До „ДЖИ СИ БЪЛГАРИЯ 2011“ ЕООД
С адрес: гр. Силистра, ул. Генерал Заимов № 12
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при М.Йорданова – мл. експерт „ОП“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на данъчни задължения № 5808000140-1/16.11.2017 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 4,5 и 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 20.03.2018 г. до 03.04.2018 г.
Дата на поставяне на съобщението: 20.03.2018 г.
М. Великова: М.Йорданова:
/подпис/ /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 04.04.2018 г.
М. Великова: М.Йорданова
/подпис/ /подпис/
Валидно до: 03.04.2018 г.