Съобщение по чл. 128 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-план регулация и застрояване/ за ПИ 39493.35.156 по /КК/ Кадастралната карта на с. Крапец, община Шабла с новообразувани УПИ за „Рибарско селище -с. Крапец”.
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в Общинска администрация гр. Шабла, стая 105, ет.1 /техническа служба/.
В 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр. Шабла.

Съобщение за безплатни профилактични очни прегледи на деца от 4 до 10 годишна възраст

Община Шабла и Пациентска организация „Право на зрение“
Д-р Стела Дикова /офталмолог/
организират безплатни профилактични очни прегледи на деца от 4 до 10 годишна възраст на 3 и 4 юни 2017 г.
Прегледите ще се провеждат на 2 етаж в Поликлиниката в гр. Шабла, ул. „Равно поле“ № 37.
Моля за записване да се обадите на телефон 0888 990 129.

Съобщение по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда община Шабла съобщава, че е постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за “Създаване на ботаническа градина с оранжерии” в ПИ № 10032.10.22, землище с. Ваклино, община Шабла, с Възложител ФОНДАЦИЯ «ДОБРУДЖА, ПРИРОДА И ХОРА».
За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до постъпилата информация за преценяване на необходимостта от ОВОС в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла и в сградата кметството в с. Ваклино, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.
Срокът за обществен достъп е от 25 април до 9 май 2017 година включително.

Община Шабла
25.04.2017 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Съобщение по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда община Шабла съобщава, че е постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на “Девет жилищни сгради” в ПИ №№ 24102.11.89, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 и 125, землище с. Дуранкулак, община Шабла, с Възложител «ЕМ ВИ ЕФ ХОЛДИНГ» АД, гр. София.

За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до постъпилата информация за преценяване на необходимостта от ОВОС в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла и в сградата кметството в с. Дуранкулак, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.

Срокът за обществен достъп е от 21 април до 5 май 2017 година включително.

 

Община Шабла

21.04.2017 г.

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Съобщение за изработване на ПУП за кв. 37 и 38 по плана на с. Крапец, община Шабла

Общинска администрация гр. Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:
Подробен устройствен план /ППР/-план за промяна на регулация с възложител община Шабла за кв.37, кв.38 по плана на с. Крапец, общ. Шабла
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтерисуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Шабла, стая 105, ет.1