Съобщение по чл. 128 от ЗУТ

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Съобщава на заинтересованите лица, че е изработен  ПУП-ППР /Подробен устройствен план-план за  промяна на регулация / на УПИ І от кв.26  и план застрояване на  УПИ І -80 и УПИ ХІХ-80 , по плана на с.Дуранкулак, община Шабла

 

В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтерисованите лица могат да направят писменни възражения,  предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/

стая 105

Съобщение по чл. 128 от ЗУТ

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Съобщава на заинтересованите лица, че е изработен ПУП-ППР /Подробен устройствен план-план за промяна на регулация / за част от кв.117 и план застрояване на УПИ ХV-3086 , по плана на гр.Шабла, община Шабла

В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтерисованите лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/
стая 105

Съобщение по ЗУТ

Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:
Подробен устройствен план /ПУП-ППРЗ /план за промяна на регулация и застрояване/ за УПИ І-377 в кв.128 по плана на гр.Шабла, общ.Шабла
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтерисованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1

Кампания за събиране на непотребни електроуреди

На 24 и 25 октомври 2017 година (вторник и сряда) „Елтехресурс” АД, съвместно с oбщина Шабла, организират кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване във всички населени места на общината.

Гражданите и фирмите могат да се освободят от неработещите си електроуреди (печки, хладилници, перални, телевизори, компютри и др.) с предварителна заявка за извозване, подадена до 24 октомври 2017 година, на безплатен национален телефон 0800 14 100 и на номер 0885 77 00 41, както и на електронен адрес order@makmetal.eu.

На всички граждани, предали неработещи електроуреди, ще се предоставят ваучери за отстъпки при пазаруване във верига магазини «Технополис», а фирмите ще получат документи, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Съобщение по чл. 128 от ЗУТ

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-план за промяна на регулация и застрояване /изменение/ за УПИ ІV,V, VІ- 39 , кв.87 по плана на гр. Шабла, община Шабла. Подробният устройствен план може да бъде разгледан на официалната страница на общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтерисованите лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/, стая 105