На основание чл. 4, ал. 2, изр. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление и допълнителна информация за инвестиционно предложение, касаещо „Промяна в параметрите на един ветрогенератор за производство на ел. енергия“, както следва: височина на кулата от „40 м“ на „до 70м“, диаметър на ротора от „40 м.“ на „до 55 м.“ и номинална мощност от „450 и 750 kW“ на „до 850 kW“ в поземлен имот № 58596.1.87, с площ 3379 кв. м., урбанизирана територия, с НТП „За електронергийно производство“, местност „Рупна яма“ по плана на с. Пролез, общ. Шабла, обл. Добрич, с възложител: „АНЕМОС“ ЕООД, гр. София.
Уведомлението е предоставено на обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 09.07.2024 г.
Публикувано на 08.07.2024 г.

Уведомление

Допълнителна информация

Скица и Нот. Акт

Становища