Съобщение по чл.128, ал.3 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 61, ал. (3) от АПК и във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица по чл.131 , ал.2 т.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-04-566 от 11.11.2021 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект ПУП-ПРЗ за ПИ 27108.46.21 в кв.9 по регулационния план на с.Eзерец, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите лица може да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич чрез Общинска администрация Шабла в 14 дневен срок от съобщението по чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ
17.11.2021г.

Съобщение по чл. 128, ал.3 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 61, ал. (3) от АПК и във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица по чл.131 , ал.2 т.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-04-560 от 09.11.2021 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект ПУП-ПРЗ за УПИ ХХIV в кв.1 по регулационния план на с.Eзерец, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите лица може да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич чрез Общинска администрация Шабла в 14 дневен срок от съобщението по чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ
17.11.2021г.

Информационен ден за представяне на ЕВРОПА ДИРЕКТНО ДОБРИЧ в гр. Шабла

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА-ДОБРИЧ кани всички жители на община Шабла на Информационен ден, за представяне на ЕВРОПА ДИРЕКТНО ДОБРИЧ в гр. Шабла на 18 ноември 2021 г.

от 11:30 часа – СРЕЩА В ПЛЕНАРНА ЗАЛА НА ОБЩИНА – ШАБЛА
Участниците ще бъдат запознати с дейността Европа Директно Добрич, с приоритетите на ЕС, както и с инициативата „Конференция за бъдещето на Европа“.

от 12:00 часа –  ИНФОРМАЦИОНЕН ЩАНД – ПРЕД СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА
Жителите на Шабла ще имат възможност да получат информационни материали, свързани с политиките на ЕС.

Благодарение на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО гражданите на нашата област ще имат още по-лесен и пряк достъп до информация за Европейския съюз.

Каним учащи и всички заинтересовани да се включат в събитията в Шабла при спазване на противоепидемичните мерки!

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА – ДОБРИЧ е партньор на Европейската комисия и домакин на един от 424 информационни центъра от ново поколение, създадени от Европейската комисия в ЕС за периода 2021 – 2025 г.
Целта на тези центрове е да укрепят важната връзка между институциите на ЕС и гражданите, независимо къде живеят те.
ТПП и ЕВРОПА ДИРЕКТНО Добрич

Покана

Съобщение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

На основание  чл. 4, ал. 2, изр. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на „Рибарско селище – с. Крапец” в ПИ 39493.35.156, с Възложител: Oбщина Шабла.

Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 16.11.2021 г.

Публикувано на 15.11.2021 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Уведомление по чл. 4 от Наредбата за ОВОС

Съобщение за изработен ПУП в кв. 2 по РП на с. Горун

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица че е изработен :
1.ПУП-ПР /Подробен устройствен план -план за регулация  / промяна за УПИ I,  УПИ II, УПИ IV , УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, и УПИ IX –план застрояване за УПИ VI кв.2  по регулационния план  на с.Горун, община Шабла
В  четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1