В периода 7 – 9 септември 2021 година в сградата на общинска администрация Шабла се проведе първото специализирано обучение на служителите, включени в Групата за самооценка, във връзка с реализацията на дейностите по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и със съдействието на ИПА (Институт за публична администрация).
Лектор на обучението беше Елка Гергинова – мениджър обучение към CAF ресурсен център.
Целта на обучението беше членовете на Групата за самооценка да усвоят практическите умения, необходими за изпълнението на дейностите по изготвянето на основния документ, свързан с прилагането на Модела CAF – Доклад от самооценката по прилагането на CAF на Община Шабла за периода 2019 – 2021 година.