Съобщение по чл. 128, ал.3 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ППЗ/Подробен устройствен план-план за промяна на регулация застрояване/ на УПИ ХХІV и УПИ ХХV от кв.73 по регулационния план на гр.Шабла община Шабла /ул.Тузла/
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница на общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устроиствен план до Общинска администрация гр.Шабла

Съобщение по чл. 129, ал.2 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-58 от 13.02.2018 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект изменение на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ VІІ и УПИ ХVІІ, кв.43 по плана на гр.Шабла, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”.
В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр. Добрич

14.02.2018 г.

Съобщение по чл. 129, ал.2 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-43 от 31.01.2018 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-513, ІІ-324, ІІІ-206, УПИ VІІ част от кв.5 и част от ул.”12-та” между о.т. 37 и о.т. 332 по плана на с.Тюленово, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура.
В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр.Добрич

05.02.2018 г.

Съобщение по чл. 129, ал.2 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-44 от 31.01.2018 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХI, ХІІ, ХІІІ и ХІV част от кв.6 по плана на с.Езерец, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура.
В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр. Добрич

05.02.2018 г.

Съобщение по чл. 129, ал.2 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-42 от 31.01.2018 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ IІІ, част от кв.7 по плана на гр.Шабла, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура.
В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр.Добрич

5.02.2018г.