Съобщение за изработен ПУП-ППР за квартали 34, 35 и 36 по регулационния план на с. Тюленово

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че е изработен ПУП-ППР/Подробен устройствен план – план за промяна на регулация за квартали 34, 35 и 36 по регулационния план на с.Тюленово, община Шабла
В едномесечен срок от обявлението на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/- стая 105

Кампания за събиране на непотребни електроуреди

На 15 и 16 август 2017 година (вторник и сряда) „Елтехресурс” АД, съвместно с oбщина Шабла, организират кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване във всички населени места на общината.
Гражданите и фирмите могат да се освободят от неработещите си електроуреди (печки, хладилници, перални, телевизори, компютри и др.) с предварителна заявка за извозване, подадена до 15 август 2017 година, на безплатен национален телефон 0800 14 100 и на номер 0885 77 00 41, както и на електронен адрес [email protected].
На всички граждани, предали неработещи електроуреди, ще се предоставят ваучери за отстъпки при пазаруване във верига магазини «Технополис», а фирмите ще получат документи, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Съобщение по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП-ПРЗ/Подробен устройствен план-план регулация и застрояване/ за УПИ І-2299 и ХХІІ-2296, част от кв.96 по регулационния план на гр.Шабла, община Шабла.
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в Общинска администрация Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница  на Общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени  възражения, предложения  и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Шабла.

 

Съобщение по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-план регулация и застрояване/ за УПИ ХХІІ, ХХІІ, ХХІV и ХХV, част от кв.17 по регулационния план на с.Крапец, община Шабла.
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в Oбщинска администрация  Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница  на Oбщината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения  и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Шабла.