Изменения в разпоредбите за отглеждане на селскостопански животни за лични нужди

В бр. 5 от 17.01.2020 г. на „Държавен вестник“ са публикувани изменения в Наредбата за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, касаещи отглеждането на животни в личните стопанства. Според приетите изменения, в личните стопанства на физически лица могат да се отглеждат до:

 • два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст;
 • десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;
 • три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;
 • два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;
 • десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;
 • петдесет възрастни птици независимо от вида;
 • сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.

Личните стопанства следва имат обособено място за съхранение и обеззаразяване на тор и да отговарят на следните изисквания:

 1. Да са изградени съгласно изискванията на нормативните документи за защита и хуманно отношение към селскостопанските животни;
 2. Да са постоянно снабдени с вода за пиене от собствени и/или от обществени водоизточници като при свине и птици, отглеждани във фамилни и индустриални ферми, се осигурява питейна вода;
 3. Да са оградени по начин, осигуряващ безопасността на обекта и здравното благополучие на животните, който не позволява свободен достъп на хора и други животни;
 4. Да имат обособени места и/или съоръжения за съхранение на фураж за изхранване на животните и постеля, като за птиците и свинете обособените места и/или съоръженията са покрити и заградени по начин, осигуряващ защита от диви птици и гризачи;

За регистрацията на стопанства за лични нужди тип „заден двор“, в които ще се отглеждат до 3 броя прасета за угояване, е необходимо стопанинът да подаде в ОДБХ заявление по образец с приложени документ за собственст или наем на имота, договор за обслужване на обекта с ветеринарен лекар, становище от кмета на населеното място и документ за платена такса (1 лв. на прасе). Отглежданите животни следва да са с доказан произход – ушна марка и ветеринарномедицинско свидетелство за закупуване и транспорт от лицензиран обект.

В стопанствата за лични нужди не се разрешава:

 • отглеждане на свине майки и некастрирани нерези
 • придвижването на свине към други стопанства/ нерези/ кланици.

Отглеждането на свине за лични нужди в област Добрич ще се разреши най-рано след 1 септември тази година, ако няма промяна в епизоотичната обстановка.

 

Скалният мост в с. Тюленово е обявен за природна забележителност

Със заповед № РД-974/ 30.12.2019 г. на Министъра на околната среда и водите, публикувана в бр. 10 от 04.02.2020 г. на „Държавен вестник“, Скалният мост в землището на с. Тюленово, община Шабла, е обявен за природна забележителност (ПЗ). Целта е опазване на скален феномен, наподобяващ скална арка между морето и сушата. Площта на природната забележителност е 2,424 дка.

Съгласно издадената заповед, в границите на ПЗ „Скалният мост“ се забранява строителство с изключение на дейности, свързани с укрепване и възстановяване на природната забележителност; търсене, проучване и добив на подземни богатства; нарушаване целостта и естествения облик на скалните образувания (къртене, чупене на скалите и др.); писане, драскане, рисуване, поставяне на трайни надписи по скалите, с изключение за целите на маркиране на защитената територия; разпъване на палатки; поставяне на фургони и кемпери; поставяне на преместваеми обекти, с изключение на такива, свързани с опазване на природната забележителност; палене на огън; скално катерене; замърсяване с отпадъци. Нарушителите се наказват по реда на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Скалният мост в с. Тюленово напълно покрива критериите на чл. 23, ал. 1 от ЗЗТ, а именно: „За природни забележителности се обявяват характерни или забележителни обекти на неживата природа, като скални форми, скални разкрития с научна стойност, земни пирамиди, пещери, понори, водопади, находища на вкаменелости и минерали, пясъчни дюни и други, които са с изключителна стойност поради присъщата им рядкост, представителност, естетичност или които имат значение за науката и културата“.

Територията, на която се намира скалният феномен, е общинска собственост и обхваща следните имоти:

 • ПИ 73780.16.37 по КККР на Тюленово., целият с площ 1401 кв. м., НТП: пасище, АПОС 1766/18.04.2019г., вп. 793/ 19.04.2019 г.;
 • ПИ 73780.16.40 по КККР на Тюленово, целият с площ 1023 кв. м., НТП: скали и пясъци, АЧОС 1769/ 18.04.2019 г., вп. 797/ 19.04.2019 г.

Обявяването на скалният мост за природна забележителност ще съхрани нейните естествени особености и ще допринесе за увеличаване популярността на мястото като екологична туристическа дестинация.

Заповед РД-974/30.12.201 9 на Министъра на околната среда и водите

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 70/05.02.2020 г.

До   СИМОНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА – ГРАДЕВА

С адрес: гр. Варна,  р-н Приморски, ул.Георги Бакалов, №20, ап.13, ет.6

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла  на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“  от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000266-1/26.11.2019 г.

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода  от  05.02.2020г.  до  19.02.2020г.

Дата на поставяне на съобщението:  05.02.2020 г.

Г.Семерджиева:                         М.Йорданова:

/подпис/                                     /подпис/

Дата на сваляне на съобщението:  19.02.2020 г.

Г.Семерджиева:                            М.Йорданова:

/подпис/                                    /подпис/

Валидно до:     19.02.2020 г.               

 

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 69/05.02.2020 г.

До   ДИМИТЪР НАУМОВ ФИЛЕВ

С адрес: гр. Варна,  р-н Приморски, ул.Петър Райчев, №3, вх.А, ап.1,ет.1

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла  на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“  от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000265-1/26.11.2019 г.

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода  от  05.02.2020г.  до  19.02.2020г.

Дата на поставяне на съобщението:  05.02.2020 г.

Г.Семерджиева:                         М.Йорданова:

/подпис/                                     /подпис/

Дата на сваляне на съобщението:  19.02.2020 г.

Г.Семерджиева:                            М.Йорданова:

/подпис/                                    /подпис/

Валидно до:     19.02.2020 г.               

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 68/05.02.2020 г.

До   ДИМИТЪР ЙОВЧЕВ ВАСИЛЕВ

С адрес: гр. Варна,  р-н Приморски, ул.Любен Каравелов, №40

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла  на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“  от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000241-1/13.11.2019 г.

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода  от  05.02.2020г.  до  19.02.2020г.

Дата на поставяне на съобщението:  05.02.2020 г.

Г.Семерджиева:                         М.Йорданова:

/подпис/                                     /подпис/

Дата на сваляне на съобщението:  19.02.2020 г.

Г.Семерджиева:                            М.Йорданова:

/подпис/                                    /подпис/

Валидно до:     19.02.2020 г.