На основание  чл. 4, ал. 2, изр. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на център за иновационен туризъм и релаксация“ в поземлен имот 39493.12.68 с площ 2000 кв. м., земеделска земя с НТП „нива“ в землището на с. Крапец, община Шабла, с възложител „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“ ООД.

Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.11.2020 г.

Публикувано на 11.11.2020 г.

Уведомление