Конкурс за длъжността Началник-отдел „Европейски програми и икономическо развитие“ в Общинска администрация – Шабла

Общинска администрация – Шабла, гр. Шабла, ул. “Равно поле” № 35, тел.05743/41-43/, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № РД-04-526/02.12.2020 г. на Кмета на Община Шабла

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавен служител в Общинска администрация – Шабла, при следните условия:
1.  Длъжност – Началник отдел «Европейски програми и икономическо развитие» Дирекция «Устройство на територията, строителство и икономическо развитие» в Общинска администрация – Шабла.
1.1. Описание на длъжността:  Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на отдел «Европейски програми и икономическо развитие» при Дирекция «Устройство на територията, строителство и икономическо развитие» в Общинска администрация – Шабла в съответствие с нормативната уредба.
1.2. Длъжностно ниво от КДА -7
1.3. Наименование на длъжностното ниво – Ръководно ниво 7Б
1.4. Служебно правоотношение
1.5. Работно време – 8 часа
1.6. Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1
1.7. Размерът на основната заплата за длъжността – от 630,00 лв. до 2000,00 лв. (при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
– образование: висше, минимална степен „Бакалавър“;
– професионална област: „Икономика“; “Администрация и управление“;
– специалност: „Финанси“, „Публична администрация“, „Мениджмънт“, „Управление на проекти“, “Стопанско управление“ или др.;
– професионален опит – минимум 4 години, или ранг III младши;
– компютърна грамотност: работа с офис пакет на Windows и Internet
– познаване и ползване на нормативни актове;
– организационна компетентност;
– комуникативна компетентност;
– компетентност за работа в екип;
– владеене на писмен и говорим английски език;
– кандидатите за заемане на длъжността да отговарят на изискванията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Класификатор на длъжностите в администрацията.

3. Начинът за провеждане на конкурса е:
– решаване на тест;
– интервю

4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
4.1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители ( образец );
4.2. Мотивационно писмо;
4.3. Автобиография CV формат;
4.4. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация ( копие от диплома );
4.5. Копие от документа, удостоверяващ придобит ранг като държавен служител (копие от служебна книжка или заповед за присъден ранг);
4.6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копие от трудова книжка, служебна книжка и др. документи удостоверяващи професионален опит);
4.7. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС  (образец).

5. Място и срок за подаване на документите:
Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) от дата 04.12.2020 г. до дата 15.12.2020 г. (включително) в сградата на Общинска администрация – гр. Шабла, ул. „Равно поле“ №35, стая 106, етаж 1, всеки делничен ден от 08.00 часа до 17.00 часа.

6. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло в сградата на Общинска администрация – гр. Шабла, ул. „Равно поле“ №35,  етаж 1, както и на интернет страницата на Община Шабла.

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфични изисквания, предвидени за заемане на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени за датата и часа на провеждане на конкурса.

Списък на кандидатите, допуснати до етап: решаване на тест в конкурс за длъжността Началник-отдел „Европейски програми и икономическо развитие“ в Дирекция „Устройство на територията, строителство и икономическо развитие“ в Общинска администрация гр. Шабла

Конкурс за длъжността „Социален работник“ в Център за обществена подкрепа – гр. Шабла

Свободно работно място за длъжността „Социален работник”

 1.Минимални и специфични изисквания за заемане на  длъжността, място и характер на работата:

Образование: Висше – Бакалавър или Магистър /специалност – социална педагогика, социални дейности и др. хуманитарни /

Професионален опит – 1 година професионален опит по специалността / или без професионален опит.

Компютърна грамотност- WORD, EXCEL, INTERNET, др.

Място на изпълнение: Център за обществена подкрепа-Шабла, адрес:гр. Шабла, ул.” Равно поле” № 37;

Основна цел и задачи на длъжността:

–           Оказва индивидуална подкрепа и грижа на децата/младежите и техните родители, ползващи услугите на ЦОП. Установява и поддържа връзка със семейства и близки.

–           Осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски взаимоотношения с местни институции и НПО. ·

–           Отговаря за качественото провеждане на социалната дейност в услугата.

–           Организира приемането, хода на дейността и приключването с потребителите.

–        Води и поддържа в актуалност задължителната документация в личните досиета на децата/младежите, според изискванията на действащата  нормативна уредба.

–           Избира и реализира на практика подходите на обслужване и подпомагане, които в максимална степен съответстват на потребностите на децата.

Допълнителни изисквания за длъжността: умения за работа с деца, толерантност, творчески интереси, новаторско отношение към труда, умения за  работа в екип.

 

2.Конкурсът ще се  проведе на два етапа :

– Подбор по документи;

– Провеждане на интервю с всеки от допуснатите кандидати, като комисията оценява кандидата и го подрежда в общото класиране след интервюто.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

3.Кандидатите да представят следните документи:

– СV на кандидата (европейски формат);

– Копие от диплома за завършено образование и завършени допълнителни курсове и квалификации;

– Копие от документи, удостоверяващи продължителност на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка );

– Свидетелство за съдимост;

4.Срокове и място за подаване на документите:

– Срок до 23.07.2020г.

– Документите ще се приемат в сградата на Център за обществена подкрепа – гр. Шабла, адрес: ул. „Равно поле“ № 37, тел. 0882116299

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Публично оповестен конкурс с тайно наддаване за продажба на земеделска земя по КК на гр. Шабла

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.47, ал.1, чл.110 и чл.110, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 546/22.05.2019 г. по Протокол № 56 на Общински съвет гр. Шабла и Заповед № РД-04-170/25.04.2019г. на Кмета на Общината, обявява конкурс с тайно наддаване за продажба на земеделска земя с идентификатор ПИ 83017.55.667 по кадастралната карта на гр.Шабла с площ 3 044 кв.м.

Началната конкурсна цена на имота е в размер на 59 358.00/петдесет и девет хиляди триста петдесет и осем 0.00/лева.
Стойността на документацията за участие в конкурса е 60,00 лв./шестдесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 27.06.2019 г.
Получаването на документацията за участие в конкурса става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 17.06.2019 до 27.06.2019 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Депозитната вноска за участие в конкурса е в размер на 20% или 11 871лв. от началната цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 27.06.2019г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 17.06.2019г. до 17:00 часа на 27.06.2019 г.
Задължително условие за участие в конкурса е предмета на дейност на участниците да е свързан с управление на въздушното движение за постигане на безопасност, ефективност и редовност на полетите в обслужваното гражданско въздушно пространство; планиране, осигуряване, внедряване, експлоатация и поддържане на съоръжения, системи и оборудване за комуникационно, навигационно, обзорно, енергийно, метеорологично и аеронавигационно осигуряване на обслужваното въздушно движение и съпътстващата инфраструктура.
До участие не се допускат кандидати, които не са подали някой от следните документи:
 Заявление за участие
 Удостоверение за регистрация на фирмата /при необходимост/
 Декларация, че е запознат с тръжните условия и състоянието на имота /по образец/
 Декларация, че не се намира в производство, нито е обявено в несъстоятелност или ликвидация
 Декларация за оглед на имота
 Квитанция за закупени тръжни документи – оригинал
 Документ за внесен депозит – оригинал
 Нотариално заверено пълномощно /ако се представлява от друго лице/

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен конкурс на 12.06.2019 г. от 09:30 ч.
Депозитната вноска за участие във втория конкурс е в размер на 20% или 11 871лв. от началната цена на имота и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00, BIC: СЕСВ ВG SF при „ЦКБ” АД до 17:00 часа на 11.06.2019 г.
Стойността на тръжната документация е 60.00 лв./шестдесет лева/ и се заплаща в служба “Местни данъци и такси“ – стая 109 до 17:00 ч. на 11.06.2019г.
Получаването на тръжна документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на терените всеки работен ден от 01.07.2019г. до 11.07.2019г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 12.07.2019 г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

Конкурс за длъжността Директор на Център за обществена подкрепа в община Шабла

Обява за конкурс за длъжността Директор на Център за обществена подкрепа в община Шабла

Заповед № РД-04-11/03.01.2019 г. на кмета на община Шабла за обявяване на конкурс за Директор на Центъра за обществена подкрепа в община Шабла