СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 240/21.07.2023 г.
СТРАТУС-В ООД
С адрес: гр. София, бул. Цар Борис III № 128, бл.1-2

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000713-1/11.07.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 21.07.2023 г. до 03.08.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 21.07.2023 г.

Г. Семерджиева: М. Великова:
/подпис/ /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 04.07.2023 г.
Г. Семерджиева: М. Йорданова:
/подпис/ /подпис/

Валидно до: 03.07.2023 г.