На основание  чл. 95, ал. 1, изр. 3 от Закона за опазване на околната среда, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение, свързано с „Водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенец (ТК) „Финеш-Пролез“, изграден в ПИ 58596.7.51, за напояване на зеленчукови култури в ПИ №№ 58596.7.51, 58596.7.52, 58596.7.28 и 58596.7.29, с обща площ 149,007 дка, в землището на с. Пролез, община Шабла, с възложител: „БАЛЕВ“ ЕООД.
Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 15.04.2020 г.
Публикувано на 14.04.2020 г.

Уведомление