Публично оповестен конкурс с тайно наддаване за продажба на земеделска земя по КК на гр. Шабла

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.47, ал.1, чл.110 и чл.110, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 546/22.05.2019 г. по Протокол № 56 на Общински съвет гр. Шабла и Заповед № РД-04-170/25.04.2019г. на Кмета на Общината, обявява конкурс с тайно наддаване за продажба на земеделска земя с идентификатор ПИ 83017.55.667 по кадастралната карта на гр.Шабла с площ 3 044 кв.м.

Началната конкурсна цена на имота е в размер на 59 358.00/петдесет и девет хиляди триста петдесет и осем 0.00/лева.
Стойността на документацията за участие в конкурса е 60,00 лв./шестдесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 27.06.2019 г.
Получаването на документацията за участие в конкурса става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 17.06.2019 до 27.06.2019 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Депозитната вноска за участие в конкурса е в размер на 20% или 11 871лв. от началната цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 27.06.2019г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 17.06.2019г. до 17:00 часа на 27.06.2019 г.
Задължително условие за участие в конкурса е предмета на дейност на участниците да е свързан с управление на въздушното движение за постигане на безопасност, ефективност и редовност на полетите в обслужваното гражданско въздушно пространство; планиране, осигуряване, внедряване, експлоатация и поддържане на съоръжения, системи и оборудване за комуникационно, навигационно, обзорно, енергийно, метеорологично и аеронавигационно осигуряване на обслужваното въздушно движение и съпътстващата инфраструктура.
До участие не се допускат кандидати, които не са подали някой от следните документи:
 Заявление за участие
 Удостоверение за регистрация на фирмата /при необходимост/
 Декларация, че е запознат с тръжните условия и състоянието на имота /по образец/
 Декларация, че не се намира в производство, нито е обявено в несъстоятелност или ликвидация
 Декларация за оглед на имота
 Квитанция за закупени тръжни документи – оригинал
 Документ за внесен депозит – оригинал
 Нотариално заверено пълномощно /ако се представлява от друго лице/

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен конкурс на 12.06.2019 г. от 09:30 ч.
Депозитната вноска за участие във втория конкурс е в размер на 20% или 11 871лв. от началната цена на имота и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00, BIC: СЕСВ ВG SF при „ЦКБ” АД до 17:00 часа на 11.06.2019 г.
Стойността на тръжната документация е 60.00 лв./шестдесет лева/ и се заплаща в служба “Местни данъци и такси“ – стая 109 до 17:00 ч. на 11.06.2019г.
Получаването на тръжна документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на терените всеки работен ден от 01.07.2019г. до 11.07.2019г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 12.07.2019 г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

Конкурс за длъжността Директор на Център за обществена подкрепа в община Шабла

Обява за конкурс за длъжността Директор на Център за обществена подкрепа в община Шабла

Заповед № РД-04-11/03.01.2019 г. на кмета на община Шабла за обявяване на конкурс за Директор на Центъра за обществена подкрепа в община Шабла

Публичен конкурс за отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост

Общинска администрация тр.Шабла на основание чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от ЗОС, чл.70, ал.1 от НРПУРОИ и решение на Общински съвет гр.Шабла № 237/30.03.2017 г., обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща 20 кв.м от покривно пространство на сграда на Общинска администрация Шабла с идентификатор ПИ 83017.504.4305.1 по КККР на гр. Шабла. Целта е поставяне на електронно-съобщителни съоръжения – мачта за GSM антени и телекомуникационно оборудване, съгласно схема – приложение.
Задължително условие за участие в конкурса е предмета на дейност на участниците да е свързан с изграждане, поддържане и използване на обществена клетъчна мрежа и предоставяне на далекосъобщителни услуги на цялата територия на страната.
Дата на публично оповестеният конкурс – 10:00 часа на 23.05.2017 г.
Срок на договора за наем – 5 години.
Начална месечна конкурсна цена – 400.00 лв. с ДДС
Стойност на конкурсната документация – 20 лв. Получава се в стая 106 в сградата на общината, след представяне на документ за закупуване.
Депозитна вноска за участие в конкурса е 20% от първоначалната конкурсна месечна наемна цена и се внася по сметка BG64 CECB 9790 3347 2437 00, BIC: CECBBGSF при „ЦКБ” АД до 22.05.2017 г. до 15:00 часа.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108.