СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 243/14.02.2024 г.
ЦОНКА ВАСИЛЕВА ПАРУШЕВА
С адрес: гр. Шабла, ул. Шипка № 24

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000608-1/ 20.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 14.02.2024г. до 27.02.2024г.

Дата на поставяне на съобщението: 14.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                             Ц. Петрова:
/подпис/                                           /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 28.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                              Ц.Петрова:
/подпис/                                          /подпис/
Валидно до: 27.02.2024 г.