Процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник за предоставяне на краткосрочен заем тип овърдрафт на община Шабла

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.