ЧЕРНОМОРСКА ФЕРМА ООД
С адрес: гр. Варна, Район Одесос, бул.“Сливница“ №26, ет.6
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000305-1/16.12.2019 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 30.06.2021г. до 15.07.2021г.
Дата на поставяне на съобщението: 30.06.2021 г.
Г.Семерджиева: М.Йорданова:
/подпис/ /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 16.07.2021 г.
Г.Семерджиева: М.Йорданова:
/подпис/ /подпис/
Валидно до: 15.07.2021 г.