СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 234/26.04.2023 г.
ГОРАНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
С адрес: с. Игнатиево ул. Мъглиж № 9

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000580-1/02.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 26.04.2023г. до 11.05.2023г.

Дата на поставяне на съобщението: 26.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                       М.Йорданова:
/подпис/                                    /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 11.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                     М.Йорданова:
/подпис/                                  /подпис/

Валидно до: 11.05.2023 г.