Външна оценка за въвеждане на модела CAF в Общинска администрация – Шабла се проведе на 30 август 2022 г. Това е последният етап от изпълнението на проекта „Въвеждане на общата рамка за оценка CAF в администрациите“, изпълняван  в партньорство с Института по публична администрация (ИПА). Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Институтът по публична администрация е национален организатор по CAF и изпълнява функциите на Национален CAF ресурсен център. Центърът разполага с група от външни оценители по CAF, специално обучени по процедурата. За община Шабла определеният външен оценител е г-жа Емилия Александрова – държавен експерт в Министерски съвет.
Външната оценка цели да даде обратна информация от независим оценител относно спазването на методиката при въвеждане на модела CAF – дали правилно и качествено е въведен моделът в организацията; да се получи обратна информация за въвеждането на принципите за цялостно управление на качеството чрез CAF и да се даде признание за положените усилия от ръководството, екипите и организацията като цяло за въвеждането на модела и за постигнатите резултати.
Външната оценка се основава на следните 3 стълба: Процесът по самооценка; Процесът на действия /мерки за подобрение; Степента на зрялост на организацията в контекста на принципите на цялостното управление на качеството. Всеки един от стълбовете се оценява на база на определена методика – въпросници с критерии и скали на оценяване и точкуване.
Процедурата цели да бъде оценен пътят на прилагането на модела от 10 стъпки. Получаването на висока оценка и последващо връчване на сертификат е признание за положените усилия и постигнати резултати чрез CAF. По този начин се поддържа мотивацията на съответната публична организация да продължи по пътя на непрекъснато подобрение и развитие.
Моделът CAF е създаден през 2000 г. в отговор на необходимостта от специален инструмент за управление на качеството в публичния сектор. Той е успешно приложим и развиващ се модел на всички нива – европейско, федерално, национално, регионално, местно.