ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ

Необходими документи:

 1. Искане по образец попълнено от пряк наследник;
 2. Препис извлечение от акт за смърт;
 3. Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;

Срок на изпълнение: до 2 дни

Такса:

а) за лица починали преди 1980 – 7,00 лв./бр.

б) за лица починали след 1980 – 5,00 лв./бр.

в) за добавяне на данни от удостоверение за наследници от друга община към основното удостоверение – 3,00 лв./бр.


ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

Необходими документи:

 1. Искане по образец;
 2. Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;

Срок на изпълнение: до 2 дни

Такса: 5,00 лв./бр.

Заяви услугата по електронен път


ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, СЪПРУГ/А/ И ДЕЦА

Необходими документи:

 1. Искане по образец;
 2. Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;

Срок на изпълнение: до 2 дни

Такса: 5,00 лв./бр.

Заяви услугата по елетронен път


ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪПРУГ/А/ И РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ

Необходими документи:

 1. Искане по образец;
 2. Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;

Срок на изпълнение: до 2 дни

Такса: 5,00 лв./бр., за втора и следваща страница 2,00 лв./стр.

Заяви услугата по електронен път


ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДЕНИТЕ ОТ МАЙКАТА ДЕЦА

Необходими документи:

 1. Искане по образец;
 2. Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;

Срок на изпълнение: до 2 дни

Такса: 5,00 лв./бр.

Заяви услугата по електронен път


ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВНО ОГРАНИЧЕНИЕ

Необходими документи:

 1. Искане по образец;
 2. Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;

Срок на изпълнение: до 2 дни

Такса: 5,00 лв./бр.


ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЛИЦЕ С РАЗЛИЧНИ ИМЕНА

Необходими документи:

 1. Искане по образец;
 2. Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;
 3. Издава се само ако в регистъра на населението има информация за различните имена.

Срок на изпълнение: до 2 дни

Такса: 5,00 лв.


ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Необходими документи:

 1. Искане по образец;
 2. Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;
 3. Указ на президента на РБ за придобиване на бълг.гражданство, или уведомително писмо от група „Миграция“;
 4. Акт за раждане-преведен и легализиран;
 5. Декларация за родствени връзки

Срок на изпълнение: до 5 дни

Такса: 5,00 лв./бр.

Заяви услугата по електронен път


ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК ОТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН В ЧУЖБИНА

Необходими документи:

 1. Искане по образец;
 2. Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;
 3. Официален документ с данни за имена, пол, дата на раждане и семейно положение на чуждия гражданин;

Срок на изпълнение: до 2 дни

Такса: 10,00 лв./бр.

Заяви услугата по електронен път


ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СНАБДЯВАНЕ НА ЧУЖД ГРАЖДАНИН С ДОКУМЕНТ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Необходими документи:

 1. Искане по образец;
 2. Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;
 3. Декларация по образец по чл. 21, ал.2 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

Срок на изпълнение: до 2 дни

Такса: 10,00 лв./бр.


ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН ПОСТОЯНЕН АДРЕС

Необходими документи:

 1. Искане по образец;
 2. Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;

Срок на изпълнение: до 2 дни

Такса: 5,00 лв./бр.

Заяви услугата по електронен път


ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН НАСТОЯЩ АДРЕС

Необходими документи:

 1. Искане по образец;
 2. Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;

Срок на изпълнение: до 2 дни

Такса: 5,00 лв./бр.

Заяви услугата по електронен път


ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА ПОСТОЯНЕН АДРЕС

Необходими документи:

 1. Заявление по образец за постоянен адрес;
 2. Документ за самоличност или нотариално заверено изрично пълномощно;
 3. Документи удостоверяващи правото на ползване на жилището – копие от нотариален акт, заповед за настаняване или други документи
 4. Декларация от собственика на жилището.

Срок на изпълнение: веднага

При нов адрес: до 5 дни

Такса: 5,00 лв./бр.


ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС СЛЕД ПОДАВАНЕ НА АДРЕСНА КАРТА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩ АДРЕС

Необходими документи:

 1. Адресна карта по образец;
 2. Документ за самоличност или нотариално заверено изрично пълномощно;
 3. Документи удостоверяващи правото на ползване на жилището – копие от нотариален акт, заповед за настаняване или други документи
 4. Декларация от собственика на жилището.

Срок на изпълнение: веднага

При нов адрес: до 5 дни

Такса: 5,00 лв./бр.

Заяви услугата по електронен път


ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСТВО

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Съдебно решение за поставяне под пълно или ограничено запрещение;
 3. Документ за самоличност, свидетелство за съдимост;
 4. Други документи при необходимост.

Срок на изпълнение: до 30 дни

Такса: Безплатно


ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ЗА ЧУЖБИНА

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност или нотариално заварено пълномощно;
 3. Документа за заверка в оригинал.

Срок на изпълнение: до 2 дни

Такса: 10,00 лв./бр.

Заяви услугата по електронен път


СЪСТАВЯНЕ НА АКТ ЗА СМЪРТ И ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ ЗА ПЪРВИ ПЪТ

Необходими документи:

 1. Съобщение за смърт или съдебно решение;
 2. Документ за самоличност на починалия;

Срок на изпълнение: веднага

Такса: Безплатно


ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ ЗА ВТОРИ И СЛЕДВАЩ ПЪТ

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;

Срок на изпълнение: до 2 дни

Такса: 5,00 лв./бр.

Заяви услугата по екетронен път


ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – ОРИГИНАЛ

Необходими документи:

 1. Съобщение за раждане или съдебно решение;
 2. Документ за самоличност на родителите;

Срок на изпълнение: веднага

Такса: Безплатно


ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – ДУБЛИКАТ

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;

Срок на изпълнение: до 2 дни

Такса: 5,00 лв./бр.

Заяви услугата по електронен път


ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК – ОРИГИНАЛ

Необходими документи:

 1. Заявка за сключване на граждански брак по образец;
 2. Документ за самоличност;
 3. Декларация по образец;
 4. Медицински свидетелства заверени от здравно заведение, валидни 30 дни от датата на издаване;
 5. Други документи при необходимост.

Срок на изпълнение: до 30 дни преди определяне дата за сключване на граждански брак

Такса:

 • 85,00 лв. в ритуална зала;
 • 160,00 лв. извън ритуална зала, на място посочено от младоженците.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК – ДУБЛИКАТ

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;

Срок на изпълнение: до 2 дни

Такса: 5,00 лв./бр.

Заяви услугата по електронен път


СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ИМАТ АКТОВЕ СЪСТАВЕНИ В ЧУЖБИНА

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Оригинални: акт за раждане, акт за сключен граждански брак или акт за смърт съставен в чужбина;
 3. Превод на акта на български език /със нотариално заверен подпис на преводача/ ако няма договор за правна помощ с държавата, където е станало събитието;
 4. Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;

Срок на изпълнение: до 2 дни

Такса: 10,00 лв.


ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ /АКТ ЗА РАЖДАНЕ И АКТ ЗА СМЪРТ/

Необходими документи:

 1. Искане по образец;
 2. Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;

Срок на изпълнение: до 2 дни

Такса: 10,00 лв./бр.

Заяви услугата по електронен път


ИЗГОТВЯНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД /УП-2/

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност;
 3. Копие на трудова книжка.

Срок на изпълнение: до 7 дни

Такса: 3,00 лв.


ИЗГОТВЯНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД /УП-3/

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност;
 3. Копие на трудова книжка.

Срок на изпълнение: до 7 дни

Такса: 3,00 лв.


НОТАРИАЛНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПОДПИСИТЕ НА ЧАСТНИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СА ЕДНОСТРАННИ АКТОВЕ И НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВПИСВАНЕ

Устна молба лично от лицето

Срок на изпълнение: веднага

Такса: Първи подпис 5,00 лв., всеки следващ по 2,00 лв.


НОТАРИАЛНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПОДПИСА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЪЛНОМОЩНО ПО ЧЛ. 37, ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ

Устна молба лично от лицето

Срок на изпълнение: веднага

Такса: 10 лв.


НОТАРИАЛНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ВЕРНОСТТА НА ПРЕПИСИ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ И КНИЖА

Устна молба лично от лицето

Срок на изпълнение: веднага

Такса: За първа страница 3,00лв., за всяка следваща по 2,00 лв.


ИЗДАВАНЕ НА МНОГОЕЗИЧНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;

Срок на изпълнение: до 2 дни

Такса: 5,00 лв./бр.


ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ СЕМЕЕН РЕГИСТЪР, ВОДЕН ДО 1978

Необходими документи:

 1. Искане по образец;
 2. Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;

Срок на изпълнение: до 2 дни

Такса: 5,00 лв./бр.


ИЗБОР ИЛИ ПРОМЯНА НА РЕЖИМ НА ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИ

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;
 3. Декларации по чл.9, ал,1 от СК, или нотариално заверен договор между съпрузите.

Срок на изпълнение: до 2 дни

Такса: 10,00 лв.


КОМПЛЕКТОВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ КЪМ ИСКАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

Необходими документи:

 1. Молба за установяване наличието на БГ по образец
 2. 2 /два/ броя снимки
 3. Фотокопие от акт за раждане по месторождение
 4. Фотокопие от семейни регистри или от ЛРК
 5. Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;
 6. Удостоверение за начина на напускане на Република България.

Срок на изпълнение: до 14 дни

Такса: 10,00 лв.


ПРОМЯНА В АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

Необходими документи:

 1. Искане по образец;
 2. Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;
 3. Документ доказващ промяната

Срок на изпълнение: до 2 дни

Такса: Безплатна


ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ИЛИ КОПИЕ ОТ ЛРК ИЛИ СТРАНИЦА ОТ СЕМЕЙНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИЕТО

Необходими документи:

 1. Искане по образец;
 2. Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;

Срок на изпълнение: до 2 дни

Такса: 5,00 лв.

Заяви услугата по електронен път


ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ НА ПОСТОЯНЕН АДРЕС, РЕГИСТРИРАН СЛЕД 2000 ГОДИНА

Необходими документи:

 1. Искане по образец;
 2. Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;

Срок на изпълнение: до 2 дни

Такса: 5,00 лв.

Заяви услугата по електронен път


ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ НА НАСТОЯЩ АДРЕС РЕГИСТРИРАН СЛЕД 2000 ГОДИНА

Необходими документи:

 1. Искане по образец;
 2. Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;

Срок на изпълнение: до 2 дни

Такса: 5,00 лв.


ПРИЗНАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ИЛИ ДРУГ АКТ НА ЧУЖДЕСТРАНЕН СЪД ИЛИ ДРУГ ОРГАН

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Декларация по чл.117, т. 3 и 4 КМЧП – нотариално заверена
 3. Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;

Срок на изпълнение: до 30 дни

Такса: 10,00 лв.


ИЗВЪШВАНЕ НА КОПИРНИ УСЛУГИ

Срок на изпълнение: веднага

Такса: 0,20 лв. на страница