Обявление по чл. 128 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с решение № 280 от протокол №34/ 15.10.2021г. одобрява подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементи на техническата инфраструктура –отклонение за присъединяване на строеж към общи мрежи на техническата инфраструктура, представляващ подземна и въздушна кабелна захранваща линия НН 1Кv, попадаща в землището на с.Дуранкулак община Шабла с обща дължина на трасето 410.04м, от които подземно трасе с дължина 255,93,въздушно трасе с държина 154,11м преминаващо през следните поземлени имоти :- 206.40м през ПИ24102.40.3, по КККР на с. Дуранкулак –вид територия- територия на транспорта,с НТП за друг поземлен имот за движение, публична държавна собственост.- 203.64м през ПИ24102.40.22, по КККР на с. Дуранкулак –вид територия- територия на транспорта, с НТП за път от републиканската пътна мрежа, публична държавна собственост. Парцеларният план е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150, ал.6 от ЗУТ- Обект: Изграждане на кабелна захранваща линия НН1Кv за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ№1042 на път 1-9 Дуранкулак-ГКПП Дуранкулак км 0+632, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база измината разтояние за превозни средства с обща технически допустема максимална маса над 3,5т./Тол/ и на база време за леки автомобили с обща допустима максимална маса до3,5т. /електронна винетка/.
Проекта е обявен в ДВ брой 99 от 26.11.2021г.стр.43

Празничен поздрав от кмета на общината г-н Мариян Жечев по повод светлите празници Рождество Христово и Нова година

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В навечерието на един от най-светлите празници – Рождество Христово, и на прага на Новата 2022 година отправям към Вас най-искрени пожелания за здраве, мир и благоденствие!
Коледа – празникът на светлината, надеждата, обичта, вярата, спасението е дълбоко свързан с нашите корени, с душевността ни. Той задава житейска посока на всеки един от нас към вечните общочовешки ценности – да бъдем добронамерени и искрени, да помагаме и да бъдем съпричастни, да бъдем единни. Така са възпитавани поколения, така възпитаваха и нас, на това трябва да учим и нашите деца.
Отиващата си 2021 година беше трудна, изпълнена с предизвикателства. Но тя има и своя положителен знак, защото в община Шабла успяхме да реализираме доста проекти, стартирали назад във времето, чрез които, осъвременявайки инфраструктурата, работим за превръщането й в едно по-добро място за живеене.
Тук е моментът да благодаря на всички, които бяхте съпричастни и отговорни към случващото се и че бяхме заедно и в нелеките, и в хубавите моменти. Това ще ни помогне при преодоляване на новите предизвикателства и ще гарантира успеха във всяко едно дело.

Уважаеми съграждани,
Скъпи приятели,
Да посрещнем с надежда идващите празници! Да си пожелаем здраве, то е безценно! Да се радваме на близките си хора, като не пестим топли думи към тях! А на роднини и приятели, които са далеч от нас, да отправим най-сърдечни послания.
Убедил съм се, че в нашето добруджанско кътче живеят хора със силен дух, чиято енергия, натрупана сила и получен опит ще ни осигурят едно по-добро общо бъдеще!

Весела Коледа!
Честита 2022 година!

С уважение,
МАРИЯН ЖЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

Съобщение по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

На основание  чл. 4, ал. 2, изр. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за реализацията на инвестиционно предложение, „Изграждане на девет едноетажни жилищни сгради“, свързано с изработването на проект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата на УПИ I, кв. 39, идентичен с ПИ 73780.501.165, урбанизирана територия, с площ 6315 кв. м., НТП „За курортен хотел, почивен дом“, с. Тюленово, община Шабла, област Добрич,  с цел образуването на следните УПИ:

  • УПИ I-165 – с площ 3103 кв.м;
  • УПИ VI-общ. – с площ 456 кв.м;
  • УПИ VII-общ. – с площ 456 кв.м;
  • УПИ VIII-165 – с площ 447 кв.м;
  • УПИ IX-165 – с площ 420 кв.м;
  • УПИ X-165 – с площ 545 кв.м;
  • УПИ XI-165- с площ 481 кв.м;
  • УПИ XII-165- с площ 455 кв.м;
  • УПИ XIII- 165- с площ 478 кв.м.

с възложители Кръстева и Семерджиев.

Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 22.12.2021 г.

Публикувано на 21.12.2021 г.

Допълнителна информация

Уведомление за инвестиционно предложение

Съобщение по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение, свързано с „Водовземане от подземни води чрез съществуващо съоръжение – тръбен кладенец, с цел капково напояване на зеленчукова градина“ в ПИ 83017.213.5, урбанизирана територия, с площ 8803 кв. м., НТП „За стопански двор“, гр. Шабла, община Шабла, област Добрич, с Възложител „ОВЧАРОВИ АГРО“ ЕООД.
За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС чрез Интернет страницата на община Шабла, както и в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа, за срок от 14 дни – от 16 до 30 декември 2021 година включително.

Община Шабла
16.12.2021 г.

Информация за преценка ОВОС

 

Стартира нов прием на заявления по проект ”Обществена трапезария – Шабла”

Стартира нов прием на заявления по проект ”Обществена трапезария – Шабла”, финансиран по Целева програма „Обществени трапезарии“ чрез МТСП – Фонд „Социална закрила” за 2022 година. Проектът ще се изпълнява от  04.01.2022 г. до 30.04.2022 г. и  от 01.10.2022 г. до 31.12.2022 г. включително.
Общата цел на проекта е намаляване на бедността чрез осигуряване на обяд на лица, живеещи във висока степен на бедност и социална изолация. След извършване на подбор на 20 представители на целевите групи от Община Шабла ежедневно в работни дни ще се предоставя топла храна. Всеки от нуждаещите се ще получава супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт. Топлият обяд ще се приготвя в Домашния социален патронаж в Шабла.

Право да се възползват от услугата „Обществена трапезария“ имат:
•    Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
•    Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
•    Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;
•    Скитащи и бездомни деца и лица;
•    Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците;
•   Лица, изпаднали в тежка ситуация в следствие на епидемичната обстановка – поставени под карантина, лица завърнали се от други държави, останали без работа и без доход.
Заявления-декларации се приемат в работно време в деловодството стая 106 на Община Шабла до 23 декември /четвъртък /. Заявления ще се приемат и след крайната дата, като лицата, подали документи, ще бъдат класирани и включени в списък с чакащи. Те ще бъдат включвани в услугата след освобождаване на място.
Реализирането на проект ”Обществена трапезария – Шабла” се финансира от МТСП – Фонд „Социална закрила” и е на обща стойност  –9 152,00 лв.

Приложение 5- Заявление