Конкурс за отдаване под наем на хранителен магазин в село Езерец

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.24, ал.1, и чл.110, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № Решение №64/01.02.2024г. по Протокол № 8 на Общински съвет гр. Шабла и Заповед №РД-04-104/15.03.2024г. на Кмета на Общината, обявява конкурс с тайно наддаване на 23.04.2024г. /вторник/ от 10:30ч. в заседателната зала на Общинска администрация Шабла за отдаване под наем на помещение със ЗП 40 кв.м /магазин за хранителни стоки и пивница/, находящо се на първи етаж в сграда Кметство, представляващо част от ПИ 27108.501.340.1 по КК на с. Езерец, ул. „Първа” 15.
Помещението се отдава за срок от 5 години, при следните конкурсни условия:
1. До участие в конкурса се допускат само юридически лица с предмет на дейност търговия на едро и дребно.
1.1. Начална конкурсна месечна наемна цена – 60.00 лева с ДДС на месец.
1.2. Имотът да се използва по предназначение – за магазин и пивница.
1.3. Критерии за оценяване:
1.3.1. Конкурсна цена – К1 най-високата цена получава 10 точки, като за всяка следваща низходяща цена К1 се намаля с 1 точка;
1.4.2. Целогодишно работно време – К2.
– работа на пълно работни време 12 месеца в годината – 20 точки.
– всички останали предложения – 0 точки
1.4.4. Работно време – К3.
– шест дни в седмицата, като в пет от тях 8 часа в денонощието и един ден с намалено на 4 часа работно време – 20 точки.
– всички останали предложения за работно време – 0 точки
Краен резултат за оценяване: К = К1+К2+К3
Максимален брой точки: 50.
Всички направени предложения по конкурсните условия ще бъдат поети като задължения в договора за наем.
Стойността на документацията за участие в конкурса е 10,00 лв./десет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 от 08.04.2024г. до 17:00 ч. на 19.04.2024г.
Получаването на документацията за участие в конкурса става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 08.04.2024г. до 19.04.2024г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Депозитната вноска за участие в конкурса е в размер на 10% от началната цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 19.04.2024г.
Предложенията за участие в конкурса се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 08.04.2024г. до 17:00 часа на 19.04.2024г.До участие не се допускат кандидати, които не са подали някой от следните документи:
До участие не се допускат кандидати, които не са подали някой от следните документи:
– Заявление за участие
– Удостоверение за регистрация на фирмата /при необходимост/
– Декларация, че е запознат с конкурсните условия и състоянието на имота /по образец/
– Декларация, че не се намира в производство, нито е обявено в несъстоятелност или ликвидация
– Декларация за оглед на имота
– Квитанция за закупени конкурсни документи – оригинал
– Документ за внесен депозит – оригинал
– Нотариално заверено пълномощно /ако се представлява от друго лице/
– Обвързващо предложение

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108.

Конкурс за отдаване под наем на стоматологичен кабинет, гр. Шабла

Общинска администрация гр. Шабла на основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.24, ал.1, и чл.110, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 513/06.04.2023 г. по Протокол № 58 на Общински съвет гр. Шабла и Заповед № РД-04-203/04.05.2023 г. на Кмета на Общината, обявява конкурс с тайно наддаване на 08.06.2023 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация Шабла за отдаване под наем на помещение – част от ПИ 83017.504.4305.3.4 по КК на гр. Шабла с площ 25 кв.м – стоматологичен кабинет, с начална конкурсна месечна наемна цена 12,50 лв. с ДДС.
Помещението се отдава за срок от 5 години.
Задължително условие е кандидатите да са завършили висше образование по дентална медицина(предмета на дейност на кандидата да включва оказване първична дентална помощ изразяваща се в диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на дентално болни.).
Стойността на документацията за участие в конкурса е 10,00 лв./десет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 06.06.2023 г.
Получаването на конкурсната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, от 22.05.2023 г. до 06.06.2023 г. след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 22.05.2023 г. до 06.06.2023 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Депозитната вноска за участие в конкурса е в размер на 20% от началната цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 06.06.2023г.
Предложенията за участие в конкурса се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 22.05.2023 г. до 17:00 часа на 06.06.2023 г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на детска градина „Дора Габе“ гр. Шабла с изнесени групи в с. Крапец и с. Дуранкулак – гр. Шабла, ул. „Марица“ № 6

Кметът на община Шабла на основание чл. 44, ал. 1 т.1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 90, 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 3 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование

ОБЯВЯВА:

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на детска градина „Дора Габе“ гр. Шабла с изнесени групи в с. Крапец и с. Дуранкулак със седалище гр. Шабла, ул. „Марица“ № 6.
I. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Директорът на детската градина ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно – управленска и финансова дейност в институцията.
Съгласно Наредба № 4/ 20.04.2017 г. на Министерство на образованието и науката за нормиране и заплащане на труда директорът на детската градина изпълнява задължителна минимална норма преподавателска работа – за директор на детска градини с над две групи – 72 часа годишно.
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“

1. Да са български граждани.
2. Да са придобили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в съответното на длъжността професионално направление, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, която позволява изпълнението на норма преподавателска работа.
 Професионално направление „педагогика“, специалност „предучилищна педагогика“с присъдена професионална квалификация „ детски учител“;
 Професионално направление „педагогика“, специалност „предучилищна педагогика и чужд език“с присъдена професионална квалификация „детски учител“;
 Професионално направление „педагогика“, специалност „предучилищна и начална педагогика“с присъдена професионална квалификация „детски и начален учител“;
 Професионално направление „педагогика“, специалност – всички специалности с присъдена професионална квалификация „педагог“, „учител“, придобита допълнителна професионална квалификация „детски учител“;
 Професионално направление „теория и управление на образованието“, специалност – всички специалности с присъдена професионална квалификация „педагог“, „учител“, придобита допълнителна професионална квалификация „детски учител“;
 Професионално направление „педагогика на обучението по ….“, специалност – всички специалности с присъдена професионална квалификация „педагог“, „учител“, придобита допълнителна професионална квалификация „детски учител“.
3. Да имат най-малко 5 /пет години/ учителски стаж по смисъла на чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията.
5. Да не са лишени от правото си да упражняват професията си.
6. Да не страдат от заболявалия и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министър на образованието и науката;
7. Да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл.188, т. 3 от КТ и трудовото им правоотношение да не е прекратявано на основание чл.330, ал.2, т.6 от КТ или чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаване документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.
На кандидатите се предоставя утвърдените от кмета на община Шабла правила за провеждане на конкурса за заемане длъжността „директор“ на общинска детска градина и длъжностна характеристика.

ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

1. Допускане по документи.
1.1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания
1.2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията на заеманата длъжност.
1.3. Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа. В съответствие с изискванията на чл. 93, ал.2 от КТ председателят на комисията по допускане до конкурс съобщава с писмо с обратна разписка на недопуснатите кандидати съображенията за отказ. В 7-дневен срок от съобщението те могат да направят възражения пред кмета на общината, обявил конкурса, който в тридневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно и ги уведомява с писмо с обратна разписка.
1.4. На основание чл. 93, ал.3 от КТ председателят на комисията по допускане съобщава с писмо с обратна разписка на допуснатите кандидати датата, часа и мястото за провеждане на конкурса;
2. Писмен изпит – тест;
3. Интервю за оценка на:
3.1. Педагогическа компетентност;
3.2. Управленска компетентност:
 административна и правна култура;
 планиране, организиране и контрол;
 управление на ресурси;
3.3. Социална и гражданска компетентност.

ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРС

Кандидатите за заемане на длъжността „директор“ на общинска детска градина представят следните документи:
1. Заявление за участие в конкурса по образец, адресирано до кмета на общината, с посочени професионални мотиви за заемане на длъжността;
2. Професионална автобиография – европейски формат;
3. Документи за завършена степен на висшето образование, професионална квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен (копия);
4. Документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, доказващ трудов и осигурителен стаж (копия);
5. Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността „директор“ на детска градина;
6. Удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен отчет за психично заболяване;
7. Декларация, че кандидатът не е лишен по съдебен или административен ред от правото да упражнява учителска професия – по образец;
8. Свидетелство за съдимост (в срок на валидност) – оригинал;
9. Други документи по преценка на кандидата.
Копията от представените документи да са ясни, четливи и заверени „Вярно с оригинала“ лично от кандидата.

V. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

1. Документите се подават лично в срок от един месец след публикуване обявата за конкурса.
2. Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч., в Центъра за административно обслужване на граждани при община Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, в срок до 1 месец от датата на публикуване на обявата.
3. Лице за контакт: Таня Янакиева – н-к-отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт“.
4. Заявлението и документите за участие се подават в запечатан плик с надпис „За конкурса за заемане на длъжността „директор“ на / вписва се наименованието на детската градина/ и се посочват трите имена на кандидата, точен адрес и телефон за връзка.

Конкурс за длъжността Началник-отдел „Европейски програми и икономическо развитие“ в Общинска администрация – Шабла

Общинска администрация – Шабла, гр. Шабла, ул. “Равно поле” № 35, тел.05743/41-43/, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № РД-04-526/02.12.2020 г. на Кмета на Община Шабла

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавен служител в Общинска администрация – Шабла, при следните условия:
1.  Длъжност – Началник отдел «Европейски програми и икономическо развитие» Дирекция «Устройство на територията, строителство и икономическо развитие» в Общинска администрация – Шабла.
1.1. Описание на длъжността:  Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на отдел «Европейски програми и икономическо развитие» при Дирекция «Устройство на територията, строителство и икономическо развитие» в Общинска администрация – Шабла в съответствие с нормативната уредба.
1.2. Длъжностно ниво от КДА -7
1.3. Наименование на длъжностното ниво – Ръководно ниво 7Б
1.4. Служебно правоотношение
1.5. Работно време – 8 часа
1.6. Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1
1.7. Размерът на основната заплата за длъжността – от 630,00 лв. до 2000,00 лв. (при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
– образование: висше, минимална степен „Бакалавър“;
– професионална област: „Икономика“; “Администрация и управление“;
– специалност: „Финанси“, „Публична администрация“, „Мениджмънт“, „Управление на проекти“, “Стопанско управление“ или др.;
– професионален опит – минимум 4 години, или ранг III младши;
– компютърна грамотност: работа с офис пакет на Windows и Internet
– познаване и ползване на нормативни актове;
– организационна компетентност;
– комуникативна компетентност;
– компетентност за работа в екип;
– владеене на писмен и говорим английски език;
– кандидатите за заемане на длъжността да отговарят на изискванията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Класификатор на длъжностите в администрацията.

3. Начинът за провеждане на конкурса е:
– решаване на тест;
– интервю

4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
4.1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители ( образец );
4.2. Мотивационно писмо;
4.3. Автобиография CV формат;
4.4. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация ( копие от диплома );
4.5. Копие от документа, удостоверяващ придобит ранг като държавен служител (копие от служебна книжка или заповед за присъден ранг);
4.6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копие от трудова книжка, служебна книжка и др. документи удостоверяващи професионален опит);
4.7. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС  (образец).

5. Място и срок за подаване на документите:
Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) от дата 04.12.2020 г. до дата 15.12.2020 г. (включително) в сградата на Общинска администрация – гр. Шабла, ул. „Равно поле“ №35, стая 106, етаж 1, всеки делничен ден от 08.00 часа до 17.00 часа.

6. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло в сградата на Общинска администрация – гр. Шабла, ул. „Равно поле“ №35,  етаж 1, както и на интернет страницата на Община Шабла.

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфични изисквания, предвидени за заемане на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени за датата и часа на провеждане на конкурса.

Списък на кандидатите, допуснати до етап: решаване на тест в конкурс за длъжността Началник-отдел „Европейски програми и икономическо развитие“ в Дирекция „Устройство на територията, строителство и икономическо развитие“ в Общинска администрация гр. Шабла

Конкурс за длъжността „Социален работник“ в Център за обществена подкрепа – гр. Шабла

Свободно работно място за длъжността „Социален работник”

 1.Минимални и специфични изисквания за заемане на  длъжността, място и характер на работата:

Образование: Висше – Бакалавър или Магистър /специалност – социална педагогика, социални дейности и др. хуманитарни /

Професионален опит – 1 година професионален опит по специалността / или без професионален опит.

Компютърна грамотност- WORD, EXCEL, INTERNET, др.

Място на изпълнение: Център за обществена подкрепа-Шабла, адрес:гр. Шабла, ул.” Равно поле” № 37;

Основна цел и задачи на длъжността:

–           Оказва индивидуална подкрепа и грижа на децата/младежите и техните родители, ползващи услугите на ЦОП. Установява и поддържа връзка със семейства и близки.

–           Осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски взаимоотношения с местни институции и НПО. ·

–           Отговаря за качественото провеждане на социалната дейност в услугата.

–           Организира приемането, хода на дейността и приключването с потребителите.

–        Води и поддържа в актуалност задължителната документация в личните досиета на децата/младежите, според изискванията на действащата  нормативна уредба.

–           Избира и реализира на практика подходите на обслужване и подпомагане, които в максимална степен съответстват на потребностите на децата.

Допълнителни изисквания за длъжността: умения за работа с деца, толерантност, творчески интереси, новаторско отношение към труда, умения за  работа в екип.

 

2.Конкурсът ще се  проведе на два етапа :

– Подбор по документи;

– Провеждане на интервю с всеки от допуснатите кандидати, като комисията оценява кандидата и го подрежда в общото класиране след интервюто.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

3.Кандидатите да представят следните документи:

– СV на кандидата (европейски формат);

– Копие от диплома за завършено образование и завършени допълнителни курсове и квалификации;

– Копие от документи, удостоверяващи продължителност на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка );

– Свидетелство за съдимост;

4.Срокове и място за подаване на документите:

– Срок до 23.07.2020г.

– Документите ще се приемат в сградата на Център за обществена подкрепа – гр. Шабла, адрес: ул. „Равно поле“ № 37, тел. 0882116299

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.