Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя – частна общинска собственост за засаждане и отглеждане на трайни насаждения

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя – частна общинска собственост за засаждане и отглеждане на трайни насаждения

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ореховите масиви, собственост на община Шабла

Общинска администрация гр. Шабла на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение № 280/28.06.2017 г. по Протокол № 28 на Общински съвет Шабла и Заповед № РД-04-286/19.07.2017 г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ореховите масиви, собственост на Община Шабла, за срок от 5 /пет/ години, както следва:
 Орехов масив Шабла – Горичане – начална тръжна цена 650.00 лв. без ДДС
 Орехов масив Ваклино – начална тръжна цена 610.00 лв. без ДДС
 Орехов масив Крапец – начална тръжна цена 700.00 лв. без ДДС
Търгът ще се проведе на 24.10.2017 г. /вторник/ от 10:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена за масива, за който се кандидатства и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00, BIC: СЕСВ ВG SF при „ЦКБ” АД до 15:00 часа на 23.10.2017 г.
Стойността на тръжната документация е 20.00 лв./двадесет лева/ и се заплаща в служба “Местни данъци и такси“ – стая 109 до 15:00 ч. на 23.10.2017 г.
Получаването на тръжна документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 18.10.2017 до 23.10.2017 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 15:00 часа на 23.10.2017 г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108