване на безработицата в общината. Социалният ефект бе положителен, както за икономиката на региона, така и за самата общност. С изграденото видеонаблюдение се очаква да бъдат постигнати и други общественополезни функции. Същото се ползва и от Министерството на околната среда и водите и Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури” за охрана и видеонаблюдение на защитените територии.

.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }