Съобщение № 36/15.03.2017 г. по чл. 32 от ДОПК

До „ТОПМАР“ ООД
С адрес: гр. Добрич, бул. Трети март 50
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Елка Жечева – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000005-1/20.01.2017 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 15.03.2017 г. до 30.03.2017 г.
Дата на поставяне на съобщението: 15.03.2017 г.
М. Великова: Е. Жечева:
/подпис/ /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 31.03.2017 г.
М. Великова: Е. Жечева:
/подпис/ /подпис/
Валидно до: 30.03.2017 г.

Проект „Тротоари по ул. „Нефтяник“ и ул. „Равно поле“ гр.Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич – Iва фаза“

Проект „Тротоари по ул. „Нефтяник“ и ул. „Равно поле“ гр.Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич – Iва фаза“, реализиран по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. Чрез реализацията на проекта се реконструираха тротоарите по ул. „Равно поле“ и много малка част от ул. „Нефтяник“. Стойността на проекта бе 799 973.28 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.

Проект „Изграждане на капацитет на местна инициативна рибарска група „Шабла – Каварна – Балчик”

Проект „Изграждане на капацитет на местна инициативна рибарска група „Шабла – Каварна – Балчик” по ОП „Развитие на сектор Рибарство – 2007-2013 г.”, мярка 4.1. „Развитие на рибарските области”, под-мярка 4.1.А. “Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” по Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области”. Община Шабла е водещ партньор съвместно с община Каварна и община Балчик.

В рамките на проекта са проведени всички изискуеми процедури от страна на Управляващия орган съгласно Наредба № 15 от 21 май 2010 година на МЗХ. Регистрирано е Сдружение с името „Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик”, учредители на което са 40 юридически и физически лица. Изготвена е стратегия, която е оценена и одобрена от Управляващия орган. Тя е свързана с осигуряване устойчиво развитие на Рибарската област на територията на трите общини, чрез:

  • поддържане на икономически и социален просперитет на РО и добавяне на стойност към продуктите от риболов и аквакултура;
  • поддържане на заетостта в рибарската област и създаване на нови работни места, посредством разнообразяване на дейностите или икономическо и социално преструктуриране на рибарската област, с цел преодоляване на социално-икономическите трудности, настъпили в резултат на промени в сектор „Рибарство”;
  • подобряване качеството на околната среда в РО;
  • насърчаване на национално и международно сътрудничество между рибарските групи в РО.

В края на 2011 година МИРГ Шабла – Каварна – Балчик е официално призната с одобрена Стратегия от Управляващия орган – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Разполага със сайт, на който е представена организацията, публикува се информация за всички събития и документи имащи връзка с работата на сдружението.

Разработени са насоки и формуляри за кандидатстване по всички мерки от Местната стратегия за развитие. Оборудван е административен офис на Сдружението.

Проведени са срещи в общноста, на които аудиторията е запозната с възможностите и начините за финасиране. Проведена е работна среща на национално ниво заедно с всички органи участващи в процеса на изпълнение на Стратегиите за местно развитие, на която са индикирани проблемите и предложени решения за облекчаване на роботата на групите.

Регулярно и редовно са провеждани заседания на Управителния съвен на Сдружението.

Изразходените средства са в размер на 26 % от общо заложените по бюджет в Стратегията за 2011 година.

Проект „Компетентна и ефективна Общинска администрация – Шабла”

Проект „Компетентна и ефективна Общинска администрация – Шабла” на община Шабла, по Подприоритет BG051PO002/13/2.2-14 „Компетентна и ефективна държавна администрация” в рамките на Приоритет ос II „Управление на човешките ресурси” по Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013 г.”. Проектът бе одобрен с Договор № М13-22-24/13.08.2014г., като стойността на първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е 89 931,60 лв. с ДДС, представляващи 100% от целия размер на финансовата инвестиция.

Срокът за изпълнение е 12 месеца.

Целта на настоящата процедура е „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.”.

Основната цел на проекта бе насочена към повишаване квалификацията на общинските служители и кметските наместници  чрез обучения, което води до повишаване на ефективността им на работа и тяхната лична мотивация.

В този смисъл могат се конкретизират няколко специфични цели, които доведоха до постигане и на основната, а именно:

  1. Подобряване на ефективността на работата на служителите в Община Шабла чрез обучения съобразено спрямо техните нужди.
  2. Повишаване на мотивацията на служителите и създаване на организационна принадлежност в извършените от тях служебни задължения за защита правата на общината и интересите на гражданите.

Проведени бяха трите обучения предвидени по проекта.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, са в размер на 80 199,06 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.

 

Проект „Общинска администрация гр.Шабла – модел за подражание”

Проект „Общинска администрация гр.Шабла – модел за подражание”, одобрен с Договор № 13-22-36/05.12.2013 с Министерство на финансите, по Подприоритет BG051PO002/13/2.2-11 „Компетентна и ефективна държавна администрация” в рамките на Приоритет ос II „Управление на човешките ресурси” по Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013 г.” .

Целта на настоящата процедура е „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.”.

Основната цел на проекта бе компетентно изпълнение на поставените задачи от служителите от общинска администрация гр. Шабла, чрез работа в екип, екипна ефективност и прилагане на мерки за превенция на корупционния риск. Това се постигна с осигуряване на възможност за пълноценно творческо развитие, изграждане на активна гражданска позиция, както и затвърждаване на убедеността им в значимостта на тяхната екипна принадлежност.

Основната цел бе постигната чрез следните специфични цели:

  1. Повишаване на публичността и информираността на служителите в общинска администрация, относно спецификата на работа на всички отдели.
  2. Създаване на механизми за активно участие  на всички служители при формирането на общинската политика.
  3. Осъзнаване значението на практиките „Екипна ефективност”, „Работа в екип” и „Превенция на корупционния риск”.
  4. Повишаване на общественото доверие към администрацията, гарантиране на прозрачно управление и отчетност в дейността й.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, бяха в размер на 67 254,23 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.