Конкурс за длъжността Директор на Център за обществена подкрепа в община Шабла

Обява за конкурс за длъжността Директор на Център за обществена подкрепа в община Шабла

Заповед № РД-04-11/03.01.2019 г. на кмета на община Шабла за обявяване на конкурс за Директор на Центъра за обществена подкрепа в община Шабла

Публичен конкурс за отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост

Общинска администрация тр.Шабла на основание чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от ЗОС, чл.70, ал.1 от НРПУРОИ и решение на Общински съвет гр.Шабла № 237/30.03.2017 г., обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща 20 кв.м от покривно пространство на сграда на Общинска администрация Шабла с идентификатор ПИ 83017.504.4305.1 по КККР на гр. Шабла. Целта е поставяне на електронно-съобщителни съоръжения – мачта за GSM антени и телекомуникационно оборудване, съгласно схема – приложение.
Задължително условие за участие в конкурса е предмета на дейност на участниците да е свързан с изграждане, поддържане и използване на обществена клетъчна мрежа и предоставяне на далекосъобщителни услуги на цялата територия на страната.
Дата на публично оповестеният конкурс – 10:00 часа на 23.05.2017 г.
Срок на договора за наем – 5 години.
Начална месечна конкурсна цена – 400.00 лв. с ДДС
Стойност на конкурсната документация – 20 лв. Получава се в стая 106 в сградата на общината, след представяне на документ за закупуване.
Депозитна вноска за участие в конкурса е 20% от първоначалната конкурсна месечна наемна цена и се внася по сметка BG64 CECB 9790 3347 2437 00, BIC: CECBBGSF при „ЦКБ” АД до 22.05.2017 г. до 15:00 часа.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108.

.shablatable { background-color: #fff !important; }