В периода 26 – 27 януари 2022 г. в община Шабла служители от община Шабла взеха участие в обучителния модул 2019-CAF – 2 Въвеждане на CAF в българската администрация (Специализирано обучение – 2).
След приключване на етапа по изготвянето и утвърждаването на „Доклад от самооценката по прилагането на CAF на Община Шабла за периода 2019 – 2021 година“, предстои изготвянето на План за подобрение.
Лектор на обучението беше Елка Гергинова – мениджър обучение към CAF ресурсен център.
Обучението включваше следните основни теми: „Управление на подобрението“; „От Мерки за подобрение към План за подобрение на организационното изпълнение“; „Избор на логическа структура на Плана за подобрение“; „Методиката за приоритизиране на ЕИПА – определяне на мерките със стратегическа тежест и избиране на „бързи победи“; „Интегриране на Мерките за подобрение в системата за стратегическо и оперативно планиране и управление на изпълнението“; „Изпълнение и мониторинг на изпълнението на Плана за подобрение“; „Процедура за външна обратна връзка“.
Целта на обучението беше членовете на Групата за самооценка да усвоят практическите умения, необходими за изпълнението на дейностите по изготвянето на План за подобрение – План за действие за реализиране на мерките за подобрение от Доклада за самооценка на Община Шабла по CAF.