Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект – частна общинска собственост, предназначен за осъществяване на търговска дейност и продажба на рибарски принадлежности в Общински пазар гр. Шабла

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.2 от ЗОС; чл.93, ал.2; чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 307/26.09.2017г. и Заповед № РД-04-437/19.10.2017 г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект – частна общинска собственост, предназначен за осъществяване на търговска дейност и продажба на рибарски принадлежности с площ 13.02 кв.м, находящ се в Общински пазар гр.Шабла, с идентификатор ПИ 83017.502.2280.2.1 по кадастралната карта на гр.Шабла.
Търгът ще се проведе на 14.11.2017 г. /вторник/ от 09:30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Самостоятелния обект се отдава за срок от 5 /пет/ години.
Началната тръжна цена е 32,55/тридесет и два 0.00/лв. с ДДС на месец.
Стойността на документацията е 10,00/десет 0.00/лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 15:00 ч. на 13.11.2017 г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена на имота или 6,51/шест 0.51/лв., и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00, BIC: СЕСВ ВG SF при „ЦКБ” АД до 15:00 часа на 13.11.2017г.
Оглед на имотите всеки работен ден от 09.11.2017 до 13.11.2017 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 09.11.2017г. до 15:00 часа на 13.11.2017г.
При неявяване на кандидати на 14.11.2017г. ще се проведе втори търг на 21.11.2017г. от 09:30ч. при същите ред и условия.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект – частна общинска собственост, предназначен за осъществяване на търговска дейност и продажба на рибарски принадлежности, находящ се в Общински пазар гр. Шабла

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект – частна общинска собственост, предназначен за осъществяване на търговска дейност и продажба на рибарски принадлежности, находящ се в Общински пазар гр. Шабла