Съобщение по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда община Шабла съобщава, че е постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Изграждане на три броя сламени къщи и пункт (вишка) за изучаване на видовете в Дуранкулашко езеро”, разположени в ПИ 24102.201.2, землище с. Дуранкулак, община Шабла, с Възложители „Сидом“ ООД, „Парк Резиденс Пирин“ АД и Донка Боянова Христова.
За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до постъпилата информация за преценяване на необходимостта от ОВОС в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла и в сградата кметството в с. Дуранкулак, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.
Срокът за обществен достъп е от 16 до 30 април 2018 година включително.

Информация за преценка
Община Шабла
16.04.2018 г.

Съобщение по чл. 129 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-112 от 5.04.2018 г. на кмета на община Шабла е одобрен изменение проект за ПУП-ПР за УПИ I, кв.165 по плана на гр.Шабла, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура.
В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр. Добрич

10.04.2018г.

КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА НЕПОТРЕБНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

На 2 и 3 април 2018 година (понеделник и вторник) „Елтехресурс” АД, съвместно с oбщина Шабла, организират кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване във всички населени места на общината.
Гражданите и фирмите могат да се освободят от неработещите си електроуреди (печки, хладилници, перални, телевизори, компютри и др.) с предварителна заявка за извозване, подадена до 2 април 2018 година, на безплатен национален телефон 0800 14 100 и на номер 0885 77 00 41, както и на електронен адрес order@makmetal.eu.
На всички граждани, предали неработещи електроуреди, ще се предоставят ваучери за отстъпки при пазаруване във верига магазини «Технополис», а фирмите ще получат документи, съгласно Закона за управление на отпадъците.