СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 250/21.02.2024 г.
РАДКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
С адрес: гр. Шабла, ул. Висла № 9

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000810-1/ 13.02.2024 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 21.02.2024г. до 05.03.2024 г.
Дата на поставяне на съобщението: 21.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                            Ц. Петрова:
/подпис/                                          /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 06.03.2024 г.
Г.Семерджиева:                          Ц.Петрова:
/подпис/                                       /подпис/

Валидно до: 05.03.2024 г.