Съобщение на Общински съвет – Шабла относно избор на съдебни заседатели

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели за Районен съд-Каварна към Общински съвет-Шабла на свое заседание допусна до изслушване следните кандидати:
1. Галина Ганчева Петкова
2. Катя Атанасова Николова
3. Димитрина Иванова Станева
4. Нина Иванова Петрова
5. Светла Стефанова Колева
6. Диана Александрова Димова
7. Янко Колев Цонков
8. Йорданка Райчева Варналиева
Изслушването на кандидатите ще се състои на 09.12.2019 г . от 13.30 ч. в заседателна зала на Общински съвет-Шабла /трети етаж/.
Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел за извършване на обществено-полезна дейност, могат да представят на Общински съвет-Шабла, становища за кандидатите, включващи въпроси, които да им бъдат поставяни.
Анонимни становища и сигнали няма да се разглеждат.

Съобщение за осигурен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание чл. 95, ал. 1, изр. 3 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2, изр. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Ремонт и реконструкция на съществуващи рибарници с цел риборазвъждане, спортен риболов, отдих, в ПИ 24102.37.198 и 24102.38.197, изграждане на два тръбни кладенеца в ПИ 24102.37.188 и 24102.38.102 и водовземане от Дуранкулашко езеро“, с Възложител: „Кария Фиш Трейдинг“ ООД.
Уведомлението е предоставено на обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org, obshtina@ob-shabla.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 21.11.2019 г.
Публикувано на 21.11.2019 г.

Уведомление

Съобщение във връзка с чл. 128, ал.3 от ЗУТ

Община Каварна на основание чл.61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на заинтересованите лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 от (ЗУТ), че е издадена Заповед на кмета на община Шабла № РД-04-548/04.11.2019 г., с която се одобрява подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ IV-173 и УПИ ІХ в кв.21, по регулационния план на с. Дуранкулак, община Шабла, област Добрич.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич, чрез община Каварна в 14 дневен срок от съобщаването, на основание чл. 215, ал. (1) и ал. (4) от Закона за устройството на територията.

Община Каварна на основание чл.61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на заинтересованите лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 от (ЗУТ), че е издадена Заповед на кмета на община Шабла № РД-04-520/23.10.2019 г., с която се одобрява подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I, ІІ, ІІІ, ХVІІ, ХVІІІ и ХVІІІа в кв.24, по регулационния план на с. Тюленово, община Шабла, област Добрич.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич, чрез община Каварна в 14 дневен срок от съобщаването, на основание чл. 215, ал. (1) и ал. (4) от Закона за устройството на територията.

Кампания за събиране на непотребни електроуреди

На 26 и 27 ноември 2019 година (вторник и сряда) „Елтехресурс” АД, съвместно с oбщина Шабла, организират кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване във всички населени места на общината.
Гражданите и фирмите могат да се освободят от неработещите си електроуреди (печки, хладилници, перални, телевизори, компютри и др.) с предварителна заявка за извозване, подадена до 26 ноември 2019 година, на безплатен национален телефон 0800 14 100 и на номер 0885 77 00 41, както и на електронен адрес order@makmetal.eu.
На всички граждани, предали неработещи електроуреди, ще се предоставят ваучери за отстъпки при пазаруване във верига магазини «Технополис», а фирмите ще получат документи, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Съобщение на Областен информационен център – Добрич за провеждане на информационна среща в Шабла

Областен информационен център – Добрич има удоволствието да покани земеделски стопани, рибари, общински съветници, кметове и кметски наместници, граждани и медии за участие в информационна среща на тема: „Европейски средства за развитие за селските райони“.

Събитието ще се проведе на 7 ноември (четвъртък) 2019 г., с начален час 14:00 часа,  в залата III етаж в сградата на Община Шабла

 По време на събитието ще бъдат представени подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по тематичната подпрограма“, насочена към малки стопанства в областта на животновъдството, плодове и зеленчуци или на етерично-маслени и лекарствени култури, както и актуалните процедури по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, допустими дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне. Информацията е насочена към всички потенциални бенефициенти в областта.

Срещата е безплатна и не изисква предварителна регистрация.

 Вярваме, че инициативата ще представлява интерес за Вас!

 ИНФОРМАЦИЯТА МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ И ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!