СЪОБЩЕНИЕ № 48/30.11.2017 г.
по чл. 32 от ДОПК
До МИНЧО ОБРЕТЕНОВ МИНЧЕВ
С адрес: гр. Варна, район Приморски, ул. Георги Бакалов №17, вх. 5, ет.2, ап. 57
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Елка Жечева – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на данъчни задължения № 5808000056-1/29.06.2017 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 4,5 и 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 30.11.2017 г. до 14.12.2017 г.
Дата на поставяне на съобщението:  30.11.2017 г.
М. Йорданова:                          Е. Жечева:
/подпис/                                    /подпис/
Дата на сваляне на съобщението:  15.12.2017 г.
М. Йорданова:                            Е. Жечева:
/подпис/                                    /подпис/
Валидно до:     14.12.2017 г.