На основание чл. 4, ал. 2, изр. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на „Център за екологичен туризъм и релаксация“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 83017.49.29, с площ 3971 кв.м, земеделска територия, с НТП „Друг вид нива“ по КККР на гр. Шабла, общ. Шабла, област Добрич, с Възложител Петкова.
Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 25.11.2022 г.

Уведомление по чл. 4 от Наредбата за ОВОС

Публикувано на 24.11.2022 г.

.shablatable { background-color: #fff !important; }