РЕГИСТРАЦИЯ НА ВОДОВЗЕМНО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНИ ПОТРЕБНОСТИ ЧРЕЗ КМЕТ/ КМЕТСКИ НАМЕСТНИК, НА ОСНОВАНИЕ § 41, АЛ. 8 ОТ ПЗР НА ЗИД НА ЗООС
Необходими документи:

1.    Заявление по образец;
2.    Копие на документ за собственост на имота, в който е разположено водовземното съоръжение;
3.    Копие от актуална скица на имота, в който е изграден кладенеца, с нанесено местоположението на съоръжението.
Срок за изпълнение: 14 дни

Такса: не се дължи


 

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 191, АЛ. 1, Т.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ ЗА НОВОИЗГРАДЕНО ВОДОВЗЕМНО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНИ ПОТРЕБНОСТИ

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Копие на документ за собственост на имота, в който е разположено водовземното съоръжение;
 3. Копие от актуална скица на имота, в който е изграден кладенеца с нанесено местоположение на съоръжението;

Срок за изпълнение: 14 дни

Такса: не се дължи


ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА СТРОЕЖИ ОТ ІV И V КАТЕГОРИЯ /НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 177, АЛ. 3 ОТ ЗУТ/

Необходими документи:

 1. Заявление за регистрация на строеж от четвърта и пета категория

Срок за изпълнение: 7 дни след проверка на място

Такса: Съгласно вида на строежа


ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО §6 ОТ НАРЕДБА № 2

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса: Съгласно вида на строежа


ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ ПО ЧЛ.140 ОТ ЗУТ

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;

Срок за изпълнение: 14 дни

Такса: 30,00 лв.

Заяви услугата по електронен път


ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

Необходими документи:

 1. Заявление по образец
 2. Заверено копие на документ за собственост или отстъпено право на строеж.
 3. Удостоверение за наследници – при необходимост

Срок за изпълнение: 14 дни

Такса: 20,00 лв.

Заяви услугата по електронен път


ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

Необходими документи

 1. Заявление за издаване на разрешение за строеж;
 2. Декларация за строежи шеста категория.

Срок за изпълнение: съгласно съответното искане/заявление

Такса: Съгл.наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги


ДОПУСКАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 134 И ЧЛ. 124 ОТ ЗУТ

Необходими документи:

 1. Заявление по образец за допускане изработване на ПУП по чл.124 а от ЗУТ;
 2. Заявление по образец за допускане изменение на ПУП по чл. 134, ал.2 от ЗУТ;  

Срок за изпълнение: съгласно съответното заявление

Такса: 30,00лв. за бр.УПИ

Заяви услугата по електронен път


ПРОЦЕДИРАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ ПУП ПО ЧЛ.129 ОТ ЗУТ

 Необходими документи:

Заявление по образец

Срок за изпълнение: 7 дни след решение на ОЕСУТ

Такса: 50,00 лв. за брой имот

Заяви услугата по електронен път


ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА „ГРУБ СТРОЕЖ“ – ЧЛ.181 от ЗУТ

 Необходими документи:

 1. Заявление по образец

Срок за изпълнение: 14 дни

Такса: 30,00 лв.

Заяви услугата по електронен път


ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ НА СТРОЕЖ НА ОСНОВАНИЕ § 127, ОТ ЗИД НА ЗУТ

Необходими документи:

 1. Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж; 

Срок за изпълнение: съгласно ЗУТ

Такса: 80,00 лв.

Заяви услугата по електронен път


РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СГРАДА – ЧЛ.15 ОТ НАРЕДБА № 5 ЗА ТЕХН. ПАСПОРТИ

 Необходими документи:

 1. Заявление по образец;

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса: 20,00 лв.


ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ПО ЧЛ.56 ОТ ЗУТ

Необходими документи:

 1. Заявление за издаване на резрешение за поставяне на преместваеми обекти съгласно  чл.56 от ЗУТ

Срок за изпълнение: 7 дни след проведен ОЕСУТ

Такса: 80,00 лв. за временни постройки, 40,00 лв. за рекламни елементи и 100,00 лв. за билбордове

Заяви услугата по електронен път


ПРОВЕРКА И ЗАВЕРЯВАНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – ЧЛ.175 ОТ ЗУТ

 Необходими документи:

 1. Искане за предаване на екзекутивна документация;

Срок за изпълнение: 14 дни

Такса: 50,00 лв.


ИЗДАВАНЕ НА КОПИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ ПО ТСУ

Необходими документи:

 1. Искане по образец;

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса: 7,00лв. за първа страница и 0,50 лв. за всяка следваща


ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ВЛЯЗЛО В СИЛА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ: СМЯНА ТИТУЛЯР, ПРОМЕНИ ПО ЧЛ.154 ОТ ЗУТ

Необходими документи:

    1. Заявление за издаване на заповед за смяна на титуляр в издадено разрешение за строеж съгласно чл. 161 от ЗУТ

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса: 25% от таксата на разрешението за строеж

Заяви услугата по електронен път


ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕАЛНО ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ НА СГРАДИ – ЧЛ.202 ОТ ЗУТ

Необходими документи:

 1. Искане;
 2. Нотариален акт;
 3. Скица от АГКК
 4. Скица – предложение за реално обособени части от сграда

Срок за изпълнение: 14 дни

Такса: 30,00 лв.


ПРЕЗАВЕРКА НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ – ЧЛ.153, АЛ.3 ОТ ЗУТ

Необходими документи:

 1. Заявление за презаверяване на разрешение за строеж, което е загубило правно действие;
 2. Нотариален акт;
 3. Скица;
 4. Оригинал на Разрешение за строеж

Срок за изпълнение: 14 дни

Такса: 50% от таксата по чл.31, т.8


ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ  ПО ЧЛ.124а ОТ ЗУТ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАСЕ ПО ЧЛ.30, АЛ.3 ОТ ППЗОЗЗ

Необходими документи:

 1. Заявление за допускане изработване ПП.

Срок за изпълнение: 60 дни

Такса: 50,00 лв.


ОДОБРЯВАНЕ НА ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ПО ЧЛ.129 ОТ ЗУТ

Необходими документи:

 1. Заявление за одобряване ПУП-ПП.

Срок за изпълнение: 30 дни

Такса: 100,00 лв.


ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ.54 “А“, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР /ЗКИР/

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;

Срок за изпълнение:  7 дни

Такса: не се дължи


ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

Необходими документи:

 1. Искане по образец;

Срок за изпълнение: 14 дни

Заяви услугата по електронен път


ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО

Необходими документи:

 1. Искане по образец;

Срок за изпълнение: определен в искането, но не по малко от 7- дневен срок преди датата за съставянето му

Такса: 20,00 лв.

Заяви услугата по електронен път


УСТАНОВЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОЕЖА С ИЗДАДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА И ТОВА, ЧЕ ПОДРОБНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН Е ПРИЛОЖЕН ПО ОТНОШЕНИЕТО НА ЗАСТРОЯВАНЕТО

Необходими документи:

 1. Искане по образец;

Срок за изпълнение: определен в искането

Такса: съгласно РЗП на строежа

Заяви услугата по електронен път


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАВЕРЕНА ЗАПОВЕДНА КНИГА

Необходими документи:

 1. Писмо по образец;

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ПО ЧЛ.191, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ, УДОСТОВЕРЯВАЩ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВОДОВЗЕМНО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНИ ПОТРЕБНОСТИ

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Копие на документ за собственост на имота, в който е разположено водовземното съоръжение;
 3. Копие от актуална скица на имота, в който е изграден кладенеца с нанесено местоположението на съоръжението.

Срок за изпълнение: 14 дни

Такса: не се дължи


ИЗДАВАНЕ НА СКИЦИ ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;

Срок за изпълнение: 14 дни

Такса: 30.00 лв.


ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА УРЕГУЛИРАН ИМОТ

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;

Срок за изпълнение: 14 дни

Такса: 20.00 лв.


СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ 

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;

Срок за изпълнение: 14 дни

Такса: По Наредба на Общински съвет – Шабла