Във връзка с проект „Заедно можем повече“ финансиран по договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.018-0041-2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „ Наука и образование и интелигентен растеж“, дейност 2 „Подобряване на образователната среда в ДГ „Дора Габе“ чрез сформиране на четири клуба, насочени към развитие на допълнителни умения на децата от етническите малцинства и техните връстници за съхраняване и развитие на културната им идентичност в интеграционна  мултикутурна среда“

За длъжността „Преподавател за Клуб „Безопасност на движението“ – 2 бр. при следните изисквания и условия:
Длъжността е с НКПД: 23595031
Минимални изисквания за заемане на длъжността: Педагогически специалист със специалност „предучилищна педагогика“ степен: проф. бакалавър, бакалавър или магистър. Професионална квалификация „учител“ в трудово правоотношение с Община Шабла
Брой часове: 180 учебни часа на преподавател

Месторабота – Детска градина „Дора Габе“ – гр. Шабла
Работодател – община Шабла

Предимство при извършване на подбора:
•    Професионален опит над 7 години като учители;
•    Опит в изпълнение на сходни дейности;
•    Работа по изпълнение на проекти.

Кратко описание на дейността:
Преподавател, клуб „ Безопасност на движението“ сформира клуба, изготвя програма на Клуба по „Безопасност на движението“, и провежда занятията по график.

Начин на провеждане на подбора: по документи

Сключване на договор: с одобрените кандидати ще се сключи трудов договор

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора са:
Заявление за участие (по образец);
Автобиография  (по образец);
Копие от диплома за придобита образователна степен;
Копие от допълнителни квалификации;
Копие от трудова книжка удостоверяваща професионалния опит.

Образци на документите изтеглите от прикачените файлове към обявата на сайта на община Шабла.

Продължителност на заетостта: до 31 декември 2020 г.

Краен срок за подаване на документите: до 17.00 часа на 11 юли 2019 г.

Място на подаване на документите: Деловодството на Община Шабла – Информационен център – 106 стая на 1- ви етаж, ул. „Равно поле“ № 35

Обявяване на резултатите
Информационното табло в сградата на Община Шабла и информационното табло на Детска градина „ Дора Габе“.

 

Автобиография по образец 1

Заявление-за-участие