ЕЛЕКТРАУИНДС ШАБЛА АД

С адрес: гр. София, район Витоша, ул. Мала Курия №70

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла  на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“  от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000508-1/03.06.2021 г.

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода  от  29.06.2021г.  до  14.07.2021г.

Дата на поставяне на съобщението:  29.06.2021 г.

Г.Семерджиева:                         М.Йорданова:

/подпис/                                     /подпис/

Дата на сваляне на съобщението:  15.07.2021 г.

Г.Семерджиева:                            М.Йорданова:

/подпис/                                    /подпис/

Валидно до:     15.07.2021 г.