На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение, свързано с „Изграждане на „Рибарско селище – с. Крапец” в ПИ 39493.35.156, урбанизирана територия, с площ 100027 кв. м., НТП „За друг вид застрояване“, с. Крапец, община Шабла, област Добрич, с Възложител: Община Шабла.

За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС чрез Интернет страницата на община Шабла, както и в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла и в кметско наместничество с. Крапец, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа, за срок от 14 дни – от 30 ноември до 14 декември 2021 година включително.

 

Община Шабла

30.11.2021 г.

Информация за преценка ОВОС