СЪОБЩЕНИЕ   
по чл. 32 от ДОПК № 242/12.12.2023 г.
ПЕРИНЕЯ ООД
С адрес: с. Тополи, ул. Йордан Николов № 1

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла  на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР  от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000770-1/06.12.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода  от  12.12.2023г.  до  28.12.2023г.

Дата на поставяне на съобщението:  12.12.2023 г.
Г.Семерджиева:  С.МАРЧЕВ:
/подпис/                /подпис/

Дата на сваляне на съобщението:  29.12.2023 г.
Г.Семерджиева:   С.МАРЧЕВ:
/подпис/               /подпис/

Валидно до:     28.12.2023 г.